top of page

Załącznik do uchwały nr 15/WZ/2021 z dnia 28.07.2021

 

               Rodzinny Ogród Działkowy Złote Piaski

                                            w Płocku

 

                                                                                                                   

REGULAMIN ENERGETYCZNY

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin opracowany w oparciu o wytyczne uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej i rozliczania kosztów poboru energii.

 

§1 Postanowienia ogólne

1.Regulamin obowiązuje wszystkich działkowców korzystających z energii elektrycznej dostarczanej z ogólnej sieci energetycznej ROD Złote Piaski w Płocku.

2.Do korzystania z energii elektrycznej mają prawo działkowcy będący użytkownikami działek na terenie ROD Złote Piaski w Płocku.

3.Nie ma możliwości nabycia przez nowego działkowca prawa użytkowania działki, która nie posiada przyłącza, bez przystąpienia do tzw. Programu Elektryfikacji i wniesienia opłaty partycypacyjnej za przyłącze.

4.Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólno ogrodowej za zgodą Zarządu ROD Złote Piaski na podstawie wydanej Decyzji.

5.Do Decyzji, którą otrzymuje działkowiec dołączone są:

a. Informacja - wymagania ogólne przyłącza elektrycznego dla działki  ( załącznik nr 1 Regulaminu )

b. Podkład do szkicu trasy kablowej ( załącznik nr 2 Regulaminu )

c. Druk protokołu z pomiaru rezystancji izolacji ( załącznik nr 3 Regulaminu )

d. Druk protokołu z badania wyłącznika różnicowoprądowego ( załącznik nr 4 Regulaminu )

e. Oświadczenie Elektryka ogrodu ( załącznik nr 5 Regulaminu )

f. Regulamin energetyczny

6.Wypełnione i potwierdzone przez upoważnione osoby dokumenty wydane z Decyzją przyłącza działkowiec zobowiązany jest dostarczyć do Biura ogrodu niezwłocznie po zakończeniu prac.

7.Podłączenia instalacji bezpośrednio do sieci ogólno ogrodowej może dokonać wyłącznie Elektryk ogrodu zatrudniony przez Zarząd ogrodu, posiadający stosowne uprawnienia.

8.Energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko do celów wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

9.Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

a) podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,

b) ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.

10.Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej stanowi podstawę do odłączenia energii od działki, zastosowanie sankcji ustawowych oraz dochodzenie od działkowca naprawienia szkody wyrządzonej ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą poza opomiarowaniem energię elektryczną.

§2 Rozliczenie zużycia energii elektrycznej.

1.Rozliczanie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy.

2.Opłaty wnoszone przez działkowców z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników. Odczyt zużycia energii dokonywany na indywidualnych podlicznikach dokonywany jest za rok miniony do 10-go stycznia roku następnego.

3.Opłaty za zużytą energię elektryczną działkowiec dokonuje w terminie uchwalonym przez Walne zebranie, razem z innymi opłatami ogrodowymi za rok bieżący.

4.Zarząd może zarządzić dodatkowy odczyt podliczników i zużycia energii elektrycznej przez działkowców w innym terminie niż podany w pkt. 2 i ustalić termin opłaty podejmując stosowną uchwałę.

5.Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii albo opłaty energetycznej o 30 dni od wyznaczonego terminu, może stanowić podstawę do zablokowania dostaw energii dla działki, przez Zarząd. O zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie Zarząd zobowiązany jest powiadomić działkowca na piśmie.

6.Odblokowanie dostaw energii jest możliwe po wpłacie zaległości za zużytą energię.

7.Działkowiec ponosi udokumentowane rzeczywiste koszty:

a) ponownego podłączenia energii elektrycznej do działki wyłączonej z winy użytkownika,

b) ponownego zaplombowania podlicznika rozplombowanego przez użytkownika,

c) likwidacji uszkodzeń urządzeń spowodowanych przez użytkownika działki.

 

§ 3 Opłata energetyczna

1.Opłata ogrodowa energetyczna jest to corocznie uchwalana przez Walne zebranie ROD Złote Piaski, na uzasadniony wniosek Zarządu.  

2.Opłata ogrodowa energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

3.Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ogrodzie.

4.Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia wniosku Zarządu ogrodu, o którym mowa w ust. 1.

5. Przy ustalaniu opłaty energetycznej należy uwzględnić nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć jej na cele inne niż obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym oraz na nakłady na sieć ogólno ogrodową.

6. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowej w terminie ustalonym przez Walne zebranie ROD Złote Piaski.

 

§ 4 Nadzór i konserwacja sieci

1.Nadzór i konserwacja sieci ogólno ogrodowej należy do zadań Zarządu ROD Złote Piaski .

2.Konserwację sieci ogólno ogrodowej wykonuje, z upoważnienia (na zlecenie) Zarządu, Elektryk ogrodu.

3.Do zadań Elektryka ogrodu należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólno ogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.

4.Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólno ogrodową oraz energii zużytej na potrzeby ogólno ogrodowe, pokrywane są z opłaty ogrodowej.

5.Koszty konserwacji i napraw instalacji elektrycznej poczynając od podlicznika w alejce ogrodowej do altany ponosi użytkownik działki.

6.Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną i upoważnić ją w szczególności do:

a) sprawdzania prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej na działkach,

b) współpracy z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,

c) rozwiązywania sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej,

7.W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje pełnią osoby upoważnione przez Zarząd ogrodu .

8.W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia prawidłowości podłączeń lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez działkowca, komisja energetyczna może przeprowadzić kontrolę sieci na działce.

9.Kontrola przeprowadzana jest przez komisję energetyczną przy współudziale osoby, o której mowa w ust. 7.

10.Przedmiotem badania podczas kontroli jest sposób wykorzystania energii, prawidłowość podłączeń, oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.

11.W trakcie przeprowadzenia kontroli musi być obecny działkowiec lub inna wskazana przez niego osoba pełnoletnia.

12.Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji energetycznej oraz elektryka i działkowca lub reprezentującą go osobę. Protokół przedstawiany jest Zarządowi ROD Złote Piaski.

13.W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w ust. 11 należy zaznaczyć to w protokole z podaniem przyczyny.

14.Bezpodstawne uniemożliwienie przez działkowca przeprowadzenia kontroli może być przesłanką do zablokowania dostawy energii elektrycznej do działki.

 

§ 5 Budowa nowej sieci

1. Zarząd ogrodu jest zobowiązany do inicjowania zmian, skierowanych na poprawę stanu sieci pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz uniemożliwienia nielegalnego poboru energii.  

2.W uzasadnionych przypadkach zarząd ogrodu powinien dążyć do wymiany sieci ogólno ogrodowej, a także usytuowania indywidualnych urządzeń pomiarowych (podliczników) w zabezpieczonych skrzynkach, do których dostęp posiada tylko osoba upoważniona przez Zarząd ROD Złote Piaski .

3. W przypadku tworzenia nowej sieci w ogrodzie, podłączania nowych użytkowników lub modernizacji sieci, podlicznik powinien zostać umieszczony w skrzynce z dostępem osób zajmujących się nadzorem nad siecią. Skrzynki z podlicznikami muszą znajdować się poza działką, przy alejkach ogrodowych.

4.Nowotworzona sieć ogólno ogrodowa powinna być prowadzona pod ziemią i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczącymi norm bezpieczeństwa i przepisów dotyczących prowadzenia inwestycji.

5.Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia z poszczególnymi działkowcami, powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 6 Bezpieczeństwo sieci energetycznej

1.W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, Zarząd ogrodu może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno - zimowym.

2.Decyzja Zarządu o której jest mowa w pkt. 1 może być podjęta na podstawie stosownej uchwały. Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona.

3. Walne zebranie może w drodze uchwały zobowiązać Zarząd do wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno - zimowym.

4.W przypadku otrzymania alertu z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zagrożeniach np. powodzią zarząd ROD Złote Piaski może podjąć decyzję o wyłączeniu prądu w ogrodzie na czas trwania zagrożenia w związku z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami i spowodowaniem zagrożenia dla życia.

5. Informacja o terminie wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie powinna być podana do wiadomości działkowców (ogłoszenie na tablicach ogrodowych) z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1.Każdy działkowiec przyjmujący w użytkowanie działkę na terenie ROD Złote Piaski w Płocku, jest zobowiązany do znajomości postanowień niniejszego Regulaminu Energetycznego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z jego treści.

2.Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 9/WZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego Złote Piaski z dnia 16 kwietnia 2016 roku.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                   WICEPREZES  ZARZĄDU                                                                                                                               PREZES ZARZĄDU     

                     /-/HENRYK KLUSKA                                                                                                                            /-/SŁAWOMIR MARCINIAK

 

 

 

 

 

 

 

Płock , dnia 28 lipiec 2021 roku

złote piaski (1).png
Obraz1.png
Obraz2.jpg
bottom of page