top of page
306373391_607823697701670_7102704996096730496_n.jpg
Aktualności

2024.06.12

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

   W dniu 12.06.2024 roku w Biurze ogrodu odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu ogrodu. Po wypełnieniu statutowych zadań, w drugiej części spotkania odbyła się uroczystość podziękowania za pracę na rzecz Naszego ogrodu Panu Henrykowi Klusce.

   Pan Heniu to jedna z wyjątkowych i barwnych postaci Naszego ogrodu. Działalność społeczna Pana Henia zaczęła się z chwilą otrzymania działki w roku 1982. Od roku 1986, kiedy ogród został wpisany w rejestr KR PZD jako ogród stały zawsze pełnił funkcje w Zarządzie ogrodu.

   W ostatnich kilku kadencjach był v-ce prezesem Zarządu ogrodu. Przez te lata zawsze był osobą otwartą. Pracę na rzecz działkowców opierał na wzajemnym szacunku i zaufaniu, był otwarty na zgłaszane propozycje rozwiązań realizowanych zadań, wychodząc z założenia, że nikt nie ma patentu na mądrość i nieomylność. Kierował się przede wszystkim dobrem Naszego Ogrodu działkowego i jego społeczności. Uczestniczył czynnie w życiu społecznym ogrodu, jego ulepszaniu od elektryfikacji zaczynając, poprzez budowę Biura ogrodu, oświetlenia, monitoringu i drogach kończąc. Był też, a może przede wszystkim działkowcem, który służył radami i swoją wiedzą ogrodniczą. Sadzonki  hortensji czy glicynii pozyskane od Pana Henia możemy znaleźć niemal w każdym zakątku Naszego ogrodu.

   

IMG_2848.jpg
IMG_1198.jpg

 

   Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz wszyscy działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego Złote Piaski w Płocku, składają Panu najszczersze wyrazy podziękowania za te wszystkie lata bezinteresownej pracy na rzecz Naszego ogrodu. Bardzo wysoko oceniamy Pana działalność przez wszystkie te lata. Życzymy dużo zdrowia i przyjemnego pełnego spokoju pobytu na ogrodzie. Zawsze będzie Pan mile widziany i nadal liczymy na nieocenione sugestie w dalszym ulepszaniu Naszego ogrodu. Dziękujemy. 

Sekretarz zarządu

Diana Głoskowska

2024.06.10

   Z cyklu: Delegatura Rejonowa OZM PZD w Płocku Informuje

Czytanie mapy

   W terminie do  28 czerwca 2024 r. należy składać wnioski do planu ogólnego miasta Płocka, stosownie do UCHWAŁY NR 1076/LXII/2024 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 lutego 2024 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu ogólnego miasta Płocka”.

   Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, uchwalany dla całego obszaru miasta, który docelowo (najpóźniej do końca 2025 r.) zastąpi istniejące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

CZYTAJ TUTAJ

 

2024.05.09

   Z cyklu: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje

   W pierwszym półroczu 2024 roku działkowcy zapłacą taniej tylko za zużycie 125 kWh. W 2023 roku rozliczenie energii elektrycznej zużywanej w ROD odbywało się na zasadach określonych ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

   W praktyce oznaczało to, że ogrody uzyskały możliwość rozliczenia określonej kwoty zużycia energii po cenach z 2022 roku – czyli cenach „zamrożonych”. Niestety o ile w całym 2023 roku na działkę przypadało 250 kWh, to w pierwszej połowie 2024 roku kwota została zmniejszona do 125 kWh.

CZYTAJ TUTAJ

 

2024.05.08

   Z cyklu: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje

Wody Polskie deklarują: Nie będzie kar za ujęcia wody na działkach

   Nagłośniony w mediach problem zagrożenia działkowców karami za brak pozwoleń wodnoprawnych był tematem spotkania przedstawicieli PZD z kierownictwem Wód Polskich. Efektem jest deklaracja o braku zagrożenia dla działkowców i gotowości współdziałania na rzecz doprecyzowania przepisów.

   Ostatnimi czasy media podawały niepokojące informacje ws. indywidualnych ujęć wodny na działkach, tzw. „abisynek”. Już same tytuły licznych artykułów budziły zgrozę: Działkowcy muszą uważać na kontrole. Kary to nawet 5 tys. zł lub areszt; Działkowcom grożą wysokie kary finansowe. Wszystko przez tzw. Abisynki; Ruszyły kontrole na działkach. Masz studnie? Możesz dostać 5 tys. zł mandatu.

CZYTAJ TUTAJ

 

2024.03.27

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Życzenia świąteczne

   

   Wszystkim  działkowcom oraz sympatykom ruchu ogrodnictwa działkowego życzymy spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych ciepła i wzajemnej życzliwości, radości ze wspólnych spotkań  i odpoczynku w gronie najbliższych.          Niech nadchodząca wiosna wraz z nowo budzącym się życiem wypełni państwa serca optymizmem i nadzieją.  

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna

2024.03.25

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2023 oraz kadencję

   W dniu 22 marca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD Złote Piaski w Płocku. Ze względu na   zbyt małą liczbę członków PZD w pierwszym terminie, zebranie odbyło się w drugim terminie. Obserwatorem zebrania z ramienia OZM PZD była Kierowniczka Delegatury Płock OZM PZD Pani Wioleta Celmer.

   Zebranie otworzył prezes zarządu Sławomir Marciniak. Wybrano Przewodniczącą Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego, którą została Pani Agnieszka Janiszewska. Przewodnicząca zapoznała obecnych z porządkiem obrad. Następnie zatwierdzono Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego oraz przewodnicząca wyznaczyła protokolantkę zebrania. Dokonano wyboru osób do Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków. Obecni na zebraniu wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 rok i kadencję oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej.

Image-1 (9).jpg

   Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania oraz możliwość procedowania i podejmowania wiążących uchwał. Następnie Prezes przedstawił projekt planu pracy na 2024 rok, projekt planu pracy na kadencję 2024-2028 oraz projekty opłat ogrodowych na rok 2024. Po przedstawieniu preliminarzy finansowych oraz ich pozytywnej ocenie przez Komisję Rewizyjną odbyła się dyskusja. Tematy poruszane w trakcie dyskusji to m.in. rozliczenia za energię elektryczną, prędkość poruszających się po ogrodzie pojazdów mechanicznych oraz zasad korzystanie z pojemników na śmieci. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz głosowania nad uchwałami podsumowującymi rok miniony oraz kadencję to kolejne zrealizowane punkty porządku obrad. 

Image-1 (8).jpg
IMG_0749.jpg

   Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD oraz kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Po dokonaniu wyborów do organów ROD , przewodnicząca zebrania zarządziła przerwę w obradach  na potrzebę odbycia pierwszych posiedzeń organów ROD i dokonania przez nie wyboru osób funkcyjnych.

   Po krótkiej przerwie przewodnicząca zebrania przedstawiła nowe władze ogrodu, które na kadencję 2024-2028 przedstawiają się następująco:

 

       Zarząd ogrodu

Sławomir Marciniak - prezes zarządu

Małgorzata Szumska - v-ce prezes zarządu

Diana Głoskowska - sekretarz zarządu

Agnieszka Janiszewska - skarbnik zarządu

Roman Dąbrowski - członek zarządu

 

       Komisja Rewizyjna ogrodu

Mariola Kantorek - przewodnicząca komisji

Wojciech Nowakowski - z-ca przewodniczącej komisji

Jakub Jabłoński - sekretarz komisji

   Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu ROD Pan Sławomir Marciniak podziękował za przybycie i aktywny udział w zebraniu obecnym działkowcom.

Po wypełnieniu wszystkich punktów porządku obrad przewodnicząca zebrania zakończyła obrady rozwiązując zebranie.

Sekretarz zarządu

Diana Głoskowska

2024.03.01

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Zaproszenie na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

 

   Zarząd ROD Złote Piaski informuje, że w dniu 22.01.2024 podjął uchwałę nr 3/I/2024 o terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD Złote Piaski w Płocku. Zebranie odbędzie się w dniu 22 marca 2024 roku o godz. 15:30 w Domu Działkowca ROD Kościuszki w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 10. Zgodnie z informacją zamieszczoną w wysłanych zaproszeniach w przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu i dniu pół godziny później tj. o godz. 16:00 ( zgodnie z paragrafem 61 ust. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu ).

   Materiały sprawozdawcze udostępnione będą do wglądu w dniu 13 i 14 marca w godz. 16-18 w Biurze ogrodu ul. Dobrzykowska 61.

Zgodnie z paragrafem 56 ust.2 Statutu PZD, prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Sekretarz ogrodu

Diana Głoskowska

2024.02.29

  Z cyklu: Delegatura Rejonowa w Płocku informuje

NARADA SZKOLENIOWA

429384653_1423308668548129_4423041594993455156_n-225x300.jpg

W dniach 10.02.2024r. w świetlicy ROD Tulipan w Gostyninie oraz 17.02.2024r. w świetlicy ROD Im. T. Kościuszki w Płocku obyły się szkolenia dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD z terenu działania Delegatury w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo- wyborczych i konferencji delegatów w roku 2024.

   Wszystkich przybyłych na szkolenie przywitała Kierownik Delegatury Rejonowej w Płocku – Wioleta Celmer i przekazała głos obecnej Przewodniczącej Delegatury – Pani Alicji Markowskiej.

   Na wstępie Przewodnicząca podziękowała obecnym za tak liczne przybycie. W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Delegatury Pana Marcina Wernera oraz Członka Delegatury Pana Sławomira Marciniaka przekazała wyrazy podziękowania za wieloletni wkład pracy włożony w prowadzenie Delegatury Rejonowej w Płocku OZM PZD.

CZYTAJ TUTAJ

 

2024.02.19

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

W OCZEKIWANIU NA WIOSNĘ

IMG_0436.jpg
IMG_0438.jpg
IMG_0439.jpg

2024.01.26

   Z cyklu: Polski Związek Działkowców informuje

PILNY APEL DO RZĄDU TUSKA

circle-38630_1280.png

Ogródki działkowe mogą zniknąć z miast przez nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gminy muszą do końca 2025 roku uchwalić tzw. plany ogólne, które określą, co i gdzie wolno budować.

Zdaniem Polskiego Związku Działkowców, plany te mogą zagrażać wielu rodzinnym ogrodom działkowym w Polsce.

CZYTAJ TUTAJ

 

2024.01.26

   Z cyklu: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje

 JAK I KIEDY TNIEMY DRZEWA OWOCOWE

   W okresie od lutego do końca marca zwykle przycinamy drzewa owocowe, czyli wykonujemy cięcia prześwietlające lub usuwamy gałęzie i konary chore lub uszkodzone. Jest to ważny zabieg pielęgnacyjny, ponieważ zaniechanie cięć lub przeprowadzanie ich zbyt późno ma duży wpływ na słabsze owocowanie.  Jak to zrobić prawidłowo i bezpiecznie.

CZYTAJ TUTAJ

 

Pokaz przycinania drzew

2023.12.18

 WESOŁYCH ŚWIĄT

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych,
odpoczynku od codziennych trosk oraz Szczęśliwego Nowego Roku

 

życzy

  Zarząd oraz Komisja Rewizyjna 

 

 

2023.12.04

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

 UWAGA  ! ZAMYKAMY BRAMY WJAZDOWE NA OGRÓD

W trosce o bezpieczeństwo pozostawionych na ogrodzie urządzeń i wyposażenia na Naszych działkach, oraz rozpoczynający się okres zimowy i związane z tym możliwe trwałe uszkodzenia nawierzchni alejek ogrodowych na skutek opadów deszczu i śniegu Zarząd ogrodu informuje że:

 

   Na podstawie uchwały nr 7/WZ/2018 roku, załącznik nr 1 pkt. 8  Walnego Zebrania z dnia 28 kwietnia 2018 roku w dniu 11.12.2023 roku ( tj. poniedziałek ) zostaną zmienione kłódki z ,,letnich” na tzw. ,,zimowe” na głównych bramach wjazdowych na ogród. Oznacza to, że nie będzie można wjechać na ogród pojazdami mechanicznymi do dnia 30 marca 2023 roku. Furtki ogrodu zostają otwarte. Każdy z działkowców Naszego ogrodu posiada do nich klucze. Zarząd ogrodu prosi o bezwzględne zastosowanie się do uchwały Walnego Zebrania, podjętej przez wszystkich działkowców Naszego ogrodu. Uprasza się o realizację wszystkich niezbędnych dowozów do tego dnia.

W dniu 20.11.2022 zostały zabrane pojemniki na odpady. Pojemniki w wyznaczonych miejscach ponownie postawione zostaną na wiosnę 2024 roku. Zarząd ogrodu apeluje o NIE WYRZUCANIE śmieci w strefach usytuowania pojemników.

Sekretarz Zarządu

 Diana Głoskowska

2023.11.10

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Realizujemy kolejne zadanie remontowe

   

   W 2023 roku walne zebranie sprawozdawcze członków PZD Naszego ogrodu podjęło dwie uchwały na zadania remontowe. Zakończyły się prace związane z realizacją drugiego zadania. Na obydwa zadania ogród uzyskał dotacje w wysokości 80% z Urzędu Miasta Płocka w ramach udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Wysokość uzyskanej dotacji to 30 tysięcy złotych. Pozostałe 20% ogród dofinansuje ze środków własnych Funduszu Rozwoju. Jest to już trzecia dotacja jaką uzyskał nasz ogród z budżetu Miasta Płock. Szczególne podziękowania składamy Panu Piotr Dyśkiewicz z-cy Prezydenta Miasta Płocka za wspieranie płockich ogrodów działkowych już od wielu już lat. 

UCHWAŁA NR 9/WZ/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Złote Piaski w Płocku z dnia 14.04.2023rokuw sprawie realizacji zadania remontowego pn. Remont ogrodzenia oraz bramy na Sektorze B ogrodu

Zarząd ogrodu

IMG_0023.JPEG
IMG_0029.JPEG
IMG_0028.JPEG
IMG_0024.JPEG

2023.10.23

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Konkurs fotograficzny - ostatnie rozstrzygnięcia

   Przypomnijmy. W miesiącach maj - wrzesień został ogłoszony konkurs fotograficzny ,, ROD Złote Piaski w 2023 roku ”. Każdy miesiąc miał swoją tematykę.  Tematem września były Różne kształty warzyw. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Agnieszka Janiszewska oraz Diana Głoskowska i Małgorzata Szumska przyznała nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia. Nagroda główna przypadła w udziale Pani Ewie działka nr B245. Wyróżnienia otrzymali: Pan Marcin działka A29, Pani Jolanta i Pan Tomasz działka nr A52 oraz Pani Mirosława działka nr B243.

Był to już ostatni miesiąc naszej fotograficznej zabawy i zwiedzania ogrodu. Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Zachęcamy do udziału w innych edycjach ogłaszanych konkursów. 

Przewodnicząca Komisji konkursowej

Agnieszka Janiszewska

IMG_20231023_161105.jpg

2023.09.11

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Chcemy być rozpoznawalni w Płocku

   Rok temu na jednym z posiedzeń Zarządu ogrodu nawiązała się dyskusja, czy warto, aby Nasz ogród był widoczny nie  tylko na wyrysie geodezyjnym miasta Płocka, ale również bezpośrednio dla otoczenia, dla tych, którzy są w bliskim kontakcie z ogrodem. Ulica Dobrzykowska po gruntownej przebudowie została wyposażona w ścieżkę rowerową. Dzięki temu jest to miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez płocczan do biegania, jazdy na rowerach i rolkach. Ulica Dobrzykowska to również odcinek odbywającej się już cyklicznej imprezy pn. Półmaraton Dwóch Mostów, popularyzującej bieganie, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji. Ulicą Dobrzykowską podróżni zmierzają również w kierunku Sochaczewa i Warszawy. Uznaliśmy, że musimy być widoczni.

 

   Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu i pomocy Pana Dariusza Dębskiego, który jest autorem projektu oraz wykonawcą szyldu mogliśmy to zrealizować. Praca została zakończona. Panu Dariuszowi serdecznie dziękujemy. Efekty oceńcie sami.

Zarząd ogrodu

IMG_20230905_172224.jpg
IMG_20230905_201322.jpg
IMG_20230905_172343.jpg

2023.09.08

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Kolejne nagrody w konkursie fotograficznym przyznane

   Serdecznie gratulujemy kolejnym nagrodzonym w ogłoszonym przez Zarząd konkursie fotograficznym ,, ROD Złote Piaski w 2023 roku ”.. Uroczyste przekazanie nagród odbyło się w czasie posiedzenia Zarządu w dniu 06.09.2023 roku. Zainteresowanie Naszym konkursem wyraźnie wzrosło. Wpłynęło znacznie więcej zgłoszeń niż w poprzednich miesiącach, jednak jakość zdjęć oraz brak spełnienia wymogów Regulaminu konkursu, nie kwalifikowała ich do oceny przez Komisję. Zarząd oraz Komisja konkursowa serdecznie dziękuje wszystkim biorącym udział w konkursie. 

 Tym razem oceniane były prace fotograficzne z miesiąca lipca, a tematem były Gatunki hortensji. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Agnieszka Janiszewska oraz Diana Głoskowska i Małgorzata Szumska przyznała nagrodę główną dla działki nr C26/II oraz ufundowała nagrodę w postaci kosiarki do trawy. Zwyciężczyni w miesiącu lipcu, Pani Grażyna przesłała kilkadziesiąt zdjęć hortensji które pielęgnuje na swojej działce. Różnorodność gatunków oraz ich ilość zdecydowała o zdobyciu nagrody. Zachęcamy Naszych działkowców do odwiedzin i do osobistej oceny pracy Pani Grażyny oraz wymiany opinii i doświadczeń w uprawie hortensji. 

   W dalszym ciągu zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. W każdym miesiącu tematyka zgodnie z zaproszeniem do konkursu. Tematyka września to Różne kształty warzyw.

Przewodnicząca Komisji konkursowej

Agnieszka Janiszewska

IMG_20230907_171143.jpg
IMG_20230907_171158.jpg
-914544667811737792.jpg
-2302963316164669567.jpg
-3438586872253530900.jpg

2023.09.04

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Realizujemy zadania remontowe

   

   W 2023 roku walne zebranie sprawozdawcze członków PZD Naszego ogrodu podjęło dwie uchwały na zadania remontowe. Rozpoczęły się właśnie prace związane z realizacją tych zadań. Na obydwa zadania ogród uzyskał dotacje w wysokości 80% z Urzędu Miasta Płocka w ramach udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Wysokość uzyskanej dotacji to 30 tysięcy złotych. Pozostałe 20% ogród dofinansuje ze środków własnych Funduszu Rozwoju. Jest to już trzecia dotacja jaką uzyskał nasz ogród z budżetu Miasta Płock. Szczególne podziękowania składamy Panu Piotr Dyśkiewicz z-cy Prezydenta Miasta Płocka za wspieranie płockich ogrodów działkowych już od wielu już lat. 

UCHWAŁA NR 8/WZ/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Złote Piaski w Płocku z dnia 14.04.2023rokuw sprawie realizacji zadania remontowego pn.  Remont dróg dojazdowych i wewnętrznych ogrodu 

Zarząd ogrodu

Sektor B
Sektor A
Sektor A
Sektor B
Sektor A
Sektor A

2023.07.31

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Nagrody w konkursie fotograficznym przyznane

   

   Miło nam poinformować, że zostały przyznane nagrody w ogłoszonym przez Zarząd konkursie fotograficznym ,, ROD Złote Piaski w 2023 roku ”. Komisja konkursowa po przewodnictwem Agnieszki Janiszewskiej oraz Diana Głoskowska i Małgorzata Szumska przyznała następujące nagrody:

 

Miesiąc maj – Lilaki w moim ogrodzie

I miejsce działka nr A157 – nagroda: elektryczna kosiarka do trawy

 

Miesiąc czerwiec – Kwiaty dla pszczół

I miejsce działka nr A186  - nagroda: nożyce elektryczne do żywopłotu

Wyróżnienie działka nr A116 – nagroda: ręczne nożyce do żywopłotu

Lilaki w moim ogrodzie - I nagroda działka nr A157

Obraz2.jpg

Kwiaty dla pszczół - I nagroda działka nr A186

Obraz3.jpg

Kwiaty dla pszczół - wyróżnienie działka A116

   Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Uroczyste przekazanie nagród odbyło się w trakcie posiedzenia Zarządu w dniu 20.07.2023 roku.

W dalszym ciągu zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Mamy jeszcze trzy miesiące trwania konkursu w trakcie których można fotografować nasze ogrody. W każdym miesiącu tematyka zgodnie z zaproszeniem do konkursu.

Obraz4.jpg
Obraz5.jpg
IMG_20230720_180903.jpg

Komisja konkursowa

2023.06.08

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Wznowienie wydania informatora INFO Złote Piaski

   

   Miło nam poinformować, że po okresie pandemii COVID-19 i ograniczonym kontakcie z Wami oraz możliwości dystrybucji Naszego informatora  ogrodowego INFO Złote Piaski, dajemy mu drugie życie. Wznawiamy wydawanie informatora. Wszystkich Naszych działkowców prosimy o włączenie się do redagowania. Przesyłajcie informacje na skrzynkę e-mail rodzlotepiaskiplock@pzd.pl  jakie informacje mamy zamieszczać, co Was interesuje, cieszy i denerwuje. Przesyłajcie piękne zdjęcia swoich działek jak również brzydkie zdjęcia, które Was intrygują i oburzają.

   Będziemy o tym pisać. Będziemy wspólnie rozwiązywać problemy, jakie towarzyszą Nam w codziennym użytkowaniu Naszych działek. Taką rolę ma pełnić ten informator. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w ,,jego życiu”.

INFO Złote Piaski- CZYTAJ TUTAJ

Redakcja

2023.05.02

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Nasz ogród z lotu ptaka

   

  Dzięki uprzejmości Bourbon Events i Hubert Żaczek możemy pokazać Wam ogród z lotu ptaka, a właściwie z lotu drona. Z tej perspektywy, widzimy, jak pięknie usytuowany jest Nasz ogród. Bliskość naszej królowej rzek Wisły, zieleń, dzika zwierzyna, cisza to magiczne miejsce kontaktu z naturą, które sprzyja lepszemu samopoczuciu. Nasz ROD Złote Piaski to ,,Nadwiślański zakątek rodzinnego relaksu".

Diana Głoskowska

Sekretarz Zarządu

343584880_647696237193537_4345400051892408908_n.jpg
341901869_259749636617240_1129612568464064683_n.jpg
341907354_2131730027016805_5493465809130308614_n.jpg
343558215_748309770361212_372473402594906367_n.jpg
341942210_1077503266971794_3142261191586456857_n.jpg

2023.04.19

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Konkurs fotograficzny ,,ROD Złote Piaski w 2023 roku"

zaproszenie0010.jpg

   Zapraszamy do wzięcia udziału w historycznym bo pierwszym konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Zarząd ogrodu. Nagrodami w konkursie będą dyplomy oraz przedmioty do użytku w codziennej pracy na ogrodzie. 

Komisja konkursowa

 

Regulamin konkursu

 

Regulamin pracy komisji

 

2023.04.19

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Podziękowanie

Podziękowanie Bentlewska0002.jpg

2023.04.19

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Walne Zebranie Sprawozdawcze zatwierdziło kooptację członka organu

   

  W styczniu br. ze względu na rezygnację z członka a zarazem zastępcy przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Anastazji Bentlewskiej komisja zgodnie z paragrafem 40 ust 1 i 2 Statutu PZD dokooptowała do swojego składu Panią Mariolę Kantorek. Walne Zebranie Sprawozdawcze, które obradowało w dniu 14.04.2023, przychyliło się do wyboru komisji podejmując stosowną uchwałę. Pani Mariola Kantorek członkiem PZD w Naszym ogrodzie jest stosunkowo niedawno, jednak działkowcem, poprzez pracę na działce swoich rodziców była od dawna. Dlatego wybór do składu komisji wydaje się być trafny. Pani Mariola Kantorek w komisji będzie pełnić funkcję sekretarza. W imieniu Komisji Rewizyjne, Zarządu oraz działkowców Naszego ogrodu gratulujemy i życzymy dużo radości z wykonywanej pracy. 

Skład Komisji Rewizyjne ROD Złote Piaski:

Małgorzata Szumska - przewodnicząca

Wojciech Nowakowski - z-ca przewodniczącej

Mariola Kantorek - sekretarz

Komisja Rewizyjna

 

2023.04.15

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Obradowało Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok

   

W dniu 14.04.2023 roku obradowało Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD naszego ogrodu. Zgodnie ze Statutem PZD w roku 2023 kończyła się kadencja organów i zebrania miały wybierać nowe władze w ogrodach. KR PZD uchwałą nr 1/XVII/2022 KR PZD z 14 grudnia 2022 r. przedłużyła kadencję organów o rok. 

   Obserwatorem zebrania z ramienia OZM PZD w Warszawie, była Pani Alicja Stasiak, która jest prezesem ROD Portowa w Płocku, członkiem Okręgowej Rady Mazowieckiej oraz członkiem Delegatury Rejonowej w Płocku. Przewodniczącą zebrania wybrana została podobnie jak w latach poprzednich Pani Agnieszka Janiszewska. Poprzez głosowania zatwierdzono Porządek obrad, Regulamin. Wybrano Prezydium oraz została wybrana Komisja Mandatowa i Komisja Uchwał i Wniosków. ​

   Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok w imieniu Zarządu przedstawił prezes zarządu Pan Sławomir Marciniak. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik zarządu Pani Agnieszka Janiszewska. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Małgorzata Szumska. Zebranie pozytywnie oceniło pracę Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmując stosowne uchwały.

 

   Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu załączników do uchwał w sprawach opłat ogrodowych oraz remontów i inwestycji odbyła się dyskusja. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła proponowane uchwały, które przy pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej i pełnej akceptacji zebrania zostały zatwierdzone.  Walne zebranie ​zatwierdziło również kooptację do składu Komisji Rewizyjnej. W styczniu tego roku rezygnację z członka Komisji Rewizyjnej a zarazem funkcji zastępcy przewodniczącej, złożyła Pani Anastazja Bentlewska. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Szumska podziękowała Pani Anastazji za wieloletni wkład pracy w składzie komisji oraz złożyła życzenia zdrowia na dalsze lata. Na zebraniu łącznie podjęto 12 uchwał dotyczących funkcjonowania ogrodu, zamierzeń i opłat, które będą obowiązywały w roku 2023 (patrz zakładka Opłaty). Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca rozwiązała zebranie. 

   Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2023.04.05

Wielkanoc - czas odnowy i pojednania

   

  Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam Działkowcom rodzinny pokój, radość, miłość oraz wzajemną życzliwość. By stały się inspiracją do tworzenia nowych oraz umacniania istniejących przyjacielskich więzi Naszej ogrodowej społeczności. Wesołych Świąt.

Zarząd i Komisja Rewizyjna

 

2023.03.30

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Ogłoszenie0007.jpg

2023.03.24

   Z cyklu: Polski Związek Działkowców informuje

Usuwanie drzewa z terenu działki

 

   Bardzo często działkowcy napotykają problemy w urzędach przy zgłaszaniu zamiaru usunięcia drzew z terenu działek w ROD. W związku z tym warto pamiętać, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki wydawane jest na wniosek działkowca, a z terenu ogólnego ROD – na wniosek zarządu ROD. Ponadto, zgodnie art. 30 ust. 2 ustawy o ROD nasadzenia na terenie działki w ROD stanowią własność działkowca. 

CZYTAJ TUTAJ

Maciej Aleksandrowicz

specjalista ds. ogrodniczych

OZ Mazowiecki PZD

WP_20190522_12_05_49_Pro.jpg

2023.03.24

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 rok

 

   Zarząd ROD Złote Piaski informuje, że w dniu 23.02.2023 podjął uchwałę nr 10/V/2023 o terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD Złote Piaski w Płocku. Zebranie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 roku o godz. 16:30 w Domu Działkowca ROD Kościuszki w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 10. Zgodnie z informacją zamieszczoną w wysłanych zaproszeniach w przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu i dniu pół godziny później tj. o godz. 17:00 ( zgodnie z paragrafem 61 ust. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu ).

   Materiały sprawozdawcze udostępnione będą do wglądu w dniu 4 i 5 kwietnia w godz. 16-18 w Biurze ogrodu ul. Dobrzykowska 61.

Zgodnie z paragrafem 56 ust.2 Statutu PZD, prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Zarząd ogrodu

2023.03.11

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

    Awaria kabla zasilającego usunięta

   

  W dniu dzisiejszym została zlokalizowana i usunięta awaria kabla zasilającego na Sektorze C Naszego ogrodu. Bez energii elektrycznej było kilkanaście działek. Do wykrycia miejsca w którym został uszkodzony kabel wynajęliśmy firmę specjalistyczną. Naprawy uszkodzonego kabla dokonał Elektryk ogrodu. Kabel został uszkodzony najprawdopodobniej w trakcie prac związanych z układaniem kabla zasilającego dla altany. Niestety na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić, kiedy to było. Na pewno kilka lat temu, a warunki atmosferyczne doprowadziły do utlenienia ( przepalenia ) się kabla w miejscu uszkodzenia. Idzie wiosna, a jak wiemy bez prądu trudno wykonywać prace na Naszych działkach. Zarząd dziękuje Elektrykowi ogrodu za szybką interwencję.

Zarząd ogrodu

 

IMG_20230311_103758.jpg
IMG_20230311_102258.jpg
IMG_20230311_102253.jpg

2023.01.25

   Z cyklu: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje

    ROD, czyli trudna wspólnota

   

  Stając się użytkownikami działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, nowi działkowcy kierują się głównie chęcią swobodnego spędzania czasu wśród zieleni na „swoich” kilkuset metrach kwadratowych i nie ma w tym nic dziwnego. Nazbyt często zapominają jednak, że ogród działkowy nie jest i nie może być tylko zespołem działek rządzonych przez swoich użytkowników na zasadzie „wolnoć Tomku w swoim domku”.

   CZYTAJ TUTAJ

 

2023.01.16

   Z cyklu: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje

    Czy tzw. szambo ekologiczne można zainstalować na działce w ROD

   

   

 

 

 

   Według definicji branżowych szambem ekologicznym potocznie nazywa się popularny rodzaj przydomowych oczyszczalni ścieków, czyli z drenażem rozsączającym.

Szambo ekologiczne nie odpowiada definicji zawartej w §41 Regulaminu ROD w zakresie bezodpływowego  zbiornika na nieczystości ciekłe.

   CZYTAJ TUTAJ

 

1635328865700-e1637329812989.jpeg

2022.12.15

                         Życzenia świąteczne

Życzenia harmonii i spokoju, wiary i uporu, miłości i jedności z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności dzięki której Wasze życie znowu nabierze sensu w Nowym 2023 Roku

 

życzy

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna

2022.11.30

   Z cyklu: Polski Związek Działkowców informuje

Portal ogrodowy - Mój ogródek - grudzień w ogrodzie

   

● Dbamy o dobry stan wstawionej do mieszkania choinki. Jeżeli jest to egzemplarz cięty, pamiętajmy o uzupełnianiu wody w podstawce. Jeśli zdecydowaliśmy się na zakup choinki w doniczce, podlewajmy ją regularnie, aby podłoże było stale wilgotne. Drzewko nie powinno stać blisko kaloryfera. Korzystnie jest też ustawić w pobliżu nawilżacz powietrza.

● W zależności od warunków pogodowych, kontynuujemy i kontrolujemy zimowe okrycia roślin. Nie należy okrywać zbyt wcześnie, aby rośliny się nie zaparzyły i nie rozhartowały. Zwykle dopiero w grudniu, po lekkim przemarznięciu gleby, możemy ściółkować korą posadzone rośliny cebulowe. Jeśli przewidywane są większe mrozy, można wrażliwe rośliny okryć dodatkowo np. agrowłókniną, matą słomianą, stroiszem itp., na co wcześniej należy się przygotować.

● Odśnieżamy i odladzamy ogrodowe ścieżki. Unikamy stosowania szkodliwej dla roślin soli. Nie składujemy pryzm z odgarniętego śniegu na trawniku ani na rabatach. Bezpiecznym miejscem są np. puste rabaty przeznaczone do obsadzania późną wiosną lub miejsca pod drzewami i krzewami. Dzięki śniegowi, gleba będzie wiosną bardziej zasobna w wodę.

● Unikamy zimą deptania trawnika, zarówno podczas mrozu (łamanie zmrożonej trawy), gdy zalega śnieg (ryzyko utworzenia skorupy lodowej i rozwoju pleśni śniegowej), ani podczas opadów deszczu (łatwe tworzenie nierówności w rozmiękłej glebie).

● Pnie i grubsze konary drzew owocowych możemy bielić mlekiem wapiennym – dzięki czemu uchronimy je od powstawania ran zgorzelinowych. Mleko wapienne można sporządzić np. z 10 l wody z dodatkiem 2 kg wapna oraz niewielkiej ilości gliny, mąki lub kleju.

● Wiązanie kolumnowych i krzaczastych form roślin iglastych zapobiegnie ich rozłamywaniu przez śnieg. Nadmiar śniegu należy też strząsać z roślin tuż po obfitych opadach, a nawet w ich trakcie. Mokry, ciężki śnieg stanowi duże zagrożenie dla drzew i krzewów. Rozłamanie powoduje często duże rany, odarcia kory, które mogą doprowadzić nie tylko deformacji korony, ale także zamierania całego egzemplarza. Uszkodzone części trzeba wycinać jak najszybciej.

● Zanim nastąpią mrozy oraz w okresach odwilży, podlewamy gatunki iglaste oraz zimozielone krzewy liściaste (np. różaneczniki, laurowiśnie, bukszpany), szczególnie te uprawiane w pojemnikach. Chronimy je w ten sposób przed tzw. suszą fizjologiczną, ponieważ ich liście nadal transpirują (parują), tracąc wodę, której roślina nie jest w stanie uzupełnić przez zamarznięty system korzeniowy.

● Krzewy i pnącza, jak m.in. derenie, pęcherznice, jaśminowce, pięciorniki, winorośle, możemy rozmnożyć przez sadzonki zdrewniałe – to prosty i tani sposób pozyskiwania nowych egzemplarzy roślin. Sadzonki pobieramy z rocznych lub dwuletnich, dobrze zdrewniałych pędów o wykształconych pąkach. Pędy tniemy na odcinki 10–30 cm i umieszczamy np. w piwnicy w wilgotnym piasku. Przechowujemy je aż do wiosny, kiedy będziemy wysadzać je do gruntu.

● Sprawdzamy stan przechowywanych owoców i warzyw. Upewnijmy się czy nie grozi im przemarznięcie. Gnijące i pleśniejące usuwamy od razu. Do bieżącej konsumpcji wybieramy owoce najbardziej dojrzałe.

● Rozpoczynamy dokarmianie ptaków przylatujących do ogrodu. Pamiętajmy, że są one naszymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami. Pokarm – zwykle nasiona zbóż, słonecznika, kasze, należy wykładać w tych samych, bezpiecznych od drapieżników miejscach, gdyż ptaki przyzwyczajają się do miejsc dokarmiania. Pamiętajmy też, że raz rozpoczęte dokarmianie kontynuujemy aż do wiosny. Naturalnym karmnikiem dla ptaków są również drzewa, krzewy i inne rośliny owocujące z nasionami (np. dojrzałe słoneczniki), które warto pozostawić na działce.

 • Dbamy o rośliny doniczkowe, im też nie jest zimą łatwo. Możemy je zasilać domowymi, ekologicznymi metodami np. fusami z kawy, skórkami z banana itp. Okres grzewczy sprzyja też pojawianiu się na roślinach domowych przędziorków. Należy je natychmiast zwalczać, gdyż mogą doprowadzić nawet do zamarcia rośliny.

 • Przerabiamy kuchenne resztki organiczne na kompost. Można to zrobić w domowym kompostowniku, metodą fermentacji

 • Uprawiamy w domu kiełki i microgreensy. Zimą dostarczanie witamin jest szczególnie wazn

 • Zamawiamy prenumeratę ulubionych czasopism ogrodniczych

 • Kupujemy kalendarze biodynamiczne na 2023 rok

Więcej informacji możemy znaleźć TUTAJ

   Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2022.11.10

  Z cyklu: INFO Złote Piaski

                         Zabieramy pojemniki na śmieci oraz zamykamy bramy wjazdowe

W trosce o bezpieczeństwo pozostawionych na ogrodzie urządzeń i wyposażenia na Naszych działkach, oraz rozpoczynający się okres jesienno-zimowy i związane z tym możliwe trwałe uszkodzenia nawierzchni alejek ogrodowych na skutek opadów deszczu i śniegu Zarząd ogrodu informuje że:

 

   Na podstawie uchwały nr 7/WZ/2018 roku, załącznik nr 1 pkt. 8  Walnego Zebrania z dnia 28 kwietnia 2018 roku w dniu 01.12.2021 roku zostaną zmienione kłódki z ,,letnich” na tzw. ,,zimowe” na głównych bramach wjazdowych na ogród. Oznacza to, że nie będzie można wjechać na ogród pojazdami mechanicznymi do dnia 30 marca 2023 roku. Furtki ogrodu zostają otwarte. Każdy z działkowców Naszego ogrodu posiada do nich klucze. Zarząd ogrodu prosi o bezwzględne zastosowanie się do uchwały Walnego Zebrania, podjętej przez wszystkich działkowców Naszego ogrodu.

W dniach 14-15.11.2022 zostaną zabrane pojemniki na odpady. Pojemniki w wyznaczonych miejscach ponownie postawione zostaną na wiosnę 2023 roku. Zarząd ogrodu apeluje o NIE WYRZUCANIE śmieci w strefach usytuowania pojemników.

Sekretarz Zarządu

 Diana Głoskowska

IMG_20221007_164644.jpg

2022.09.08

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

                          Zakaz spalania na terenie ROD !

   Jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów zielonych na terenach ROD jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne (zgodnie z § 42 ust.1 Regulaminu ROD działka musi być wyposażona w kompostownik). W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin, wypalanie na terenie ROD teoretycznie nie powinno w ogóle występować. Takie działanie jest zakazane również przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Należy wiedzieć, że za tego rodzaju działania nakładane są dotkliwe kary – mandat 500 zł lub kara grzywy w wysokości do 5.000 zł.

Sekretarz Zarządu

 Diana Głoskowska

600ROD_png.png

2022.06.15

   Z cyklu: Polski Związek Działkowców informuje

Przypominamy – do 30 czerwca należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła!

   Nieco ponad miesiąc został działkowcom i zarządom ROD, aby zgłosić posiadane w altanie lub świetlicy źródła ciepła/spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny. 

CZYTAJ TUTAJ                                                

 Sekretarz Zarządu

 Diana Głoskowska

flame-g185c93896_640.png

2022.05.23

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

UWAGA DZIAŁKOWCY ! ! !

 

 

W podanych niżej terminach będzie można odebrać wydruki naliczeń opłat obowiązujących w 2022 roku dla użytkowników działek Naszego ogrodu. Po tym terminie wydruki nieodebrane zostaną wysłane pocztą.

 

 

26.05.2022 tj. czwartek – w godz. 16.00 – 18.00 ( godziny pracy Biura ogrodu )

 

27.05.2022 tj. piątek w godz. 10.00 – 11.00

Skarbnik Zarządu

Agnieszka Janiszewska

Podpisanie umowy

2022.05.16

   Z cyklu: Polski Związek Działkowców informuje

Zadbajmy o przestrzeganie prawa w ROD

grabienie trawy

   

   Zgodnie z ustawą o ROD z 2013 roku rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi m.in. zaspokajaniu potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych. Niestety niektórzy użytkownicy działek w ROD zapominają o tym i budują całoroczne altany o powierzchni przekraczającej dopuszczalną. Jedni w nich mieszkają,  inni  wynajmują je latem turystom. W każdym z takich przypadków łamane jest prawo, co niekorzystnie wpływa na wizerunek PZD i ogrodnictwa działkowego w Polsce. CZYTAJ TUTAJ.

 Krajowa Rada PZD  

2022.05.13

Obradowało Walne Zebranie Sprawozdawcze

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

   

W dniu 12.05.2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD naszego ogrodu za rok sprawozdawczy 2021.

   Obserwatorem zebrania z ramienia OZM PZD w Warszawie, była Pani Alicja Stasiak, która jest członkiem Okręgowej Rady Mazowieckiej oraz członkiem Delegatury Rejonowej w Płocku. Przewodniczącą zebrania wybrana została podobnie jak w roku poprzednim Pani Agnieszka Janiszewska. Poprzez głosowania zatwierdzono Porządek obrad, Regulamin. Wybrano Prezydium oraz została wybrana Komisja Mandatowa i Komisja Uchwał i Wniosków. ​

   Merytoryczne sprawozdanie Zarządu za 2021 rok przedstawił prezes zarządu Pan Sławomir Marciniak. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik zarządu Pani Agnieszka Janiszewska. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Małgorzata Szumska. Zebranie pozytywnie oceniło pracę Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmując stosowne uchwały.

 

   Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu załączników do uchwał w sprawach opłat ogrodowych oraz remontów i inwestycji odbyła się rzeczowa i konstruktywna dyskusja uczestników zebrania. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła proponowane uchwały, które przy pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej i pełnej akceptacji zebrania zostały zatwierdzone.  ​Na zebraniu łącznie podjęto 12 uchwał dotyczących działania ogrodu, w tym opłat, które będą obowiązywały w roku 2022 (patrz zakładka Opłaty). Przewodnicząca zebrania po wyczerpaniu porządku obrad rozwiązała zebranie. 

   Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2022.04.25

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

   Zarząd ROD Złote Piaski informuje, że w dniu 12 maja 2022 roku o godz. 16:30 w Domu Działkowca ROD Kościuszki w Płocku ul. Narodowych Sił Zbrojnych 10, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Polskiego Związku Działkowców zrzeszonych w ROD Złote Piaski w Płocku. W przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu i dniu pół godziny później tj. o godz. 17:00 ( zgodnie z paragrafem 61 ust. 2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu ).

   Materiały sprawozdawcze udostępnione będą do wglądu w dniu 4 i 5 maja w godz. 17-20 w Biurze ogrodu ul. Dobrzykowska 61.

Zgodnie z paragrafem 56 ust.2 Statutu PZD, prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Zarząd ogrodu

2022.04.11

            Wesołych Świąt Wielkanocnych

Niech ten szczególny okres Świąt Wielkanocnych będzie            czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości,

Niech chwile spędzone w gronie najbliższych dodają Wam          otuchy i pozwalają przezwyciężać największe trudności

Niech dobro wypełnia Wasze serca nadzieją i dodaje sił, tak         byście mogli zrealizować wszystkie swoje plany.

 

Zarząd ogrodu

Dziewczynka z koszem

2022.02.08

   Z cyklu: Delegatura Rejonowa OM PZD informuje

Spotkanie Kolegium Prezesów w Płocku

 

   W sobotę, 5 marca w świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyło się spotkanie kolegium prezesów płockich ogrodów. Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący kolegium Marcin Werner. Głównym tematem było poznanie nowych ofert na wywóz odpadów komunalnych i kosztów z tym związanych. Omówione zostały również zagadnienia związane z kampanią sprawozdawczą w ROD, podczas której należy zatwierdzić dokumenty sprawozdawcze oraz przyjąć preliminarze finansowe ROD.  CZYTAJ TUTAJ

 

2022.02.21

   Z cyklu: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje

 

   W piątek, 18 lutego, w nowej siedzibie delegatury rejonowej Okręgu Mazowieckiego w Płocku, odbyło się spotkanie w którym udział wzięli Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego – Marek Łagowski, dyrektor biura OM – Anna Mioduszewska, zastępca dyrektor biura OM – Joanna Czeboćko, Przewodniczący Delegatury Marcin Werner oraz członkowie - Sławomir Marciniak, Józef Sielaczek, Henryk Straus i Alicja Stasiak. Przedmiotem spotkania było omówienie bieżących spraw Okręgu Mazowieckiego w tym szczególnie w zakresie obszaru funkcjonowania Delegatury. CZYTAJ TUTAJ

 

20220218_134300-1024x618.jpg

2022.02.18

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Zamieszkiwanie na działkach ROD jest nielegalne.

Ikona - Informacja.png

   Czy mieszkanie na działce jest legalne? Polskie prawo jasno stwierdza, że nie, jednak przypadki zamieszkiwania przez cały rok na działkach ROD zdarzają się nagminnie. Kwestia budzi wiele emocji: Zarządy od lat toczą walkę z nielegalnymi lokatorami, a lokatorzy argumentują, że nikomu w ten sposób nie szkodzą i należałoby zmienić prawo. Wyjaśniamy, jak dokładnie wygląda ta kwestia.

   Mieszkanie na działkach ROD – co mówi prawo.

   Prawo reguluje kwestię mieszkania na terenie ogródków działkowych w sposób jednoznaczny – art. 12 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych jasno wskazuje, że na terenach ROD obowiązuje zakaz zamieszkiwania. Kwestię tę precyzuje dodatkowo ogólnopolski regulamin ROD:

§ 7 [Zakaz zamieszkiwania]
1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
2. Przez zamieszkiwanie rozumie się przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.
3. Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

Zakaz ten wynika z faktu, że według pierwotnych założeń rodzinne ogrody działkowe mają służyć wypoczynkowi wśród zieleni i integracji między działkowcami. Pełnią zatem funkcję rekreacyjną, a nie mieszkalną.

   Co grozi za mieszkanie na działce.

   Stałe zamieszkiwanie na terenie ROD jest korzystaniem z działki niezgodnie z przeznaczeniem, co stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy. Oznacza to, że za takie wykroczenie zarząd ROD może odebrać działkę.

Taka kara wynika z umowy dzierżawy, jaką każdy działkowicz podpisuje ze stowarzyszeniem ogrodowym (zarządcą ROD). Zobowiązuje się w niej:

 • przestrzegać regulaminu ROD,

 • uiszczać opłaty ogrodowe,

 • korzystać z dzierżawionego gruntu zgodnie z przeznaczeniem.

Jeśli zostanie wykryte naruszenie tego ostatniego punktu, umowa wypowiadana jest z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie tego czasu działkowiec traci prawo do korzystania z terenu. Zgodnie ze statutem ROD za znajdujące się na utraconej działce obiekty i rośliny przysługuje zwykle wynagrodzenie – jednak nie w każdej sytuacji.

§ 86 ust. 1. W razie wygaśnięcia prawa do działki w ROD na skutek wypowiedzenia umowy, warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca ustala się w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy  PZD i działkowcem.

 

   Za co jeszcze można stracić działkę ROD.

   Regulamin ROD przewiduje też sankcje dla osób, które dopuszczą się samowoli budowlanej, czyli np. zbudują na działce altanę o powierzchni większej niż 35 mkw. Po wykryciu takiego przypadku Zarząd ROD ma obowiązek powiadomić o złamaniu przepisów nadzór budowlany. Jeśli urzędowa kontrola potwierdzi, że doszło do samowoli, stanowi to podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy gruntu. W takiej sytuacji jej właścicielowi nie przysługuje za niedozwolony obiekt żadne wynagrodzenie, co wynika z z art. 42. ust 1 ustawy o ROD.

   Warto dodać, że umowa dzierżawy działki ROD może zostać wypowiedziana także wówczas, gdy naruszone zostaną inne punkty regulaminu. Może się tak stać m.in. wtedy, gdy działkowiec znacznie zalega z opłatami ogrodowymi, niszczy mienie ROD albo odpłatnie lub nieodpłatnie oddał swoją działkę w użytkowanie osobie trzeciej.

   Altana działkowa nie może być miejscem stałego zamieszkania. Nie można się w nim również zameldować. 

 

Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

Czajnik na kuchenkę gazową

2022.01.28

      Z cyklu: INFO Złote Piaski

Nowy rok - kolejne wyzwania

Ikona - Informacja.png
Kosiarka

  W dniu 25.01.2022 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Naszego ogrodu. Posiedzenie ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyło się w formie zdalnej.  Obecni byli wszyscy członkowie Zarządu oraz zaproszona Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Szumska

 

  Porządek obrad zapoczątkowało omówienie aktualnej sytuacji i kwestie bezpieczeństwa działkowców w kontekście ciągle trwającej epidemii COVID-19. Ograniczeń pobytu na ogrodzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami niema, ale również osób przebywających na ogrodzie ze względu na okres zimowy niesprzyjającą aurę jest niewiele.                                                                                                    

  Zostały podjęte stosowne uchwały dotyczące bieżącej działalności statutowej Zarządu. Na chwilę obecną skład imienny Zarządu w porównaniu do roku ubiegłego nie zmienił się. Pracuje Biuro ogrodu, gospodarz, elektryk. Ma to ogromne znaczenie ze względu na kontynuację przydzielonych obowiązków. Została ustalona kwota pogotowia kasowego. Jednogłośnie postanowiono przedłużyć polisę ubezpieczeniową na rok 2022 w niezmienionym podstawowym zakresie ubezpieczenia. Wiele czasu zostało poświęcone na omówienie przygotowań do Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2021. Na koniec lutego zostaną zakończone prace w opracowaniu bilansu i zostaną przyjęte terminy dla Walnego zebrania. Niewątpliwie, będzie to kolejne wyzwanie, jeżeli liczba zachorowań na COVID nie zostanie wyhamowana.

 Prezes Zarządu Pan Sławomir Marciniak przypomniał, że na Walnym zebraniu w 2023 roku, działkowcy będą głosowali nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności za kadencję obecnego zarządu i zostanie wybrany nowy skład reprezentacji ogrodu. Wbrew pozorom, czasu zostało niewiele i należy już teraz prowadzić akcję informacyjną. Zapoznanie i informowanie potencjalnych kandydatów (członków PZD z Naszego ogrodu) na członków Zarządu o zakresie obowiązków, znajomości ustawy o ogrodach działkowych oraz Statutu i Regulaminu PZD, będzie gwarantowało, że Nasz ogród będzie nadal zarządzany zgodnie z prawem.

   Omówiono również zasadność funkcjonowania możliwości składowania gałęzi i krzewów w wyznaczonym przez Zarząd miejscu. Na Walnym zebraniu w roku 2021, wszyscy wyrazili zadowolenie z możliwości składowania odpadów, których nie można skompostować oraz zaakceptowali takie rozwiązanie. Zarząd wyraził zaniepokojenie faktem, że niektórzy działkowcy zamieniają to miejsce w wysypisko śmieci. Ustalono, że dzięki zainstalowanej kamerze monitoringu, miejsce składowania będzie poddane ciągłej kontroli. Musimy mieć świadomość, że zutylizowanie odpadów, będzie wymagało nakładów finansowych poniesionych przez ogród.

   W miesiącu styczniu, jak co roku zostało odczytane zużycie energii elektrycznej na indywidualnych licznikach działek. Zarząd mając na uwadze względy ekonomiczne, podjął uchwałę o wysłaniu zawiadomień z naliczeniami do zapłaty, dla działek których zużycie energii było powyżej 25 złotych. Dla działek gdzie zużycie energii było poniżej 25 złotych, naliczenia będą widoczne razem z opłatami po Walnym zebraniu za rok 2022.

Skarbnik Zarządu przedstawił listę działek zadłużonych z tytułu nieuiszczenia opłat ogrodowych za rok 2021. Zawiadomienia wraz z upomnieniem zostaną wysłane do 15 lutego. 

Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2021.12.19

Życzenia świąteczne

                                                                    Zdrowych, spokojnych, pełnych zadumy i                                                                           pojednania w gronie najbliższych                                                                                     Świąt Bożego Narodzenia                                                                                                        oraz                                                                                                         lepszego Nowego 2022 Roku

                                                                                          Naszym Działkowcom życzy

                                                                                                                                Zarząd oraz Komisja Rewizyjna

                                                                                      ROD Złote Piaski

Czerwone Bombki

2021.12.17

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Uroczyste posiedzenie Zarządu ROD Złote Piaski

– podsumowanie planu pracy za rok 2021

Ikona - Informacja.png

   Dnia 14 grudnia 2021 roku w formie telekonferencji odbyło się posiedzenie Zarządu ROD Złote Piaski. Było to czternaste i zarazem ostatnie posiedzenie w 2021 roku. Ze względu na zbliżający się koniec roku oraz okres świąteczny miało ono uroczysty charakter.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej ROD Złote Piaski.

   Posiedzeniu przewodniczył prezes Zarządu Pan Sławomir Marciniak. Po zapoznaniu się oraz zatwierdzeniu porządku obrad przez uczestników posiedzenia, została omówiona sytuacja epidemiologiczna w kontekście pobytu działkowców  na ogrodzie w okresie zimy. Następnie omówiono realizację zadań uchwalonych przez Walne zebranie członków PZD naszego ogrodu w roku 2021. Poniżej (skrót) relacji z pracy Zarządu.

Szanowni Działkowcy,

   Miniony 2021 rok był kolejnym rokiem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Pomimo wielu trudności,  z końcem lipca udało nam się zorganizować Walne Zebranie członków PZD ROD Złote Piaski. Był to przełomowy moment zarządzania ogrodem w tej kadencji. Ponieważ Walne Zebranie nie odbyło się w roku 2020, zebranie w roku 2021 było podsumowaniem działalności za dwa minione lata. Zebranie dopełniło wszystkie statutowe obowiązki. Zostały podjęte ważne uchwały dla bieżącej działalności ogrodu, jak również nowe zadania remontowe i inwestycyjne. Zostały utrzymane podstawowe obszary obsługi ogrodu, które pozwoliły na prawidłowe funkcjonowanie zgodne z uchwałami Zarządu oraz Statutem. Należy tu podkreślić, że poziom debaty Walnych zebrań, a co za tym idzie, troski o ,,to co Nasze” z każdym rokiem jest coraz wyższy.

   Wyraźnie widać troskę działkowców o podstawowe potrzeby ogrodu. Zarząd, Komisja Rewizyjna, księgowość, biuro ogrodu, gospodarz ogrodu, elektryk ogrodu to nieodzowne atrybuty działalności ogrodu, które muszą być pozytywnie postrzegane . Uczestnikom obrad Walnego zebrania składamy tu wyrazy podziękowania. Walne zebranie członków ogrodu zobowiązało Zarząd do realizacji pięciu zadań w roku 2021.

 Zadania remontowe to:

 1. Naprawa drogi dojazdowej do miejsc postojowych na Sektor A i C

 2. Wymiana bramy wjazdowej na Sektor B oraz furtki na Sektor A

 3. Wymiana odcinka siatki ogrodzenia zewnętrznego na Sektorze C

Zadania inwestycyjne to:

 1. Instalacja monitoringu ogrodowego etap II

 2. Oświetlenie alejek ogrodowych etap II

Wszystkie zadania zostały zrealizowane, zgodnie z wnioskami oraz zapisami uchwał Walnego zebrania.

  Zadania remontowe były realizowane ze środków własnych ogrodu i zamknęliśmy je w zakładanych preliminarzach finansowych. Zadania remontowe oraz inwestycyjne to kolejny wielki krok do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na  terenie ogrodu.

Zamontowaliśmy wysokiej jakości kamerę obrotową skierowaną do obserwacji miejsca składowania odpadów biodegradowalnych. W najbliższym czasie Zarząd podejmie stosowną decyzję w zakresie przekazywania informacji do Straży Miejskiej oraz Policji wskutek niewłaściwego korzystania z tego miejsca.

   Oświetlenie alejek ogrodowych to II etap, zapoczątkowanego w roku 2018 zadania, oświetlenia alejek całego ogrodu. Dzięki możliwościom, jakie stwarzał nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Płocka na rok 2021, przeznaczonej na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka, otrzymaliśmy dotację w wysokości 30 tysięcy złotych. Udział środków własnych w realizacji zadania to 8 tysięcy złotych. Dzięki temu mogliśmy dokończyć jedno z priorytetowych zadań Zarządu tej kadencji pn; Oświetlenie wewnętrznych alejek ogrodu. W dniu 10 grudnia 2021 roku złożyliśmy stosowne dokumenty rozliczające dotację. Łącznie na ten cel z UM Płocka w ciągu ostatnich  trzech lat otrzymaliśmy dotację w  wysokości 41 925,46 złotych. Zadanie zostało zakończone. Dziękujemy. W  sposób szczególny chciałem podziękować zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Panu Piotrowi Dyśkiewiczowi, Panu Tomaszowi Kominkowi oraz Panu Karolowi Krajewskiemu za propagowanie ruchu działkowego oraz wspieranie działkowców ROD Złote Piaski w Płocku.

   Podsumowanie pracy biura ogrodu, gospodarza ogrodu, elektryka ogrodu, biura rachunkowego w roku 2021 oraz sprawy różne to kolejne punkty porządku obrad jakie zostały omawiane.

Na zakończenie posiedzenia prezes zarządu Pan Sławomir Marciniak podziękował za pracę na rzecz ogrodu w minionym 2021 roku całemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej. Ponieważ było to ostatnie posiedzenie w roku 2021 wszyscy uczestnicy posiedzenia złożyli sobie życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2022 Roku.

 Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2021.11.25

Zamykamy główne bramy wjazdowe na ogród

Ikona - Informacja.png

   W trosce o bezpieczeństwo pozostawionych urządzeń i wyposażenia na naszych działkach, jak również dużym prawdopodobieńswem dewastacji nawierzchni alejek ogrodowych wskutek poruszania się pojazdów mechanicznych Zarząd ogrodu informuje że:

 

Na podstawie uchwały nr 7/WZ/2018 roku, załącznik nr 1 pkt. 8  Walnego Zebrania z dnia 28 kwietnia 2018 roku w dniu 01.12.2021 roku zostaną zmienione kłódki z ,,letnich” na tzw. ,,zimowe” na głównych bramach wjazdowych na ogród.

   Oznacza to, że nie będzie można wjechać na ogród pojazdami mechanicznymi do dnia 30 marca 2022 roku.

 

Furtki ogrodu zostają otwarte. Każdy z działkowców Naszego ogrodu posiada do nich klucze.

 Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2021.11.08

   Z cyklu: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje

W trosce o zdrowie swoje oraz innych

Ikona - Informacja.png
pani-Lidia-150x81.png

Środowisko działkowców to wraz z rodzinami blisko 4 mln osób. Nasza postawa wobec COVID-19 może mieć wpływ na ograniczenie obecnej, czwartej już fali epidemii. Dlatego Związek apeluje do członków PZD, aby w trosce o zdrowie swoje oraz innych ludzi, stosowali zalecane środki ostrożności, a przede wszystkim nosili maseczki w miejscach publicznych oraz zachowywali dystans społeczny.

Lidia Sosnowska

http://mazowiecki.pzd.pl/koronawirus

2021.10.19

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Ikona - Informacja.png

Zabieramy pojemniki na śmieci ! ! !

   

   Zarząd ogrodu informuje, że 25-26.10.2021 roku zostaną zabrane pojemniki na odpady z Naszego ogrodu. Bardzo prosimy o nie podrzucanie w miejscach gdzie stały pojemniki żadnych odpadów. W przeciwnym razie śmieci będą zalegać aż do wiosny co nie będzie Naszą najlepszą wizytówką. Pojemniki wrócą na swoje miejsca jak co roku pod koniec kwietnia przed rozpoczęciem sezonu działkowego. 

Zarząd informuje, że wyrzucanie śmieci w miejscach utylizacji odpadów zielonych, będzie skutkowało mandatami karnymi nakładanymi przez Straż Miejską.

   Apelujemy do wszystkich działkowców, by zadbali o porządek w ogrodzie i wokół niego. Należy pamiętać, że w § 85, pkt.1 Statutu PZD z 2 lipca 2015 r znajduje się zapis o tym, że PZD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowcowi, który „pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek”. Do takich uciążliwości należy także nie stosowanie się do zapisów regulaminu ROD i zaśmiecanie ogrodu

Ogród to nie wysypisko śmieci. Obowiązują zasady!

Zarząd ogrodu

2021.07.28

                       Obradowało Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD Naszego ogrodu

Ikona - Informacja.png
IMG_20210728_151538.jpg

   

W dniu 28.07.2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD naszego ogrodu za okres sprawozdawczy 2019-2020.

   Działalność Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w omawianym okresie była w znacznym stopniu uzależniona od sytuacji stanu epidemii w Naszym kraju. Pandemia, koronawirus, praca zdalna to określenia, które towarzyszyły nam w minionym roku i wyznaczały sposoby i kierunki pracy. Wszystkie sprawy dotyczące działalności ogrodu zostały utrzymane. Wstrzymany został jednak proces nowych inwestycji i remontów. Biorąc jednak pod uwagę całość zmian, jakie zaszły na Naszym ogrodzie w roku 2019 i 2020, oceniamy je pozytywie.

   Obserwatorem zebrania z ramienia OZM PZD w Warszawie, była Kierownik Delegatury Rejonowej w Płocku Pani Karolina Stawicka. Przewodniczącą zebrania wybrana została Pani Agnieszka Janiszewska. Poprzez głosowania zatwierdzono Porządek obrad, Regulamin. Wybrano Prezydium oraz została wybrana Komisja Mandatowa i Komisja Uchwał i Wniosków. ​

   Sprawozdanie Zarządu (merytoryczne i finansowe) za 2019 i 2020 rok przedstawił prezes zarządu Pan Sławomir Marciniak. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca komisji Pani Małgorzata Szumska. Zebranie pozytywnie oceniło pracę Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmując stosowne uchwały.

 

   Po przedstawieniu projektu Planu pracy oraz omówieniu załączników do uchwał w sprawach opłat ogrodowych oraz remontów i inwestycji odbyła się rzeczowa i konstruktywna dyskusja uczestników zebrania. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła proponowane uchwały, które przy pełnej akceptacji zebrania zostały zatwierdzone.  ​Na zebraniu łącznie podjęto 17 istotnych uchwał dotyczących działania ogrodu, w tym opłat, które będą obowiązywały w roku 2021 (patrz zakładka Opłaty). Na zakończenie prezes zarządu Sławomir Marciniak podziękował wszystkim obecnym za udział w zebraniu oraz tym, którzy nie tylko wspierają pracę zarządu, ale służą dobrymi radami i pomysłami. Przewodnicząca zebrania po wyczerpaniu porządku obrad rozwiązała zebranie. 

   Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2021.07.09

                                                 Sprzedam działkę ! ! !

Credit Assessment_2

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Ikona - Informacja.png

   

Na tablicach ogłoszeniowych czasami pojawiają się ogłoszenia "sprzedam działkę". Takie ogłoszenie jest nieprawdziwe, nie sprzedajemy działki. Prawnie sprzedanie działki w ROD jest niemożliwe. Tak naprawdę sprzedajemy to co znajduje się na działce, którą oddano nam w użytkowanie. Przeważnie jest to altana, szklarnia i nasadzenia. Wszystkie informacje dotyczące "sprzedaży działki" zawarte są w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Poniżej art. 41, który określa procedurę przeniesienia praw do działki:


 

Art. 41

 1. Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 2. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.

 3. Stowarzyszenie ogrodowe składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki. We wniosku działkowiec obowiązany jest wskazać uzgodnioną przez strony umowy, o której mowa w ust. 1, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 42.

 4. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

 5. Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.

 6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej.

 7. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może wytoczyć powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

   Sekretarz Zarządu

Diana Głoskowska

2021.07.02

  Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Ikona - Informacja.png

   

   Zarząd ROD Złote Piaski informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD Naszego ogrodu odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 roku przy Biurze ogrodu ul. Dobrzykowska 61 o godz. 16:30

W przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu i dniu, pół godziny później tj. o godz. 17:00

   Zarząd ogrodu

2021.06.18

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

  Otrzymaliśmy dotację ze środków budżetu Gminy Miasta Płocka

   

   Miło jest nam poinformować Naszych Działkowców, że w dniu 11.06.2021 roku podpisaliśmy umowę  na dotację że środków budżetu Miasta Płocka na zadanie celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Umowę ze strony Rady Miasta podpisał Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. komunalnych Pan Piotr Dyśkiewicz, a ze strony ROD Złote Piaski prezes Zarządu Pan Sławomir Marciniak oraz skarbnik Zarządu Pani Agnieszka Janiszewska.
   Wniosek Zarządu ogrodu składany był na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego oświetlenia alejek wewnętrznych ogrodu. Podpisana kwota dotacji to 30 000 złotych. Środki własne oraz kwota dotacji pozwoli na całkowite zakończenie prac związanych z oświetleniem alejek wewnętrznych ogrodu. Prace związane z oświetleniem alejek ogrodowych rozpoczęliśmy w roku 2018 i wtedy również otrzymaliśmy dotację z budżetu Miasta Płocka w wysokości prawie 12 000 złotych. Zadanie ma na celu poprawienie warunków przebywania na ogrodzie i przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa altan szczególnie w okresie zimowym. 

Zarząd ogrodu

2021.06.11

   Z cyklu: Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje

  Upały, a rozsądne podlewanie roślin i korzystanie z wody w ROD

   Coraz cieplejsze i słoneczne dni cieszą działkowców, ale niosą ze sobą także potrzebę  odpowiedzialnego i racjonalnego wykorzystania wody w ROD. W ekstremalnych warunkach pogodowych jest ona bardzo pożądana, a jednocześnie powinna być oszczędzana. Dotyczy to głównie podlewania roślin na działkach, gdzie nie zawsze kwestia korzystania z wody – szczególnie w czasie upałów – jest traktowana przez działkowców z należytą rozwagą.

Na terenie niektórych ogrodów działkowych woda jest nie tylko źle wykorzystywana, ale wręcz marnotrawiona. Dzieje się tak, kiedy z wody korzystamy o nieodpowiedniej porze dnia lub po prostu źle nawadniamy rośliny.

Oczywistym jest, że uprawiane przez cały sezon rośliny (szczególnie warzywa) potrzebują nawadniania i upały mogą je zniszczyć. Pamiętać jednak należy, iż w czasie ekstremalnych warunków pogodowych, nie tylko warto, ale wręcz należy korzystać z wody w sposób jak najbardziej racjonalny i oszczędny. Zaznaczyć także należy, iż wiele ogrodów boryka się z brakiem instalacji nawadniających, co stwarza poważny problem z utrzymaniem upraw na działkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak rozsądnie podlewać rośliny? 

Wiadomym jest, że rośliny potrzebują wody,  jednak często zdarza się, że nieprawidłowy sposób nawadniania powoduje tylko szkody – poparzenia roślin, szybsze parowanie i szczątkowe wykorzystanie wody przez rośliny, a w efekcie zwyczajne marnotrawstwo wody. Kilka prostych zasad pozwoli nie tylko zapewnić roślinom odpowiednie nawadniania, ale też zaoszczędzenie wody.

1. Nie należy podlewać roślin w środku dnia, w czasie silnych upałów, a tym bardziej polewać koron drzew lub krzewów i innych roślin, mocząc ich liście. Takie działanie prowadzi do poparzeń roślin lub szybkiego parowania wody (z której rośliny nie mają żadnego pożytku). Nawadniamy tylko glebę wokół roślin, a nie jej części nadziemne.

2. W czasie upałów podlewamy tylko wczesnym rankiem lub wieczorem, na tyle obficie, aby woda dotarła do systemu korzeniowego. Czyli nawadniamy raz, ale obficie, a nie często i mało.

 

3. Ściółkowanie rabat, a także roślin w doniczkach znacząco ogranicza parowanie wilgoci z podłoża, dzięki czemu rośliny rzadziej będą wymagały podlewania.

4. W gorące dni lepiej także odłożyć wszelkie prace porządkowe związane z wykorzystaniem wody na inny czas i poprzestać jedynie na niezbędnych zabiegach nawadniania roślin.

5. Warto zainstalować na działce (np. przy rynnach) zbiorniki na wodę deszczową i ją gromadzić, a następnie wykorzystywać do podlewania.

 

 

6. Jeśli to możliwe, można także stosować systemy kroplowego nawadniania rabat, które racjonalnie nawadniają glebę i rośliny.

 

7. Wszystkie rośliny, które uprawiamy w donicach można przenieść w miejsca, jak najbardziej zacienione, dzięki czemu wolniej będą traciły wilgoć i rzadziej będą potrzebowały, tak cennej dla wszystkich w czasie upałów wody.

8. Należy z rozwagą i oszczędnie używać wody do napełniania przenośnych basenów, brodzików i innych urządzeń rekreacyjnych, a także nie pozostawiać odkręconych kranów bez potrzeby. 

 

tekst i zdjęcia:

Maciej Aleksandrowicz

OZ Mazowiecki

http://mazowiecki.pzd.pl/upaly-a-rozsadne-korzystanie-z-wody-w-rod/#more-11383

Obraz1.jpg

2021.05.28

  Komunikat Zarządu w sprawie opłat ogrodowych za 2021 rok

Ikona - Informacja.png

   Mimo, że w dniu 25 maja 2021 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sytuacja prawna dotycząca takiej formy zgromadzeń, jakim są walne zebrania (konferencje delegatów) w ROD nie zmieniła się i nadal nie jest możliwe ich przeprowadzenie.

  Krajowy Zarząd PZD przypomina, że na podstawie doświadczeń z odbyciem walnych zebrań w 2020 roku Uchwałą nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku  w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19 zadecydował o przesunięciu terminu odbywania walnych zebrań w ROD w bieżącym roku do 31 sierpnia 2021 roku. Krajowy Zarząd PZD ma świadomość konieczności odbycia w tym roku walnych zebrań lub konferencji delegatów we wszystkich ROD, ale warunkiem jest ich bezpieczne przeprowadzenia bez ryzyka dla zdrowia i życia uczestników.

 Krajowy Zarząd PZD pokłada wiarę w to, że dalsze luzowanie obostrzeń, a także kontynuowanie programu szczepień przeciw COVID-19 pozwoli na odbycie walnych zebrań w ROD w 2021 roku, nawet w sytuacji, gdyby ponownie zaistniała konieczność przedłużenia terminu walnych zebrań w tym roku.

UWAGA !

  Zarząd ogrodu prosi wszystkich użytkowników działek Naszego ogrodu o niewpłacanie żadnych opłat na konto ogrodu za 2021 rok. Informacja o możliwości odbycia walnego zebrania ( zaproszenie dla członków PZD ) oraz wysokość opłat zostanie wysłana w formie listu do każdego działkowca . W naliczeniu za 2021 rok zostaną uwzględnione zrealizowane już opłaty za zużytą energię elektryczną w 2020 roku ( powiadomienia zostały wysłane w styczniu tego roku dla działek, których zużycie było powyżej 25 złotych ). 

Zarząd ogrodu

2021.05.17

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

  Kosztowna smutna rzeczywistość

IMG_20210516_165100.jpg
IMG_20210516_165114.jpg
IMG_20210516_165117.jpg

Szanowni działkowcy  

 

Każde z trzech zorganizowanych miejsc , gdzie mamy możliwość składowania: 1. liści i trawy 2. krzewów i gałęzi 3. złomu stalowego, nie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Miejsca te zostały wyznaczone i odpowiednio wyraźnie oznakowane. Taki był zamysł tworzenia tych punktów. Pomysł spotkał się z ogólną akceptacją. Przykro nam jednak stwierdzić , ale traktujemy te miejsca jako WYSYPISKA ŚMIECI.

Szanowni działkowcy, a teraz krótki test. Ile lat trzeba użytkować działkę, żeby rozróżnić liście i trawę od krzewów i gałęzi. Odpowiadamy. Rok, dwa, dwadzieścia lat. Są również tacy, którzy nie znajdą odpowiedzi nigdy. Niestety 50 procent działkowców tego nie wie. Jeżeli ktoś nie wierzy, zapraszamy na miejsce składowania oznaczone dużymi tablicami - GAŁĘZIE i KRZEWY oraz TRAWA i LIŚCIE. Odpowiedź nasunie się sama.

 

   REGULAMIN ROD obowiązujący w całej Polsce:

§ 67 Działkowiec obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne: a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach, b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

§ 68 Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

1)zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,

2)wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,

3)gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,

4)stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.,

5)spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych,

Szanowni działkowcy.

   Zarząd ogrodu kolejny raz informuje, że za działania pseudo działkowców zapłacimy solidarnie wszyscy. Zapłacimy również za kompletny brak zainteresowania własnymi pieniędzmi i dawanie cwaniakom przyzwolenia na bezkarność. Prosimy zatem o szczególną uwagę i przekazywanie dowodów w postaci np. zdjęć do Zarządu. Na zdjęciach powyżej miejsce na składowanie złomu, na którym złomu ... niema. Każdy działkowiec, na takie odpady indywidualnie powinien zamawiać stosowne pojemniki i utylizować we własnym zakresie. W żadnym przypadku nie powinno to obciążać wszystkich działkowców.

   Zarząd ogrodu informuje, że dniem 17.05.2021 roku zostaje zlikwidowane miejsce gdzie docelowo mieliśmy możliwość składowania złomu stalowego. Informujemy również, że w przypadku wyrzucania w miejsce składowania trawy oraz gałęzi, nadal będą wyrzucane foliowe torby, deski z rozbiórki altan i ogrodzeń, pergole, materiały budowlane, opony itd, miejsca te również zostaną zlikwidowane. Wszystko zależy od nas samych. 

 

Zarząd ogrodu

2021.03.29

  Życzenia świąteczne

                                                                                                                              Niech ten szczególny okres Świąt Wielkanocnych będzie                                                                                                                  czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości,

                                                                                                      Niech chwile spędzone w gronie najbliższych dodają Wam                                                                                                                          otuchy i pozwalają przezwyciężać największe trudności

                                                                                                      Niech ten czas wypełnia Wasze serca nadzieją i dodaje sił, tak                                                                                                                               byście mogli zrealizować wszystkie swoje plany.

   
                                                                                                                      Zarząd oraz Komisja Rewizyjna ROD Złote Piaski

easter-3279207__340.webp

2021.03.24

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

  Czy bezinteresowność istnieje w dzisiejszych czasach ? 

   Zarząd ogrodu bardzo serdecznie dziękuje Panu Andrzej Konopka za naprawę drogi dojazdowej, miejsca postojowego oraz alejek ogrodowych na Sektorze C naszego ogrodu. Pan Andrzej od niedawna jest działkowcem Naszego ogrodu i użytkuje działkę na tym sektorze. Materiał i dowóz w całości zostały pokryte przez Pana Andrzeja. Prace przy naprawie w zdecydowanej większości również były wykonane przez darczyńcę, przy skromnej pomocy Pana Wojciech Nowakowski ( sekretarz Komisji Rewizyjnej ), Pana Andrzej Jakrzewski oraz Sławomir Marciniak (prezes Zarządu ). Zarząd ogrodu z nieukrywaną satysfakcją informuje, że jest to pierwszy w okresie jego dwóch kadencji przypadek tak bezinteresownej i kosztownej pomocy dla ogrodu. Dziękujemy. Poniżej dokumentacja fotograficzna. 

Zarząd ogrodu

IMG_20210323_171215.jpg
IMG_20210323_162232.jpg
IMG_20210323_170832.jpg

2021.03.05

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

  Komunikat KZ PZD - wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań w 2021 roku

Ikona - Informacja.png

Informacje przekazywane przez władze rządowe, a także doniesienia medialne na temat rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce, wskazują na rozpoczęcie trzeciej fali epidemii, której szczyt przewidywany jest na przełom marca i kwietnia. Dodatkowym niepokojącym zagrożeniem są mutacje koronawirusa, które napływają do Polski z różnych stron świata. Dynamiczny charakter epidemii ma odzwierciedlenie w informacjach docierających do Krajowego Zarządu PZD o przypadkach zakażeń wśród działaczy Związku na różnych szczeblach.

Krajowy Zarząd PZD wyraża przekonanie, że odpowiedzialne postępowanie i decyzje pozwolą na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania PZD do momentu, gdy warunki zewnętrzne pozwolą na powrót do standardowych metod funkcjonowania. Postępujący stopniowo rozwój programu szczepień daje dziś realną szansę na normalizację. Jednak do tego czasu jednostki organizacyjne PZD powinny zadbać, by starając się utrzymać ciągłość działania PZD i odpowiedniego poziomu obsługi spraw ROD, czynić to w sposób minimalizujący ryzyko dla osób pracujących na rzecz działkowców – działaczy organów i pracowników zatrudnionych w jednostkach PZD.

   Obecnie najlepszą metodą zapobieżenia rozwojowi epidemii jest unikanie bezpośrednich kontaktów, choć całkowite wyeliminowanie ryzyka nie zawsze jest możliwe. Jednak ilekroć jednostka organizacyjna PZD będzie podejmowała decyzję, co do formuły działania, powinna ją rozpatrywać w kontekście bezpieczeństwa osób zaangażowanych w jego realizację. Dodatkowo powinno się uwzględniać strukturę wiekową środowiska działkowców ze względu  na zwiększone ryzyko zachorowania. Dlatego w dalszym ciągu, o ile jest to możliwe, preferowaną formułą działania organów PZD powinny być spotkania zdalne. W przypadku czynności wymagających bezpośrednich kontaktów, należy dążyć do możliwie najdalej idącego ograniczenia osób w nich uczestniczących.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie z wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku oraz wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 i preliminarzy.

 

Na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. Krajowy Zarząd PZD przyjął oczekiwane przez organy PZD:

1)     Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań przyjęte uchwałą nr 24/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

2)     Wytyczne dotyczące sporządzania rocznych sprawozdań finansowych ROD za 2020 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą nr 25/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

3)     Wytyczne dotyczące opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2021 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą Krajowego Zarządu PZD nr  26/2021  z dnia 9 lutego 2021 r.

4)     Wytyczne dotyczące sporządzania rocznych sprawozdań finansowych jednostek terenowych PZD za 2020 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą nr 27/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 r.

5)     Wytyczne dotyczące opracowania preliminarzy finansowych jednostek terenowych PZD na 2021 wraz z załącznikami przyjęte uchwałą Krajowego Zarządu PZD nr  28/2021  z dnia 9 lutego 2021 r.

 

Krajowy Zarząd PZD podkreśla, że przy opracowywaniu wytycznych i wzorów dokumentów wziął pod uwagę doświadczenia płynące z wydarzeń, jakie miały miejsce w 2020 roku związane z stanem epidemii oraz decyzje odnośnie przeprowadzenia walnych zebrań w ROD podjęte przez Zarządy ROD na podstawie uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne.

Dlatego też, w wytycznych znalazły się instrukcje do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych/ konferencji delegatów zarówno  dla ogrodów, które w 2020 roku odbyły walne zebranie (niezależnie od formy dopuszczonej przez KR PZD wyłącznie w roku 2020),  jak również dla tych ROD, które podjęły decyzję o odstąpieniu od odbywania walnego zebrania/konferencji delegatów, dla których opracowane zostały specjalne, dodatkowe wzory dokumentów. Wytyczne zostały poszerzone o instrukcje dotyczące organizacji konferencji delegatów oraz związanego z nią obowiązku przeprowadzenia zebrań w sektorach, co znalazło również odzwierciedlenie we wzorach dokumentów.

Krajowy Zarząd PZD przyjął ponadto wytyczne w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych ROD i Okręgów za 2020 rok oraz wytyczne w sprawie opracowania preliminarzy finansowych ROD i Okręgów PZD na 2021 rok wraz z wzorami niezbędnych dokumentów finansowych.

Krajowy Zarząd PZD postanowił także, że wytyczne do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 oraz wzory druków do ich przeprowadzenia, jak również wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za rok 2020 i preliminarzy finansowych ROD na rok 2021 wraz z załącznikami zostaną wydrukowane przez Jednostkę Krajową PZD  w specjalnej broszurze i przekazane do wszystkich ROD w II połowie lutego br. Koszty wydania tych broszur i dystrybucji do ogrodów zostaną pokryte przez Krajową Radę PZD ze środków budżetowych.

Dodatkowo wersja elektroniczna wytycznych do walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2021, jak również wytycznych finansowych zostanie przekazana newsletterem na skrzynki e-mailowe ROD, które zostały założone przez Jednostkę Krajową PZD.

Krajowy Zarząd PZD jednocześnie przypomina, że termin na odbycie walnych zebrań/konferencji delegatów w roku 2021 został  przesunięty przez wszystkie okręgowe zarządy PZD do dnia 31 sierpnia 2021 r. Powszechnie obowiązujące przepisy wprowadziły zakaz organizacji spotkań z udziałem powyżej 5 osób, dlatego też zarządy ROD powinny się wstrzymać ze zwołaniem walnych zebrań/konferencji delegatów do czasu zniesienia ograniczeń.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dn. 10.02.2021 r. 

2021.02.28

  Możemy odetchnąć. Woda opadła poniżej stanów alarmowych!

   Działkowcy ROD Złote Piaski mogą odetchnąć. Stany wody na wodowskazach w Płocku osiągnęły poziom poniżej stanów alarmowych, a miejscami także poniżej stanów ostrzegawczych. Akcja przeprowadzona przez lodołamacze Wód Polskich powiodła się. W sobotę lodołamacze rozbiły zator lodowy na odcinku Kępa Polska – Dobrzyków. Sytuacja jest stabilna. Wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszone 9 lutego.

Zarząd ogrodu

2021.02.19

                                      UWAGA !

                                                              Alarm powodziowy

                                                                                         Poziom Wisły w rejonie Płocka, a także powyżej, w okolicy Wyszogrodu i Kępy Polskiej cały czas                                                                                                       jest wysoki. A to nie koniec, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował właśnie                                                                                                       niepokojące prognozy, z których wynika, że Polskę czeka gwałtowne ocieplenie. To fatalna                                                                                                             informacja, bo może się okazać, że lód, który zalega m.in. na Wiśle, nagle stopnieje i gwałtownie                                                                                                     podniesie poziom wody. A to będzie oznaczać, że Płockowi i okolicom może grozić powódź.


                                                                                         Stan wody w Wiśle nadal jest wysoki i daleko jeszcze do opanowania sytuacji na rzece. W ciągu                                                                                                       tego czasu żywioł pokazał swoją niszczycielską siłę m.in. zalewając płockie bulwary wiślane.                                                                                                             Obecnie mieszkańcy nie mają wstępu na ten teren. Po kilku dniach widać pierwsze zniszczenia                                                                                                       spowodowane naporem kry na brzeg. Widać przechylone lampy oświetleniowe, powyginane                                                                                                          barierki przy molo, czy poniszczone obiekty.


   Lodołamacze pracujące w środkowym biegu Wisły, na Zbiorniku Włocławskim, dotarły do pierwszego dużego zatoru na wysokości Woli Brwileńskiej, rozpoczynając akcję rozbijania i spławiania lodu. Niedawno temu doszło tam do wyjścia kry lodowej na pobocze drogi krajowej nr 62 Płock-Włocławek. Po tygodniach siarczystych mrozów i niespotykanych od kilku lat opadów śniegu nadchodzi duże ocieplenie. Gwałtowna odwilż może doprowadzić do wezbrania rzek.
Po tygodniach siarczystych mrozów i niespotykanych od kilku lat opadów śniegu nadchodzi duże ocieplenie. Gwałtowna odwilż może doprowadzić do wysokiego poziomu wody. 
•    Od weekendu średnia temperatura w Polsce będzie mocno wzrastać, a w poniedziałek dojdzie do 8 st. C. Cały kolejny tydzień będzie ciepły.
•    Zmrożona ziemia i wysokie temperatury oznaczają niebezpieczeństwo szybkiego spływu topniejącego śniegu do rzek, co może skutkować powodziami.
•    W Płocku wciąż obowiązuje ogłoszony ponad tydzień temu alarm przeciwpowodziowy.


   Andrzej Nowakowski prezydent Płocka w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl powiedział, że obawia się nadchodzącej odwilży.
      - Cały czas poziom wody w Płocku na wodowskazach przekracza stany alarmowe. Cały czas mamy do czynienia z zatorami na poziomie Brwilna i Popłacina, które uniemożliwiają zejście wody, jaka nagromadziła się w nurcie rzeki od Płocka do Kępy Polskiej, Wyszogrodu i Modlina. Jeśli przyjdzie gwałtowne ocieplenie od południa i poziom wody będzie gwałtownie rósł, a zatory nie zostaną rozbite przez lodołamacze, zaistnieje poważne zagrożenie powodziowe. Stąd moja determinacja od kilku tygodni o jak najszybsze uruchomienie akcji lodołamania - zaznaczył prezydent Płocka. 


Sytuacja jest podobna do tej z 1982 roku, kiedy błyskawiczne ocieplenie stopiło krę na rzece. Zalało wtedy m.in. Płock, a w ówczesnym województwie płockim ogłoszono stan klęski żywiołowej. Trudno pisać o tym, ale należy mówić o zagrożeniu powodzią katastrofalnych rozmiarów.

UWAGA !


   Zarząd ogrodu bardzo prosi działkowców o obserwację prognoz pogody oraz częste monitorowanie ogłoszeń służb miasta Płocka dotyczących aktualnej sytuacji dla alarmu zagrożenia powodziowego. Istnieje realne zagrożenie zalania terenów na których znajduje się Nasz ogród. Nie wykluczone, że będziemy zmuszeni do podjęcia działań zabezpieczenia mienia znajdującego się na Naszych działkach. Najbliższe dni będą decydujące. Prosimy jednak o rozwagę i spokój.

Prezes Zarządu - Sławomir Marciniak

IMG_20210210_153325.jpg

2021.01.29

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Zasady wjazdu na teren Naszego ogrodu

   Problemy i konflikty wynikające z  obowiązujących w PZD zasad wjazdu pojazdów mechanicznych

na teren ROD to ciągle żywy temat również na Naszym ogrodzie. Co pewien czas, szczególnie wśród

działkowców  którzy nabyli  prawa użytkowania  stosunkowo  niedawno i którzy  posiadają  działki

znajdujące  się stosunkowo  niedaleko parkingu, domaga się umożliwienia im dojazdu do własnych

działek samochodami. 

Stowarzyszenie Ogrodowe POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

 

ROZDZIAŁ IV Zagospodarowanie ROD

§ 32

Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ

na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.

§ 34

1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych ( alejek i dróg ogrodowych )

2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych ( alejek i dróg komunikacyjnych , zwłaszcza poprzez

nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

 

 

ROZDZIAŁ VII Przepisy porządkowe

§ 68

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,

§ 69

Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Uchwała Walnego Zebrania nr 7/WZ/2017 ROD Złote Piaski umożliwia wjazd pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu. Zasady zostały podane w załączniku nr 1, który jest integralną częścią niniejszej uchwały.

Pkt. 7 załącznika

Zakaz parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD.

 

Pkt. 8 załącznika

W okresie od 1 listopada do 31 marca obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU na teren ogrodu.

W okresie tym kłódki do bram wjazdowych zostają zmienione na tzw. ,,zimowe" i nikt oprócz Gospodarza ogrodu nie posiada do nich kluczy. Po 31 marca zakładane są kłódki ..letnie" do których posiadamy klucze.

 

§ 70

1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.

2. Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).

3. Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.

4. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

   Z powyższego wynika więc, że uprawnienie dotyczące wjazdu na teren ROD przysługuje nie tylko osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 05-R (niepełnosprawność ruchowa), ale także osobom legitymującym się innym symbolem, które spełniają przesłankę jaką jest problem z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z § 70 ust. 2, osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe.

Zarząd ogrodu

IMG_20210124_125050.jpg

2021.01.25

Stanowisko ROD Złote Piaski w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu suszy

Obraz1.png

2021.01.12

INFORMACJA Biura ogrodu

   Biuro ROD Złote Piaski informuje działkowców naszego Ogrodu, że od miesiąca stycznia 2021 roku została uruchomiona nowa poczta elektroniczna do kontaktu z działkowcami i jednostkami organizacyjnymi PZD.

Adres nowej poczty: rodzlotepiaskiplock@pzd.pl

   Nasza poprzednia poczta zlotepiaskiplock@onet.pl będzie aktualna do końca miesiąca stycznia 2021 roku. Biuro ogrodu bardzo prosi o zmianę adresu mailowego w swoich adresach kontaktowych.

Sekretarz Zarządu - Diana Głoskowska

Working from Home

2021.01.09

UWAGA - opłata za zużytą energię elektryczną w roku 2020

   W dniu 08.01.2021 roku odbyło się pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Zarządu. Posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu.

   Zarząd oprócz innych ważnych uchwał z początkiem nowego roku, podjął uchwałę nr 5/III/2021 wysłania zawiadomień o wpłaty za zużytą energię elektryczną za rok 2020. Ze względu na opłatę pocztową dla każdego listu i zasadność rachunku ekonomicznego decyzja wysłania zawiadomienia dotyczy działek, gdzie zużycie energii dla działki wyniosło powyżej 25 złotych. Opłaty za zużycie energii poniżej 25 złotych zostaną naliczone i wysłane razem z opłatami rocznymi.

   Zarząd informuje, że opłaty za zużytą energię elektryczną były naliczane i wysyłane zawsze z opłatami rocznymi po Walnych Zebraniach. Jednak ze względu na pandemię Walne Zebranie w roku 2020 nie odbyło się i nadal nie wiemy kiedy będą mogły odbyć się w roku 2021. Zmuszeni jesteśmy poprosić działkowców o wcześniejsze wpłaty za zużytą przez nich energię elektryczną. Pamiętajmy że nie wpłacamy zaliczek z tego tytułu, a koszty opłaty za energię ponieśliśmy już w roku 2020 w wysokości 25 tysięcy złotych. Opłata tzw. stała energetyczna zostanie naliczona po Walnym Zebraniu.

   Zarząd ogrodu ma nadzieję, że podjęta uchwała będzie przyjęta ze zrozumieniem, a terminowa wpłata należności będzie odpowiedzią działkowców na trudną sytuację w jakiej przyszło Nam funkcjonować.

 

Skarbnik Zarządu - Agnieszka Janiszewska

Układ naprawa płyt wyłącznik

2021.01.09

Budujemy altanę zachowując obowiązujące przepisy prawa

   Za pośrednictwem mediów do opinii publicznej przekazywane są informacje o niezgodnościach związanych z użytkowaniem działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców. Najczęściej są to jednak informacje oparte na nierzetelnych i jednostronnych źródłach, przez co nie mają nic wspólnego ze stanem prawnym regulującym te kwestie. Ostatnimi czasy poruszany został temat tak zwanych - ponadnormatywnych altan, a właściwe domów jednorodzinnych, które zostały pobudowane na terenie ROD i stanowią niemały problem dla ich właścicieli.

 

   Art. 3. Ustawy o ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku określa podstawowe cele rodzinnego ogrodu działkowego, zwanego dalej „ROD”, są to:

1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;

2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;

3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;

4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;

5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;

6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;

7) ochrona środowiska i przyrody;

8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;

9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;

10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

Warto zapoznać się z tymi zapisami, bo pozwoli nam to na określenie naszych potrzeb dotyczących również budowy altany w kontekście nabycia praw użytkowania działki w ROD. 

Każdy działkowiec nabywający prawo użytkowania działki w naszym ogrodzie jest informowany o najważniejszych postanowieniach ustawy, statutu PZD oraz Regulaminu ROD obowiązujących w ogrodach w całej Polsce. Szczególny nacisk kładziony jest właśnie na kwestię budowy altany niezgodnej z obowiązującymi przepisami oraz skutków prawnych za nieprzestrzeganie tych zapisów. Drugim bardzo ważnym aspektem są przepisy regulujące nasadzenia na terenie ROD.

W przejrzysty sposób stan prawny istniejących oraz nowo powstających altan w świetle przepisów tj. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku oraz Regulaminu ROD wyjaśnia artykuł na stronie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców który zamieszczamy poniżej.

Zarząd ogrodu

Rozmiary i funkcja altany – o czym trzeba pamiętać?

 

   Mając na uwadze powtarzające się zapytania, a także wątpliwości i nieporozumienia dotyczące dopuszczalnych wymiarów altan działkowych, przypominamy najważniejsze przepisy w tej sprawie.

 

   Parametry altan działkowych zmieniały się na przestrzeni lat i w przeszłości były one bardziej restrykcyjne niż obecnie. Działkowcy przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD mieli i mają obowiązek zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego Polskiego Związku Działkowców, które kompleksowo regulują to zagadnienie.

Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przede wszystkim w:

 • Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

 • Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.

 • Regulaminie ROD

 

   Zapisy w regulaminie ROD obowiązującym w okresie od 1.01.1982 r. do 31.12.1986 r. stanowiły, że powierzchnia zabudowy nie mogła przekroczyć 20m² w ogrodach znajdujących się w granicach miast oraz do 35m² w ogrodach znajdujących się poza granicami miast. Natomiast maksymalna wysokość altany to 4m.

Zapis w regulaminie obowiązującym w okresie od 01.01.1987 r. do 31.12.1994 r. stanowił, że powierzchnia zabudowy altany mogła wynosić do 25m² w ogrodach miejskich i do 35m² w ogrodach podmiejskich, a wysokość do 4m. W przypadku budowy altany o dachu dwuspadowym, którego płaszczyzny stykają się pod kątem ostrym, wysokość mogła być większa niż 4m, jednakże nie mogła przekroczyć 5m.

   W latach od 01.01.1995 r. do 30.06.2004 r. oraz od 01.07.2004 r. do 28.02.2014 r. powierzchnia zabudowy altany wynosiła do 25m² w ogrodach miejskich i do 35m² w ogrodach podmiejskich, a jej wysokość do 5 m przy dachu dwuspadowym i do 4 m przy innym kształcie dachu.

Po roku 2015 przepisy zniosły rozgraniczenia pomiędzy ogrodami miejskimi oraz podmiejskimi, a w okresie od 01.03.2014 r. do 31.12.2015 r. powierzchnia zabudowy wynosiła do 35m², wysokość do 5m przy dachy dwuspadowym stromym i do 4m przy innym kształcie dachu.

   Obecnie powierzchnia zabudowy może wynosić do 35m², przy zachowaniu wysokości 5 m przy dachu stromym i do 4m przy dachu płaskim, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, co wynika wprost z przepisów art. 2 pkt 9a ustawy o ROD.

Analizując powyższe zapisy, od razu widać, że posadowienie altan ponadnormatywnych na terenach ROD jest i było sprzeczne z przepisami związkowymi oraz prawem budowlanym. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ROD na terenie działki nie może znajdować się altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a ustawy o ROD ani obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.

 

   Na Zarządzie ROD spoczywa obowiązek zgłoszenia altan ponadnormatywnych do nadzoru budowlanego. Obowiązek ten wynika z art. 13 ustawy o ROD, ponadto działania w zakresie przeciwdziałania budowie altan z naruszeniem przepisów wynikają z Uchwały nr 362/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD, której § 2 pkt 2, który stanowi, że „W przypadku istnienia ponadnormatywnej altany na terenie działki zarząd ROD zobowiązany jest do: […] 2. Bezwzględnego zgłoszenia do nadzoru budowlanego każdej ponadnormatywnej altany w ROD.”.

   Działkowiec zobowiązany jest użytkować działkę zgodnie z zasadami obowiązującymi w rodzinnych ogrodach działkowych, przestrzegać przepisów statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o ROD. Uregulowania dotyczące wymogów związanych ze sposobem posadowienia altany działkowej na terenie działki rodzinnej, powierzchni zabudowy altany działkowej oraz jej wysokości zostały określone w Regulaminie ROD przyjętym uchwałą Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r.: § 44 Regulaminu ROD powtarza w tym zakresie jednoznaczne przepisy ustawy o ROD oraz prawa budowlanego. Podobnie przepisy § 45 i 46 Regulaminu ROD wskazują na obowiązki działkowca dotyczące altan działkowych oraz skutki naruszeń zasad dotyczących altan, w szczególności § 45 ust. 3 Regulaminu ROD stanowi, że na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w Regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących natomiast § 46 ust. 4 Regulaminu ROD wskazuje, że stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, polegającego na budowie, nadbudowie lub rozbudowie altany działkowej z naruszeniem przepisów Regulaminu ROD, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej osób, które kupiły działkę z istniejącą na niej altaną ponadnormatywną należy wskazać, iż zgodnie z Komunikatem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną z dnia 2016 r. wszystkie konsekwencje za zakup takiej działki spadają na kupującego.

   Z doświadczenia Polskiego Związku Działkowców wynika, że budowanie ponadnormatywnych altan jest ściśle związane ze zjawiskiem zamieszkiwania na terenach ROD, co prowadzi do całkowitego zaprzeczenia funkcji jaką ROD ma spełniać. Zgodnie z art. 12 ustawy o ROD „na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej”. W zdecydowanej większości przypadków osoby, na których działkach posadowione są ponadnormatywne altany, zamieszkują na terenie działki, co jest zjawiskiem szkodliwym i należy z tym walczyć.

bottom of page