AKTUALNOŚCI
Aktualności

2021.11.25

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Zamykamy główne bramy wjazdowe na ogród

   W trosce o bezpieczeństwo pozostawionych urządzeń i wyposażenia na naszych działkach, jak również dużym prawdopodobieńswem dewastacji nawierzchni alejek ogrodowych wskutek poruszania się pojazdów mechanicznych Zarząd ogrodu informuje że:

 

Na podstawie uchwały nr 7/WZ/2018 roku, załącznik nr 1 pkt. 8  Walnego Zebrania z dnia 28 kwietnia 2018 roku w dniu 01.12.2021 roku zostaną zmienione kłódki z ,,letnich” na tzw. ,,zimowe” na głównych bramach wjazdowych na ogród.

   Oznacza to, że nie będzie można wjechać na ogród pojazdami mechanicznymi do dnia 30 marca 2022 roku.

 

Furtki ogrodu zostają otwarte. Każdy z działkowców Naszego ogrodu posiada do nich klucze.

Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2021.11.08

   Z cyklu: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje

W trosce o zdrowie swoje oraz innych

Ikona - Informacja.png
pani-Lidia-150x81.png

Środowisko działkowców to wraz z rodzinami blisko 4 mln osób. Nasza postawa wobec COVID-19 może mieć wpływ na ograniczenie obecnej, czwartej już fali epidemii. Dlatego Związek apeluje do członków PZD, aby w trosce o zdrowie swoje oraz innych ludzi, stosowali zalecane środki ostrożności, a przede wszystkim nosili maseczki w miejscach publicznych oraz zachowywali dystans społeczny.

Lidia Sosnowska

http://mazowiecki.pzd.pl/koronawirus

2021.10.19

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Ikona - Informacja.png

Zabieramy pojemniki na śmieci ! ! !

   

   Zarząd ogrodu informuje, że 25-26.10.2021 roku zostaną zabrane pojemniki na odpady z Naszego ogrodu. Bardzo prosimy o nie podrzucanie w miejscach gdzie stały pojemniki żadnych odpadów. W przeciwnym razie śmieci będą zalegać aż do wiosny co nie będzie Naszą najlepszą wizytówką. Pojemniki wrócą na swoje miejsca jak co roku pod koniec kwietnia przed rozpoczęciem sezonu działkowego. 

Zarząd informuje, że wyrzucanie śmieci w miejscach utylizacji odpadów zielonych, będzie skutkowało mandatami karnymi nakładanymi przez Straż Miejską.

   Apelujemy do wszystkich działkowców, by zadbali o porządek w ogrodzie i wokół niego. Należy pamiętać, że w § 85, pkt.1 Statutu PZD z 2 lipca 2015 r znajduje się zapis o tym, że PZD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowcowi, który „pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek”. Do takich uciążliwości należy także nie stosowanie się do zapisów regulaminu ROD i zaśmiecanie ogrodu

Ogród to nie wysypisko śmieci. Obowiązują zasady!

Zarząd ogrodu

2021.07.28

                       Obradowało Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD Naszego ogrodu

Ikona - Informacja.png
IMG_20210728_151538.jpg

   

W dniu 28.07.2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD naszego ogrodu za okres sprawozdawczy 2019-2020.

   Działalność Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w omawianym okresie była w znacznym stopniu uzależniona od sytuacji stanu epidemii w Naszym kraju. Pandemia, koronawirus, praca zdalna to określenia, które towarzyszyły nam w minionym roku i wyznaczały sposoby i kierunki pracy. Wszystkie sprawy dotyczące działalności ogrodu zostały utrzymane. Wstrzymany został jednak proces nowych inwestycji i remontów. Biorąc jednak pod uwagę całość zmian, jakie zaszły na Naszym ogrodzie w roku 2019 i 2020, oceniamy je pozytywie.

   Obserwatorem zebrania z ramienia OZM PZD w Warszawie, była Kierownik Delegatury Rejonowej w Płocku Pani Karolina Stawicka. Przewodniczącą zebrania wybrana została Pani Agnieszka Janiszewska. Poprzez głosowania zatwierdzono Porządek obrad, Regulamin. Wybrano Prezydium oraz została wybrana Komisja Mandatowa i Komisja Uchwał i Wniosków. ​

   Sprawozdanie Zarządu (merytoryczne i finansowe) za 2019 i 2020 rok przedstawił prezes zarządu Pan Sławomir Marciniak. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca komisji Pani Małgorzata Szumska. Zebranie pozytywnie oceniło pracę Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmując stosowne uchwały.

 

   Po przedstawieniu projektu Planu pracy oraz omówieniu załączników do uchwał w sprawach opłat ogrodowych oraz remontów i inwestycji odbyła się rzeczowa i konstruktywna dyskusja uczestników zebrania. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła proponowane uchwały, które przy pełnej akceptacji zebrania zostały zatwierdzone.  ​Na zebraniu łącznie podjęto 17 istotnych uchwał dotyczących działania ogrodu, w tym opłat, które będą obowiązywały w roku 2021 (patrz zakładka Opłaty). Na zakończenie prezes zarządu Sławomir Marciniak podziękował wszystkim obecnym za udział w zebraniu oraz tym, którzy nie tylko wspierają pracę zarządu, ale służą dobrymi radami i pomysłami. Przewodnicząca zebrania po wyczerpaniu porządku obrad rozwiązała zebranie. 

   Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2021.07.09

                                                 Sprzedam działkę ! ! !

Credit Assessment_2

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Ikona - Informacja.png

   

Na tablicach ogłoszeniowych czasami pojawiają się ogłoszenia "sprzedam działkę". Takie ogłoszenie jest nieprawdziwe, nie sprzedajemy działki. Prawnie sprzedanie działki w ROD jest niemożliwe. Tak naprawdę sprzedajemy to co znajduje się na działce, którą oddano nam w użytkowanie. Przeważnie jest to altana, szklarnia i nasadzenia. Wszystkie informacje dotyczące "sprzedaży działki" zawarte są w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Poniżej art. 41, który określa procedurę przeniesienia praw do działki:


 

Art. 41

  1. Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

  2. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.

  3. Stowarzyszenie ogrodowe składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki. We wniosku działkowiec obowiązany jest wskazać uzgodnioną przez strony umowy, o której mowa w ust. 1, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 42.

  4. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

  5. Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.

  6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej.

  7. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może wytoczyć powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

   Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2021.07.02

  Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Ikona - Informacja.png

   

   Zarząd ROD Złote Piaski informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD Naszego ogrodu odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 roku przy Biurze ogrodu ul. Dobrzykowska 61 o godz. 16:30

W przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu i dniu, pół godziny później tj. o godz. 17:00

   Zarząd ogrodu

2021.06.18

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

  Otrzymaliśmy dotację ze środków budżetu Gminy Miasta Płocka

   

   Miło jest nam poinformować Naszych Działkowców, że w dniu 11.06.2021 roku podpisaliśmy umowę  na dotację że środków budżetu Miasta Płocka na zadanie celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Umowę ze strony Rady Miasta podpisał Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. komunalnych Pan Piotr Dyśkiewicz, a ze strony ROD Złote Piaski prezes Zarządu Pan Sławomir Marciniak oraz skarbnik Zarządu Pani Agnieszka Janiszewska.
   Wniosek Zarządu ogrodu składany był na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego oświetlenia alejek wewnętrznych ogrodu. Podpisana kwota dotacji to 30 000 złotych. Środki własne oraz kwota dotacji pozwoli na całkowite zakończenie prac związanych z oświetleniem alejek wewnętrznych ogrodu. Prace związane z oświetleniem alejek ogrodowych rozpoczęliśmy w roku 2018 i wtedy również otrzymaliśmy dotację z budżetu Miasta Płocka w wysokości prawie 12 000 złotych. Zadanie ma na celu poprawienie warunków przebywania na ogrodzie i przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa altan szczególnie w okresie zimowym. 

Zarząd ogrodu

2021.06.11

   Z cyklu: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje

  Upały, a rozsądne podlewanie roślin i korzystanie z wody w ROD

   Coraz cieplejsze i słoneczne dni cieszą działkowców, ale niosą ze sobą także potrzebę  odpowiedzialnego i racjonalnego wykorzystania wody w ROD. W ekstremalnych warunkach pogodowych jest ona bardzo pożądana, a jednocześnie powinna być oszczędzana. Dotyczy to głównie podlewania roślin na działkach, gdzie nie zawsze kwestia korzystania z wody – szczególnie w czasie upałów – jest traktowana przez działkowców z należytą rozwagą.

Na terenie niektórych ogrodów działkowych woda jest nie tylko źle wykorzystywana, ale wręcz marnotrawiona. Dzieje się tak, kiedy z wody korzystamy o nieodpowiedniej porze dnia lub po prostu źle nawadniamy rośliny.

Oczywistym jest, że uprawiane przez cały sezon rośliny (szczególnie warzywa) potrzebują nawadniania i upały mogą je zniszczyć. Pamiętać jednak należy, iż w czasie ekstremalnych warunków pogodowych, nie tylko warto, ale wręcz należy korzystać z wody w sposób jak najbardziej racjonalny i oszczędny. Zaznaczyć także należy, iż wiele ogrodów boryka się z brakiem instalacji nawadniających, co stwarza poważny problem z utrzymaniem upraw na działkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak rozsądnie podlewać rośliny? 

Wiadomym jest, że rośliny potrzebują wody,  jednak często zdarza się, że nieprawidłowy sposób nawadniania powoduje tylko szkody – poparzenia roślin, szybsze parowanie i szczątkowe wykorzystanie wody przez rośliny, a w efekcie zwyczajne marnotrawstwo wody. Kilka prostych zasad pozwoli nie tylko zapewnić roślinom odpowiednie nawadniania, ale też zaoszczędzenie wody.

1. Nie należy podlewać roślin w środku dnia, w czasie silnych upałów, a tym bardziej polewać koron drzew lub krzewów i innych roślin, mocząc ich liście. Takie działanie prowadzi do poparzeń roślin lub szybkiego parowania wody (z której rośliny nie mają żadnego pożytku). Nawadniamy tylko glebę wokół roślin, a nie jej części nadziemne.

2. W czasie upałów podlewamy tylko wczesnym rankiem lub wieczorem, na tyle obficie, aby woda dotarła do systemu korzeniowego. Czyli nawadniamy raz, ale obficie, a nie często i mało.

 

3. Ściółkowanie rabat, a także roślin w doniczkach znacząco ogranicza parowanie wilgoci z podłoża, dzięki czemu rośliny rzadziej będą wymagały podlewania.

4. W gorące dni lepiej także odłożyć wszelkie prace porządkowe związane z wykorzystaniem wody na inny czas i poprzestać jedynie na niezbędnych zabiegach nawadniania roślin.

5. Warto zainstalować na działce (np. przy rynnach) zbiorniki na wodę deszczową i ją gromadzić, a następnie wykorzystywać do podlewania.

 

 

6. Jeśli to możliwe, można także stosować systemy kroplowego nawadniania rabat, które racjonalnie nawadniają glebę i rośliny.

 

7. Wszystkie rośliny, które uprawiamy w donicach można przenieść w miejsca, jak najbardziej zacienione, dzięki czemu wolniej będą traciły wilgoć i rzadziej będą potrzebowały, tak cennej dla wszystkich w czasie upałów wody.

8. Należy z rozwagą i oszczędnie używać wody do napełniania przenośnych basenów, brodzików i innych urządzeń rekreacyjnych, a także nie pozostawiać odkręconych kranów bez potrzeby. 

 

tekst i zdjęcia:

Maciej Aleksandrowicz

OZ Mazowiecki

http://mazowiecki.pzd.pl/upaly-a-rozsadne-korzystanie-z-wody-w-rod/#more-11383

Obraz1.jpg

2021.05.28

  Komunikat Zarządu w sprawie opłat ogrodowych za 2021 rok

Ikona - Informacja.png

   Mimo, że w dniu 25 maja 2021 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sytuacja prawna dotycząca takiej formy zgromadzeń, jakim są walne zebrania (konferencje delegatów) w ROD nie zmieniła się i nadal nie jest możliwe ich przeprowadzenie.

  Krajowy Zarząd PZD przypomina, że na podstawie doświadczeń z odbyciem walnych zebrań w 2020 roku Uchwałą nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku  w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19 zadecydował o przesunięciu terminu odbywania walnych zebrań w ROD w bieżącym roku do 31 sierpnia 2021 roku. Krajowy Zarząd PZD ma świadomość konieczności odbycia w tym roku walnych zebrań lub konferencji delegatów we wszystkich ROD, ale warunkiem jest ich bezpieczne przeprowadzenia bez ryzyka dla zdrowia i życia uczestników.

 Krajowy Zarząd PZD pokłada wiarę w to, że dalsze luzowanie obostrzeń, a także kontynuowanie programu szczepień przeciw COVID-19 pozwoli na odbycie walnych zebrań w ROD w 2021 roku, nawet w sytuacji, gdyby ponownie zaistniała konieczność przedłużenia terminu walnych zebrań w tym roku.

UWAGA !

  Zarząd ogrodu prosi wszystkich użytkowników działek Naszego ogrodu o niewpłacanie żadnych opłat na konto ogrodu za 2021 rok. Informacja o możliwości odbycia walnego zebrania ( zaproszenie dla członków PZD ) oraz wysokość opłat zostanie wysłana w formie listu do każdego działkowca . W naliczeniu za 2021 rok zostaną uwzględnione zrealizowane już opłaty za zużytą energię elektryczną w 2020 roku ( powiadomienia zostały wysłane w styczniu tego roku dla działek, których zużycie było powyżej 25 złotych ). 

Zarząd ogrodu

2021.05.17

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

  Kosztowna smutna rzeczywistość

IMG_20210516_165100.jpg
IMG_20210516_165114.jpg
IMG_20210516_165117.jpg

Szanowni działkowcy  

 

Każde z trzech zorganizowanych miejsc , gdzie mamy możliwość składowania: 1. liści i trawy 2. krzewów i gałęzi 3. złomu stalowego, nie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Miejsca te zostały wyznaczone i odpowiednio wyraźnie oznakowane. Taki był zamysł tworzenia tych punktów. Pomysł spotkał się z ogólną akceptacją. Przykro nam jednak stwierdzić , ale traktujemy te miejsca jako WYSYPISKA ŚMIECI.

Szanowni działkowcy, a teraz krótki test. Ile lat trzeba użytkować działkę, żeby rozróżnić liście i trawę od krzewów i gałęzi. Odpowiadamy. Rok, dwa, dwadzieścia lat. Są również tacy, którzy nie znajdą odpowiedzi nigdy. Niestety 50 procent działkowców tego nie wie. Jeżeli ktoś nie wierzy, zapraszamy na miejsce składowania oznaczone dużymi tablicami - GAŁĘZIE i KRZEWY oraz TRAWA i LIŚCIE. Odpowiedź nasunie się sama.

 

   REGULAMIN ROD obowiązujący w całej Polsce:

§ 67 Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne: a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach, b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

§ 68 Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

1)zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,

2)wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,

3)gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,

4)stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.,

5)spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych,

Szanowni działkowcy.

   Zarząd ogrodu kolejny raz informuje, że za działania pseudo działkowców zapłacimy solidarnie wszyscy. Zapłacimy również za kompletny brak zainteresowania własnymi pieniędzmi i dawanie cwaniakom przyzwolenia na bezkarność. Prosimy zatem o szczególną uwagę i przekazywanie dowodów w postaci np. zdjęć do Zarządu. Na zdjęciach powyżej miejsce na składowanie złomu, na którym złomu ... niema. Każdy działkowiec, na takie odpady indywidualnie powinien zamawiać stosowne pojemniki i utylizować we własnym zakresie. W żadnym przypadku nie powinno to obciążać wszystkich działkowców.

   Zarząd ogrodu informuje, że dniem 17.05.2021 roku zostaje zlikwidowane miejsce gdzie docelowo mieliśmy możliwość składowania złomu stalowego. Informujemy również, że w przypadku wyrzucania w miejsce składowania trawy oraz gałęzi, nadal będą wyrzucane foliowe torby, deski z rozbiórki altan i ogrodzeń, pergole, materiały budowlane, opony itd, miejsca te również zostaną zlikwidowane. Wszystko zależy od nas samych. 

 

Zarząd ogrodu

2021.03.29

  Życzenia świąteczne

                                                                                                                              Niech ten szczególny okres Świąt Wielkanocnych będzie                                                                                                                  czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości,

                                                                                                      Niech chwile spędzone w gronie najbliższych dodają Wam                                                                                                                          otuchy i pozwalają przezwyciężać największe trudności

                                                                                                      Niech ten czas wypełnia Wasze serca nadzieją i dodaje sił, tak                                                                                                                               byście mogli zrealizować wszystkie swoje plany.

   
                                                                                                                      Zarząd oraz Komisja Rewizyjna ROD Złote Piaski

easter-3279207__340.webp

2021.03.24

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

  Czy bezinteresowność istnieje w dzisiejszych czasach ? 

   Zarząd ogrodu bardzo serdecznie dziękuje Panu Andrzej Konopka za naprawę drogi dojazdowej, miejsca postojowego oraz alejek ogrodowych na Sektorze C naszego ogrodu. Pan Andrzej od niedawna jest działkowcem Naszego ogrodu i użytkuje działkę na tym sektorze. Materiał i dowóz w całości zostały pokryte przez Pana Andrzeja. Prace przy naprawie w zdecydowanej większości również były wykonane przez darczyńcę, przy skromnej pomocy Pana Wojciech Nowakowski ( sekretarz Komisji Rewizyjnej ), Pana Andrzej Jakrzewski oraz Sławomir Marciniak (prezes Zarządu ). Zarząd ogrodu z nieukrywaną satysfakcją informuje, że jest to pierwszy w okresie jego dwóch kadencji przypadek tak bezinteresownej i kosztownej pomocy dla ogrodu. Dziękujemy. Poniżej dokumentacja fotograficzna. 

Zarząd ogrodu

IMG_20210323_171215.jpg
IMG_20210323_162232.jpg
IMG_20210323_170832.jpg

2021.03.05

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

  Komunikat KZ PZD - wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań w 2021 roku

Ikona - Informacja.png

Informacje przekazywane przez władze rządowe, a także doniesienia medialne na temat rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce, wskazują na rozpoczęcie trzeciej fali epidemii, której szczyt przewidywany jest na przełom marca i kwietnia. Dodatkowym niepokojącym zagrożeniem są mutacje koronawirusa, które napływają do Polski z różnych stron świata. Dynamiczny charakter epidemii ma odzwierciedlenie w informacjach docierających do Krajowego Zarządu PZD o przypadkach zakażeń wśród działaczy Związku na różnych szczeblach.

Krajowy Zarząd PZD wyraża przekonanie, że odpowiedzialne postępowanie i decyzje pozwolą na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania PZD do momentu, gdy warunki zewnętrzne pozwolą na powrót do standardowych metod funkcjonowania. Postępujący stopniowo rozwój programu szczepień daje dziś realną szansę na normalizację. Jednak do tego czasu jednostki organizacyjne PZD powinny zadbać, by starając się utrzymać ciągłość działania PZD i odpowiedniego poziomu obsługi spraw ROD, czynić to w sposób minimalizujący ryzyko dla osób pracujących na rzecz działkowców – działaczy organów i pracowników zatrudnionych w jednostkach PZD.

   Obecnie najlepszą metodą zapobieżenia rozwojowi epidemii jest unikanie bezpośrednich kontaktów, choć całkowite wyeliminowanie ryzyka nie zawsze jest możliwe. Jednak ilekroć jednostka organizacyjna PZD będzie podejmowała decyzję, co do formuły działania, powinna ją rozpatrywać w kontekście bezpieczeństwa osób zaangażowanych w jego realizację. Dodatkowo powinno się uwzględniać strukturę wiekową środowiska działkowców ze względu  na zwiększone ryzyko zachorowania. Dlatego w dalszym ciągu, o ile jest to możliwe, preferowaną formułą działania organów PZD powinny być spotkania zdalne. W przypadku czynności wymagających bezpośrednich kontaktów, należy dążyć do możliwie najdalej idącego ograniczenia osób w nich uczestniczących.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie z wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku oraz wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 i preliminarzy.

 

Na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. Krajowy Zarząd PZD przyjął oczekiwane przez organy PZD:

1)     Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań przyjęte uchwałą nr 24/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

2)     Wytyczne dotyczące sporządzania rocznych sprawozdań finansowych ROD za 2020 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą nr 25/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

3)     Wytyczne dotyczące opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2021 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą Krajowego Zarządu PZD nr  26/2021  z dnia 9 lutego 2021 r.

4)     Wytyczne dotyczące sporządzania rocznych sprawozdań finansowych jednostek terenowych PZD za 2020 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą nr 27/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

5)     Wytyczne dotyczące opracowania preliminarzy finansowych jednostek terenowych PZD na 2021 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą Krajowego Zarządu PZD nr  28/2021  z dnia 9 lutego 2021 r.

 

Krajowy Zarząd PZD podkreśla, że przy opracowywaniu wytycznych i wzorów dokumentów wziął pod uwagę doświadczenia płynące z wydarzeń, jakie miały miejsce w 2020 roku związane z stanem epidemii oraz decyzje odnośnie przeprowadzenia walnych zebrań w ROD podjęte przez Zarządy ROD na podstawie uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne.

Dlatego też, w wytycznych znalazły się instrukcje do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych/ konferencji delegatów zarówno  dla ogrodów, które w 2020 roku odbyły walne zebranie (niezależnie od formy dopuszczonej przez KR PZD wyłącznie w roku 2020),  jak również dla tych ROD, które podjęły decyzję o odstąpieniu od odbywania walnego zebrania/konferencji delegatów, dla których opracowane zostały specjalne, dodatkowe wzory dokumentów. Wytyczne zostały poszerzone o instrukcje dotyczące organizacji konferencji delegatów oraz związanego z nią obowiązku przeprowadzenia zebrań w sektorach, co znalazło również odzwierciedlenie we wzorach dokumentów.

Krajowy Zarząd PZD przyjął ponadto wytyczne w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych ROD i Okręgów za 2020 rok oraz wytyczne w sprawie opracowania preliminarzy finansowych ROD i Okręgów PZD na 2021 rok wraz z wzorami niezbędnych dokumentów finansowych.

Krajowy Zarząd PZD postanowił także, że wytyczne do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 oraz wzory druków do ich przeprowadzenia, jak również wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za rok 2020 i preliminarzy finansowych ROD na rok 2021 wraz z załącznikami zostaną wydrukowane przez Jednostkę Krajową PZD  w specjalnej broszurze i przekazane do wszystkich ROD w II połowie lutego br. Koszty wydania tych broszur i dystrybucji do ogrodów zostaną pokryte przez Krajową Radę PZD ze środków budżetowych.

Dodatkowo wersja elektroniczna wytycznych do walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2021, jak również wytycznych finansowych zostanie przekazana newsletterem na skrzynki e-mailowe ROD, które zostały założone przez Jednostkę Krajową PZD.

Krajowy Zarząd PZD jednocześnie przypomina, że termin na odbycie walnych zebrań/konferencji delegatów w roku 2021 został  przesunięty przez wszystkie okręgowe zarządy PZD do dnia 31 sierpnia 2021 r. Powszechnie obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się wstrzymać ze zwołaniem walnych zebrań/konferencji delegatów do czasu zniesienia ograniczeń.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dn. 10.02.2021 r. 

2021.02.28

  Możemy odetchnąć. Woda opadła poniżej stanów alarmowych!

   Działkowcy ROD Złote Piaski mogą odetchnąć. Stany wody na wodowskazach w Płocku osiągnęły poziom poniżej stanów alarmowych, a miejscami także poniżej stanów ostrzegawczych. Akcja przeprowadzona przez lodołamacze Wód Polskich powiodła się. W sobotę lodołamacze rozbiły zator lodowy na odcinku Kępa Polska – Dobrzyków. Sytuacja jest stabilna. Wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszone 9 lutego.

Zarząd ogrodu

2021.02.19

                                      UWAGA !

                                                              Alarm powodziowy

                                                                                         Poziom Wisły w rejonie Płocka, a także powyżej, w okolicy Wyszogrodu i Kępy Polskiej cały czas                                                                                                       jest wysoki. A to nie koniec, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował właśnie                                                                                                       niepokojące prognozy, z których wynika, że Polskę czeka gwałtowne ocieplenie. To fatalna                                                                                                             informacja, bo może się okazać, że lód, który zalega m.in. na Wiśle, nagle stopnieje i gwałtownie                                                                                                     podniesie poziom wody. A to będzie oznaczać, że Płockowi i okolicom może grozić powódź.


                                                                                         Stan wody w Wiśle nadal jest wysoki i daleko jeszcze do opanowania sytuacji na rzece. W ciągu                                                                                                       tego czasu żywioł pokazał swoją niszczycielską siłę m.in. zalewając płockie bulwary wiślane.                                                                                                             Obecnie mieszkańcy nie mają wstępu na ten teren. Po kilku dniach widać pierwsze zniszczenia                                                                                                       spowodowane naporem kry na brzeg. Widać przechylone lampy oświetleniowe, powyginane                                                                                                          barierki przy molo, czy poniszczone obiekty.


   Lodołamacze pracujące w środkowym biegu Wisły, na Zbiorniku Włocławskim, dotarły do pierwszego dużego zatoru na wysokości Woli Brwileńskiej, rozpoczynając akcję rozbijania i spławiania lodu. Niedawno temu doszło tam do wyjścia kry lodowej na pobocze drogi krajowej nr 62 Płock-Włocławek. Po tygodniach siarczystych mrozów i niespotykanych od kilku lat opadów śniegu nadchodzi duże ocieplenie. Gwałtowna odwilż może doprowadzić do wezbrania rzek.
Po tygodniach siarczystych mrozów i niespotykanych od kilku lat opadów śniegu nadchodzi duże ocieplenie. Gwałtowna odwilż może doprowadzić do wysokiego poziomu wody. 
•    Od weekendu średnia temperatura w Polsce będzie mocno wzrastać, a w poniedziałek dojdzie do 8 st. C. Cały kolejny tydzień będzie ciepły.
•    Zmrożona ziemia i wysokie temperatury oznaczają niebezpieczeństwo szybkiego spływu topniejącego śniegu do rzek, co może skutkować powodziami.
•    W Płocku wciąż obowiązuje ogłoszony ponad tydzień temu alarm przeciwpowodziowy.


   Andrzej Nowakowski prezydent Płocka w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl powiedział, że obawia się nadchodzącej odwilży.
      - Cały czas poziom wody w Płocku na wodowskazach przekracza stany alarmowe. Cały czas mamy do czynienia z zatorami na poziomie Brwilna i Popłacina, które uniemożliwiają zejście wody, jaka nagromadziła się w nurcie rzeki od Płocka do Kępy Polskiej, Wyszogrodu i Modlina. Jeśli przyjdzie gwałtowne ocieplenie od południa i poziom wody będzie gwałtownie rósł, a zatory nie zostaną rozbite przez lodołamacze, zaistnieje poważne zagrożenie powodziowe. Stąd moja determinacja od kilku tygodni o jak najszybsze uruchomienie akcji lodołamania - zaznaczył prezydent Płocka. 


Sytuacja jest podobna do tej z 1982 roku, kiedy błyskawiczne ocieplenie stopiło krę na rzece. Zalało wtedy m.in. Płock, a w ówczesnym województwie płockim ogłoszono stan klęski żywiołowej. Trudno pisać o tym, ale należy mówić o zagrożeniu powodzią katastrofalnych rozmiarów.

UWAGA !


   Zarząd ogrodu bardzo prosi działkowców o obserwację prognoz pogody oraz częste monitorowanie ogłoszeń służb miasta Płocka dotyczących aktualnej sytuacji dla alarmu zagrożenia powodziowego. Istnieje realne zagrożenie zalania terenów na których znajduje się Nasz ogród. Nie wykluczone, że będziemy zmuszeni do podjęcia działań zabezpieczenia mienia znajdującego się na Naszych działkach. Najbliższe dni będą decydujące. Prosimy jednak o rozwagę i spokój.

Prezes Zarządu - Sławomir Marciniak

IMG_20210210_153325.jpg

2021.01.29

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Zasady wjazdu na teren Naszego ogrodu

   Problemy i konflikty wynikające z  obowiązujących w PZD zasad wjazdu pojazdów mechanicznych

na teren ROD to ciągle żywy temat również na Naszym ogrodzie. Co pewien czas, szczególnie wśród

działkowców  którzy nabyli  prawa użytkowania  stosunkowo  niedawno i którzy  posiadają  działki

znajdujące  się stosunkowo  niedaleko parkingu, domaga się umożliwienia im dojazdu do własnych

działek samochodami. 

Stowarzyszenie Ogrodowe POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

 

ROZDZIAŁ IV Zagospodarowanie ROD

§ 32

Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ

na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.

§ 34

1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych ( alejek i dróg ogrodowych )

2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych ( alejek i dróg komunikacyjnych , zwłaszcza poprzez

nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

 

 

ROZDZIAŁ VII Przepisy porządkowe

§ 68

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,

§ 69

Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Uchwała Walnego Zebrania nr 7/WZ/2017 ROD Złote Piaski umożliwia wjazd pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu. Zasady zostały podane w załączniku nr 1, który jest integralną częścią niniejszej uchwały.

Pkt. 7 załącznika

Zakaz parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD.

 

Pkt. 8 załącznika

W okresie od 1 listopada do 31 marca obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU na teren ogrodu.

W okresie tym kłódki do bram wjazdowych zostają zmienione na tzw. ,,zimowe" i nikt oprócz Gospodarza ogrodu nie posiada do nich kluczy. Po 31 marca zakładane są kłódki ..letnie" do których posiadamy klucze.

 

§ 70

1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.

2. Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).

3. Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.

4. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

   Z powyższego wynika więc, że uprawnienie dotyczące wjazdu na teren ROD przysługuje nie tylko osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 05-R (niepełnosprawność ruchowa), ale także osobom legitymującym się innym symbolem, które spełniają przesłankę jaką jest problem z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z § 70 ust. 2, osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe.

Zarząd ogrodu

IMG_20210124_125050.jpg

2021.01.25

Stanowisko ROD Złote Piaski w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu suszy

Obraz1.png

2021.01.12

INFORMACJA Biura ogrodu

   Biuro ROD Złote Piaski informuje działkowców naszego Ogrodu, że od miesiąca stycznia 2021 roku została uruchomiona nowa poczta elektroniczna do kontaktu z działkowcami i jednostkami organizacyjnymi PZD.

Adres nowej poczty: rodzlotepiaskiplock@pzd.pl

   Nasza poprzednia poczta zlotepiaskiplock@onet.pl będzie aktualna do końca miesiąca stycznia 2021 roku. Biuro ogrodu bardzo prosi o zmianę adresu mailowego w swoich adresach kontaktowych.

Sekretarz Zarządu - Diana Głoskowska

Working from Home

2021.01.09

UWAGA - opłata za zużytą energię elektryczną w roku 2020

   W dniu 08.01.2021 roku odbyło się pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Zarządu. Posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu.

   Zarząd oprócz innych ważnych uchwał z początkiem nowego roku, podjął uchwałę nr 5/III/2021 wysłania zawiadomień o wpłaty za zużytą energię elektryczną za rok 2020. Ze względu na opłatę pocztową dla każdego listu i zasadność rachunku ekonomicznego decyzja wysłania zawiadomienia dotyczy działek, gdzie zużycie energii dla działki wyniosło powyżej 25 złotych. Opłaty za zużycie energii poniżej 25 złotych zostaną naliczone i wysłane razem z opłatami rocznymi.

   Zarząd informuje, że opłaty za zużytą energię elektryczną były naliczane i wysyłane zawsze z opłatami rocznymi po Walnych Zebraniach. Jednak ze względu na pandemię Walne Zebranie w roku 2020 nie odbyło się i nadal nie wiemy kiedy będą mogły odbyć się w roku 2021. Zmuszeni jesteśmy poprosić działkowców o wcześniejsze wpłaty za zużytą przez nich energię elektryczną. Pamiętajmy że nie wpłacamy zaliczek z tego tytułu, a koszty opłaty za energię ponieśliśmy już w roku 2020 w wysokości 25 tysięcy złotych. Opłata tzw. stała energetyczna zostanie naliczona po Walnym Zebraniu.

   Zarząd ogrodu ma nadzieję, że podjęta uchwała będzie przyjęta ze zrozumieniem, a terminowa wpłata należności będzie odpowiedzią działkowców na trudną sytuację w jakiej przyszło Nam funkcjonować.

 

Skarbnik Zarządu - Agnieszka Janiszewska

Układ naprawa płyt wyłącznik

2021.01.09

Budujemy altanę zachowując obowiązujące przepisy prawa

   Za pośrednictwem mediów do opinii publicznej przekazywane są informacje o niezgodnościach związanych z użytkowaniem działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców. Najczęściej są to jednak informacje oparte na nierzetelnych i jednostronnych źródłach, przez co nie mają nic wspólnego ze stanem prawnym regulującym te kwestie. Ostatnimi czasy poruszany został temat tak zwanych - ponadnormatywnych altan, a właściwe domów jednorodzinnych, które zostały pobudowane na terenie ROD i stanowią niemały problem dla ich właścicieli.

 

   Art. 3. Ustawy o ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku określa podstawowe cele rodzinnego ogrodu działkowego, zwanego dalej „ROD”, są to:

1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;

2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;

3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;

4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;

5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;

6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;

7) ochrona środowiska i przyrody;

8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;

9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;

10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

Warto zapoznać się z tymi zapisami, bo pozwoli nam to na określenie naszych potrzeb dotyczących również budowy altany w kontekście nabycia praw użytkowania działki w ROD. 

Każdy działkowiec nabywający prawo użytkowania działki w naszym ogrodzie jest informowany o najważniejszych postanowieniach ustawy, statutu PZD oraz Regulaminu ROD obowiązujących w ogrodach w całej Polsce. Szczególny nacisk kładziony jest właśnie na kwestię budowy altany niezgodnej z obowiązującymi przepisami oraz skutków prawnych za nieprzestrzeganie tych zapisów. Drugim bardzo ważnym aspektem są przepisy regulujące nasadzenia na terenie ROD.

W przejrzysty sposób stan prawny istniejących oraz nowo powstających altan w świetle przepisów tj. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku oraz Regulaminu ROD wyjaśnia artykuł na stronie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców który zamieszczamy poniżej.

Zarząd ogrodu

Rozmiary i funkcja altany – o czym trzeba pamiętać?

 

   Mając na uwadze powtarzające się zapytania, a także wątpliwości i nieporozumienia dotyczące dopuszczalnych wymiarów altan działkowych, przypominamy najważniejsze przepisy w tej sprawie.

 

   Parametry altan działkowych zmieniały się na przestrzeni lat i w przeszłości były one bardziej restrykcyjne niż obecnie. Działkowcy przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD mieli i mają obowiązek zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego Polskiego Związku Działkowców, które kompleksowo regulują to zagadnienie.

Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przede wszystkim w:

  • Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

  • Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.

  • Regulaminie ROD

 

   Zapisy w regulaminie ROD obowiązującym w okresie od 1.01.1982 r. do 31.12.1986 r. stanowiły, że powierzchnia zabudowy nie mogła przekroczyć 20m² w ogrodach znajdujących się w granicach miast oraz do 35m² w ogrodach znajdujących się poza granicami miast. Natomiast maksymalna wysokość altany to 4m.

Zapis w regulaminie obowiązującym w okresie od 01.01.1987 r. do 31.12.1994 r. stanowił, że powierzchnia zabudowy altany mogła wynosić do 25m² w ogrodach miejskich i do 35m² w ogrodach podmiejskich, a wysokość do 4m. W przypadku budowy altany o dachu dwuspadowym, którego płaszczyzny stykają się pod kątem ostrym, wysokość mogła być większa niż 4m, jednakże nie mogła przekroczyć 5m.

   W latach od 01.01.1995 r. do 30.06.2004 r. oraz od 01.07.2004 r. do 28.02.2014 r. powierzchnia zabudowy altany wynosiła do 25m² w ogrodach miejskich i do 35m² w ogrodach podmiejskich, a jej wysokość do 5 m przy dachu dwuspadowym i do 4 m przy innym kształcie dachu.

Po roku 2015 przepisy zniosły rozgraniczenia pomiędzy ogrodami miejskimi oraz podmiejskimi, a w okresie od 01.03.2014 r. do 31.12.2015 r. powierzchnia zabudowy wynosiła do 35m², wysokość do 5m przy dachy dwuspadowym stromym i do 4m przy innym kształcie dachu.

   Obecnie powierzchnia zabudowy może wynosić do 35m², przy zachowaniu wysokości 5 m przy dachu stromym i do 4m przy dachu płaskim, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, co wynika wprost z przepisów art. 2 pkt 9a ustawy o ROD.

Analizując powyższe zapisy, od razu widać, że posadowienie altan ponadnormatywnych na terenach ROD jest i było sprzeczne z przepisami związkowymi oraz prawem budowlanym. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ROD na terenie działki nie może znajdować się altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a ustawy o ROD ani obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.

 

   Na Zarządzie ROD spoczywa obowiązek zgłoszenia altan ponadnormatywnych do nadzoru budowlanego. Obowiązek ten wynika z art. 13 ustawy o ROD, ponadto działania w zakresie przeciwdziałania budowie altan z naruszeniem przepisów wynikają z Uchwały nr 362/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD, której § 2 pkt 2, który stanowi, że „W przypadku istnienia ponadnormatywnej altany na terenie działki zarząd ROD zobowiązany jest do: […] 2. Bezwzględnego zgłoszenia do nadzoru budowlanego każdej ponadnormatywnej altany w ROD.”.

   Działkowiec zobowiązany jest użytkować działkę zgodnie z zasadami obowiązującymi w rodzinnych ogrodach działkowych, przestrzegać przepisów statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o ROD. Uregulowania dotyczące wymogów związanych ze sposobem posadowienia altany działkowej na terenie działki rodzinnej, powierzchni zabudowy altany działkowej oraz jej wysokości zostały określone w Regulaminie ROD przyjętym uchwałą Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r.: § 44 Regulaminu ROD powtarza w tym zakresie jednoznaczne przepisy ustawy o ROD oraz prawa budowlanego. Podobnie przepisy § 45 i 46 Regulaminu ROD wskazują na obowiązki działkowca dotyczące altan działkowych oraz skutki naruszeń zasad dotyczących altan, w szczególności § 45 ust. 3 Regulaminu ROD stanowi, że na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w Regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących natomiast § 46 ust. 4 Regulaminu ROD wskazuje, że stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, polegającego na budowie, nadbudowie lub rozbudowie altany działkowej z naruszeniem przepisów Regulaminu ROD, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej osób, które kupiły działkę z istniejącą na niej altaną ponadnormatywną należy wskazać, iż zgodnie z Komunikatem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną z dnia 2016 r. wszystkie konsekwencje za zakup takiej działki spadają na kupującego.

   Z doświadczenia Polskiego Związku Działkowców wynika, że budowanie ponadnormatywnych altan jest ściśle związane ze zjawiskiem zamieszkiwania na terenach ROD, co prowadzi do całkowitego zaprzeczenia funkcji jaką ROD ma spełniać. Zgodnie z art. 12 ustawy o ROD „na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej”. W zdecydowanej większości przypadków osoby, na których działkach posadowione są ponadnormatywne altany, zamieszkują na terenie działki, co jest zjawiskiem szkodliwym i należy z tym walczyć.