top of page

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

   Z dniem 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.
W związku z tym Rodzinny Ogród Działkowy Złote Piaski w Płocku informuje wszystkich działkowców naszego ogrodu, że dane osobowe zebrane przez Zarząd ROD przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji celów statutowych Polskiego Związku Działkowców, celów ustawowych związanych z ustawą o ROD lub innych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

• Zgodnie z tymi przepisami administratorem danych działkowców jest Zarząd ROD, jednostki organizacyjnej Polski Związek Działkowców, który odpowiada za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny, zgodny z ustawą o ROD, Statutem i przepisami Polskiego Związku Działkowców oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

• Dane osobowe działkowców są przetwarzane w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD), a realizacja obowiązków dotyczących ich danych spoczywa na Zarządzie ROD.

• Celem przetwarzania danych osobowych działkowców przez PZD jest realizacja umowy dzierżawy działkowej i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD jest to również realizacja stosunku członkostwa w PZD.

• Odbiorcą danych osobowych działkowców przetwarzanych przez PZD mogą być podmioty, z których korzysta PZD przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (np. na wezwanie Policji, Straży Miejskiej, Sądu itp.) Dane mogą być udostępnione wyłącznie na uzasadniony pisemny wniosek organu uprawnionego.

• Okres przechowywania danych działkowców to 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy dzierżawy działkowej. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowców prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Dane osobowe działkowca pozyskane przez PZD w związku z nabyciem przez niego prawa do działki lub członkostwa są konieczne m.in. do realizacji umowy dzierżawy działkowca j prowadzenia ROD, a przekazanie tych danych było i jest obowiązkowe.
   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) -dalej jako „RODO” informuję, 
że:
• Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy Złote Piaski w Płocku ul. Dobrzykowska 61, telefon +48 884 802 881.
• Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodu działkowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f e RODO i obejmuje główne bramy wjazdowe na ogród, budynek Biura ogrodu, miejsca postojowe oraz teren do składowania zielonych odpadów biodegradowalnych.
• Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
• Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
• Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• Dane osobowe przechowywane będą przez okres do 30 dni.
• Każdemu, którego dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- do ograniczenia przetwarzania danych;
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
• Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
• Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA ROD ZŁOTE PIASKI – MONITORING WIZYJNY

bottom of page