Regulamin energetyczny

Załącznik nr 1. do Uchwały nr 9/WZ/2016. Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 16 kwietnia 2016 r.

 

 

Opracowany w oparciu o wytyczne Uchwały nr Nr.285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 05 listopada 2015r.


Wszelkie prawa zastrzeżone dla Rodzinny Ogród Działkowy Złote Piaski w Płocku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN ENERGETYCZNY ROD ZŁOTE PIASKI     
Do korzystania z energii elektrycznej mają prawo działkowcy będący użytkownikami działek na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Złote Piaski w Płocku.

 

§ 1


1. Podłączenie do sieci i korzystanie z energii elektrycznej w ROD Złote Piaski.
1) koniecznym warunkiem do otrzymania działki w ROD Złote Piaski jest przystąpienie do Programu Elektryfikacji ogrodu.

2) korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie do sieci ogólno - ogrodowej za zgodą zarządu ROD.

3) na przyłącze energii dla działki wymagane jest podjęcie uchwały przez Zarząd i wydanie decyzji.

4) decyzję, druk szkicu przyłącza oraz druk z pomiarów skutecznego zerowania przyłącza, działkowiec otrzyma łącznie z innymi dokumentami uprawniającymi go do korzystania z energii.

5) podłączenia działki do sieci ogólno - ogrodowej może dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia.

6) energia elektryczna na działce może być wykorzystywana tylko do celów wynikających z charakteru działki określonego w ustawie o ROD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

7) wykorzystywanie energii elektrycznej do celów innych niż wymienione w pkt. 4, zwłaszcza do celów zarobkowych, stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez zarząd ROD i sankcji przewidzianych w ustawie o ROD.

8) rozpoczęcie dostaw energii do działki powinno być poprzedzone przeglądem i akceptacją indywidualnego podłączenia przez elektryka ogrodu.
 


§ 2
 


2. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej.
1) rozliczanie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny 1 KWh wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy.

2) odczyty wskazań indywidualnych podliczników dokonywane są w miesiącu styczniu każdego roku za rok poprzedni.

3) opłata za energię dokonywana jest w terminie opłaty ogrodowej ustalonej przez Walne Zebranie. Opóźnienie z uiszczeniem opłaty z tytułu zużytej energii spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

4) Zarząd ROD może zablokować dostawę energii jeżeli działkowiec nie dokona wpłaty miesiąc po wyznaczonym przez Walne Zebranie terminie uiszczania opłaty ogrodowej. O zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie zarząd ROD powiadomi działkowca na piśmie.

 

§3

 

1. Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:
a) podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,
b) ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii.
2. Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej stanowi podstawę do dochodzenia od działkowca naprawienia szkody wyrządzonej ogrodowi poprzez zapłatę za zużytą poza opomiarowaniem energię elektryczną.

3. Podliczniki, na podstawie których dokonywane są rozliczenia z poszczególnymi działkowcami, powinny być zaplombowane oraz zaopatrzone w atest wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami.
4. Działkowiec nie może ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogólno ogrodowej. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za zgodą osób odpowiedzialnych za nadzór nad siecią ogólno ogrodową.

5. Działkowiec ponosi rzeczywiste koszty:

1) ponownego podłączenia energii elektrycznej do działki wyłączonej z winy użytkownika

2) ponownego zaplombowania podlicznika rozplombowanego przez użytkownika w wysokości podanej przez Zakład Energetyczny

3) likwidacji uszkodzeń urządzeń spowodowanych przez użytkownika działki w wysokości ustalonej przez powołaną komisję.

 

§4

 

1. Roczna opłata z tytułu korzystania z energii elektrycznej tzw. opłata za energię będzie składnikiem:

1) opłaty wyliczanej w wyniku wskazań odczytu licznika zużycia energii

2) opłaty energetycznej

 

§5

 

1. Opłata energetyczna jest to corocznie uchwalana przez walne zebranie, na wniosek zarządu ROD, opłata przeznaczona na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu. Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD.
2.Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego - strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te powinny być podstawą uzasadnienia wniosku zarządu ROD, o którym mowa w ust. 1.

3. Przy ustalaniu opłaty energetycznej uwzględnia nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku.

4. Opłatę energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.

5. Opłata energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie od zużycia 1 KWh oraz wliczana do ceny za 1 KWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii elektrycznej.

 

§6

 

1. Budowa nowej sieci energetycznej finansowana jest przez nowych działkowców nabywających prawo do dzierżawy działek wnoszących opłatę przystąpienia do programu elektryfikacji w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu ROD Złote Piaski.

2. Opłata przystąpienia do programu elektryfikacji oparta będzie o kalkulację wykonanego zadania inwestycyjnego na dzień odbioru przypadającą na działkę.

 

§7

 

1. Nadzór i konserwacja sieci ogólno ogrodowej należy do zadań zarządu ROD.

2. Konserwację sieci ogólno ogrodowej i przyłączanie działek do sieci ogrodowej wykonuje, z upoważnienia (na zlecenie) zarządu ROD, osoba (elektryk) posiadająca do tego uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

3. Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw sieci ogólno ogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.
 


§8

 

1. Zarząd ROD może powołać komisję energetyczną i upoważnić ją w szczególności do:

1) sprawdzania prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej na działkach,

2) współpracy z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,

3) rozwiązywania sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej

 

2. W przypadku nie powołania komisji energetycznej, jej funkcje pełnią osoby upoważnione przez zarząd ROD.

 

 

§9

 

1. W uzasadnionych przypadkach (zły stan techniczny sieci, kradzieże, bezpieczeństwo ogrodu) Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno – zimowym.

2. Walne zebranie może w drodze uchwały zobowiązać zarząd ROD do wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno - zimowym.

3. Informacja o terminie wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie powinna być podana do wiadomości działkowców (ogłoszenie na tablicach ogrodowych) z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

 

 

§10

 

Zarząd ROD zawiera umowę z dostawcą energii elektrycznej zgodnie z posiadanymi w tej mierze kompetencjami statutowymi i przepisami statutu PZD dotyczącymi reprezentacji ROD.
 


§11

 

Każdy działkowiec przyjmujący w użytkowanie działkę na terenie ROD Złote Piaski w Płocku, jest zobowiązany do znajomości postanowień niniejszego Regulaminu Energetycznego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z jego treści.

 

 

§12

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 1/N/IV/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego Złote Piaski z dnia 14 października 2009 r.

 

 


WICEPREZES

HENRYK KLUSKA

PREZES

MIROSŁAW GIREK
 

Płock , dn. 16 kwiecień 2016 r.

 

 

Opracował:

Sławomir Marciniak