Aktualności

2021.02.19

                                      UWAGA !

                                                              Alarm powodziowy

                                                                                         Poziom Wisły w rejonie Płocka, a także powyżej, w okolicy Wyszogrodu i Kępy Polskiej cały czas                                                                                                       jest wysoki. A to nie koniec, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował właśnie                                                                                                       niepokojące prognozy, z których wynika, że Polskę czeka gwałtowne ocieplenie. To fatalna                                                                                                             informacja, bo może się okazać, że lód, który zalega m.in. na Wiśle, nagle stopnieje i gwałtownie                                                                                                     podniesie poziom wody. A to będzie oznaczać, że Płockowi i okolicom może grozić powódź.


                                                                                         Stan wody w Wiśle nadal jest wysoki i daleko jeszcze do opanowania sytuacji na rzece. W ciągu                                                                                                       tego czasu żywioł pokazał swoją niszczycielską siłę m.in. zalewając płockie bulwary wiślane.                                                                                                             Obecnie mieszkańcy nie mają wstępu na ten teren. Po kilku dniach widać pierwsze zniszczenia                                                                                                       spowodowane naporem kry na brzeg. Widać przechylone lampy oświetleniowe, powyginane                                                                                                          barierki przy molo, czy poniszczone obiekty.


   Lodołamacze pracujące w środkowym biegu Wisły, na Zbiorniku Włocławskim, dotarły do pierwszego dużego zatoru na wysokości Woli Brwileńskiej, rozpoczynając akcję rozbijania i spławiania lodu. Niedawno temu doszło tam do wyjścia kry lodowej na pobocze drogi krajowej nr 62 Płock-Włocławek. Po tygodniach siarczystych mrozów i niespotykanych od kilku lat opadów śniegu nadchodzi duże ocieplenie. Gwałtowna odwilż może doprowadzić do wezbrania rzek.
Po tygodniach siarczystych mrozów i niespotykanych od kilku lat opadów śniegu nadchodzi duże ocieplenie. Gwałtowna odwilż może doprowadzić do wysokiego poziomu wody. 
•    Od weekendu średnia temperatura w Polsce będzie mocno wzrastać, a w poniedziałek dojdzie do 8 st. C. Cały kolejny tydzień będzie ciepły.
•    Zmrożona ziemia i wysokie temperatury oznaczają niebezpieczeństwo szybkiego spływu topniejącego śniegu do rzek, co może skutkować powodziami.
•    W Płocku wciąż obowiązuje ogłoszony ponad tydzień temu alarm przeciwpowodziowy.


   Andrzej Nowakowski prezydent Płocka w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl powiedział, że obawia się nadchodzącej odwilży.
      - Cały czas poziom wody w Płocku na wodowskazach przekracza stany alarmowe. Cały czas mamy do czynienia z zatorami na poziomie Brwilna i Popłacina, które uniemożliwiają zejście wody, jaka nagromadziła się w nurcie rzeki od Płocka do Kępy Polskiej, Wyszogrodu i Modlina. Jeśli przyjdzie gwałtowne ocieplenie od południa i poziom wody będzie gwałtownie rósł, a zatory nie zostaną rozbite przez lodołamacze, zaistnieje poważne zagrożenie powodziowe. Stąd moja determinacja od kilku tygodni o jak najszybsze uruchomienie akcji lodołamania - zaznaczył prezydent Płocka. 


Sytuacja jest podobna do tej z 1982 roku, kiedy błyskawiczne ocieplenie stopiło krę na rzece. Zalało wtedy m.in. Płock, a w ówczesnym województwie płockim ogłoszono stan klęski żywiołowej. Trudno pisać o tym, ale należy mówić o zagrożeniu powodzią katastrofalnych rozmiarów.

UWAGA !


   Zarząd ogrodu bardzo prosi działkowców o obserwację prognoz pogody oraz częste monitorowanie ogłoszeń służb miasta Płocka dotyczących aktualnej sytuacji dla alarmu zagrożenia powodziowego. Istnieje realne zagrożenie zalania terenów na których znajduje się Nasz ogród. Nie wykluczone, że będziemy zmuszeni do podjęcia działań zabezpieczenia mienia znajdującego się na Naszych działkach. Najbliższe dni będą decydujące. Prosimy jednak o rozwagę i spokój.

Prezes Zarządu - Sławomir Marciniak

IMG_20210210_153325.jpg

2021.01.29

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Zasady wjazdu na teren Naszego ogrodu

   Problemy i konflikty wynikające z  obowiązujących w PZD zasad wjazdu pojazdów mechanicznych

na teren ROD to ciągle żywy temat również na Naszym ogrodzie. Co pewien czas, szczególnie wśród

działkowców  którzy nabyli  prawa użytkowania  stosunkowo  niedawno i którzy  posiadają  działki

znajdujące  się stosunkowo  niedaleko parkingu, domaga się umożliwienia im dojazdu do własnych

działek samochodami. 

Stowarzyszenie Ogrodowe POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

 

ROZDZIAŁ IV Zagospodarowanie ROD

§ 32

Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ

na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.

§ 34

1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych ( alejek i dróg ogrodowych )

2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych ( alejek i dróg komunikacyjnych , zwłaszcza poprzez

nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

 

 

ROZDZIAŁ VII Przepisy porządkowe

§ 68

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,

§ 69

Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Uchwała Walnego Zebrania nr 7/WZ/2017 ROD Złote Piaski umożliwia wjazd pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu. Zasady zostały podane w załączniku nr 1, który jest integralną częścią niniejszej uchwały.

Pkt. 7 załącznika

Zakaz parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD.

 

Pkt. 8 załącznika

W okresie od 1 listopada do 31 marca obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU na teren ogrodu.

W okresie tym kłódki do bram wjazdowych zostają zmienione na tzw. ,,zimowe" i nikt oprócz Gospodarza ogrodu nie posiada do nich kluczy. Po 31 marca zakładane są kłódki ..letnie" do których posiadamy klucze.

 

§ 70

1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.

2. Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).

3. Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.

4. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

   Z powyższego wynika więc, że uprawnienie dotyczące wjazdu na teren ROD przysługuje nie tylko osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 05-R (niepełnosprawność ruchowa), ale także osobom legitymującym się innym symbolem, które spełniają przesłankę jaką jest problem z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z § 70 ust. 2, osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe.

Zarząd ogrodu

2021.01.25

Stanowisko ROD Złote Piaski w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu suszy

2021.01.12

INFORMACJA Biura ogrodu

   Biuro ROD Złote Piaski informuje działkowców naszego Ogrodu, że od miesiąca stycznia 2021 roku została uruchomiona nowa poczta elektroniczna do kontaktu z działkowcami i jednostkami organizacyjnymi PZD.

Adres nowej poczty: rodzlotepiaskiplock@pzd.pl

   Nasza poprzednia poczta zlotepiaskiplock@onet.pl będzie aktualna do końca miesiąca stycznia 2021 roku. Biuro ogrodu bardzo prosi o zmianę adresu mailowego w swoich adresach kontaktowych.

Sekretarz Zarządu - Diana Głoskowska

2021.01.09

UWAGA - opłata za zużytą energię elektryczną w roku 2020

   W dniu 08.01.2021 roku odbyło się pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Zarządu. Posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu.

   Zarząd oprócz innych ważnych uchwał z początkiem nowego roku, podjął uchwałę nr 5/III/2021 wysłania zawiadomień o wpłaty za zużytą energię elektryczną za rok 2020. Ze względu na opłatę pocztową dla każdego listu i zasadność rachunku ekonomicznego decyzja wysłania zawiadomienia dotyczy działek, gdzie zużycie energii dla działki wyniosło powyżej 25 złotych. Opłaty za zużycie energii poniżej 25 złotych zostaną naliczone i wysłane razem z opłatami rocznymi.

   Zarząd informuje, że opłaty za zużytą energię elektryczną były naliczane i wysyłane zawsze z opłatami rocznymi po Walnych Zebraniach. Jednak ze względu na pandemię Walne Zebranie w roku 2020 nie odbyło się i nadal nie wiemy kiedy będą mogły odbyć się w roku 2021. Zmuszeni jesteśmy poprosić działkowców o wcześniejsze wpłaty za zużytą przez nich energię elektryczną. Pamiętajmy że nie wpłacamy zaliczek z tego tytułu, a koszty opłaty za energię ponieśliśmy już w roku 2020 w wysokości 25 tysięcy złotych. Opłata tzw. stała energetyczna zostanie naliczona po Walnym Zebraniu.

   Zarząd ogrodu ma nadzieję, że podjęta uchwała będzie przyjęta ze zrozumieniem, a terminowa wpłata należności będzie odpowiedzią działkowców na trudną sytuację w jakiej przyszło Nam funkcjonować.

 

Skarbnik Zarządu - Agnieszka Janiszewska

2021.01.09

Budujemy altanę zachowując obowiązujące przepisy prawa

   Za pośrednictwem mediów do opinii publicznej przekazywane są informacje o niezgodnościach związanych z użytkowaniem działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców. Najczęściej są to jednak informacje oparte na nierzetelnych i jednostronnych źródłach, przez co nie mają nic wspólnego ze stanem prawnym regulującym te kwestie. Ostatnimi czasy poruszany został temat tak zwanych - ponadnormatywnych altan, a właściwe domów jednorodzinnych, które zostały pobudowane na terenie ROD i stanowią niemały problem dla ich właścicieli.

 

   Art. 3. Ustawy o ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku określa podstawowe cele rodzinnego ogrodu działkowego, zwanego dalej „ROD”, są to:

1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;

2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;

3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;

4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;

5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;

6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;

7) ochrona środowiska i przyrody;

8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;

9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;

10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

Warto zapoznać się z tymi zapisami, bo pozwoli nam to na określenie naszych potrzeb dotyczących również budowy altany w kontekście nabycia praw użytkowania działki w ROD. 

Każdy działkowiec nabywający prawo użytkowania działki w naszym ogrodzie jest informowany o najważniejszych postanowieniach ustawy, statutu PZD oraz Regulaminu ROD obowiązujących w ogrodach w całej Polsce. Szczególny nacisk kładziony jest właśnie na kwestię budowy altany niezgodnej z obowiązującymi przepisami oraz skutków prawnych za nieprzestrzeganie tych zapisów. Drugim bardzo ważnym aspektem są przepisy regulujące nasadzenia na terenie ROD.

W przejrzysty sposób stan prawny istniejących oraz nowo powstających altan w świetle przepisów tj. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku oraz Regulaminu ROD wyjaśnia artykuł na stronie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców który zamieszczamy poniżej.

Zarząd ogrodu

Rozmiary i funkcja altany – o czym trzeba pamiętać?

 

   Mając na uwadze powtarzające się zapytania, a także wątpliwości i nieporozumienia dotyczące dopuszczalnych wymiarów altan działkowych, przypominamy najważniejsze przepisy w tej sprawie.

 

   Parametry altan działkowych zmieniały się na przestrzeni lat i w przeszłości były one bardziej restrykcyjne niż obecnie. Działkowcy przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD mieli i mają obowiązek zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego Polskiego Związku Działkowców, które kompleksowo regulują to zagadnienie.

Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przede wszystkim w:

  • Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

  • Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.

  • Regulaminie ROD

 

   Zapisy w regulaminie ROD obowiązującym w okresie od 1.01.1982 r. do 31.12.1986 r. stanowiły, że powierzchnia zabudowy nie mogła przekroczyć 20m² w ogrodach znajdujących się w granicach miast oraz do 35m² w ogrodach znajdujących się poza granicami miast. Natomiast maksymalna wysokość altany to 4m.

Zapis w regulaminie obowiązującym w okresie od 01.01.1987 r. do 31.12.1994 r. stanowił, że powierzchnia zabudowy altany mogła wynosić do 25m² w ogrodach miejskich i do 35m² w ogrodach podmiejskich, a wysokość do 4m. W przypadku budowy altany o dachu dwuspadowym, którego płaszczyzny stykają się pod kątem ostrym, wysokość mogła być większa niż 4m, jednakże nie mogła przekroczyć 5m.

   W latach od 01.01.1995 r. do 30.06.2004 r. oraz od 01.07.2004 r. do 28.02.2014 r. powierzchnia zabudowy altany wynosiła do 25m² w ogrodach miejskich i do 35m² w ogrodach podmiejskich, a jej wysokość do 5 m przy dachu dwuspadowym i do 4 m przy innym kształcie dachu.

Po roku 2015 przepisy zniosły rozgraniczenia pomiędzy ogrodami miejskimi oraz podmiejskimi, a w okresie od 01.03.2014 r. do 31.12.2015 r. powierzchnia zabudowy wynosiła do 35m², wysokość do 5m przy dachy dwuspadowym stromym i do 4m przy innym kształcie dachu.

   Obecnie powierzchnia zabudowy może wynosić do 35m², przy zachowaniu wysokości 5 m przy dachu stromym i do 4m przy dachu płaskim, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, co wynika wprost z przepisów art. 2 pkt 9a ustawy o ROD.

Analizując powyższe zapisy, od razu widać, że posadowienie altan ponadnormatywnych na terenach ROD jest i było sprzeczne z przepisami związkowymi oraz prawem budowlanym. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ROD na terenie działki nie może znajdować się altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a ustawy o ROD ani obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.

 

   Na Zarządzie ROD spoczywa obowiązek zgłoszenia altan ponadnormatywnych do nadzoru budowlanego. Obowiązek ten wynika z art. 13 ustawy o ROD, ponadto działania w zakresie przeciwdziałania budowie altan z naruszeniem przepisów wynikają z Uchwały nr 362/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD, której § 2 pkt 2, który stanowi, że „W przypadku istnienia ponadnormatywnej altany na terenie działki zarząd ROD zobowiązany jest do: […] 2. Bezwzględnego zgłoszenia do nadzoru budowlanego każdej ponadnormatywnej altany w ROD.”.

   Działkowiec zobowiązany jest użytkować działkę zgodnie z zasadami obowiązującymi w rodzinnych ogrodach działkowych, przestrzegać przepisów statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o ROD. Uregulowania dotyczące wymogów związanych ze sposobem posadowienia altany działkowej na terenie działki rodzinnej, powierzchni zabudowy altany działkowej oraz jej wysokości zostały określone w Regulaminie ROD przyjętym uchwałą Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r.: § 44 Regulaminu ROD powtarza w tym zakresie jednoznaczne przepisy ustawy o ROD oraz prawa budowlanego. Podobnie przepisy § 45 i 46 Regulaminu ROD wskazują na obowiązki działkowca dotyczące altan działkowych oraz skutki naruszeń zasad dotyczących altan, w szczególności § 45 ust. 3 Regulaminu ROD stanowi, że na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w Regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących natomiast § 46 ust. 4 Regulaminu ROD wskazuje, że stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, polegającego na budowie, nadbudowie lub rozbudowie altany działkowej z naruszeniem przepisów Regulaminu ROD, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej osób, które kupiły działkę z istniejącą na niej altaną ponadnormatywną należy wskazać, iż zgodnie z Komunikatem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną z dnia 2016 r. wszystkie konsekwencje za zakup takiej działki spadają na kupującego.

   Z doświadczenia Polskiego Związku Działkowców wynika, że budowanie ponadnormatywnych altan jest ściśle związane ze zjawiskiem zamieszkiwania na terenach ROD, co prowadzi do całkowitego zaprzeczenia funkcji jaką ROD ma spełniać. Zgodnie z art. 12 ustawy o ROD „na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej”. W zdecydowanej większości przypadków osoby, na których działkach posadowione są ponadnormatywne altany, zamieszkują na terenie działki, co jest zjawiskiem szkodliwym i należy z tym walczyć.

© 2016 by DEEM. Wszelkie prawa zastrzeżone przez ROD "Złote Piaski"