top of page

Archiwum informacji

Komunikat - walne

"Tajemnice ogrodów"

16 września 2016 roku w płockim Spółdzielczym Domu Kultury, odbyła się jubileuszowa 

"X wystawa plonów z płockich Rodzinnych Ogrodów Działkowych".

 

Swoje kwiaty, owoce i warzywa zaprezentowało 14 ogrodów działkowych, wśród których nie mogło zabraknąć również "Złotych Piasków". Piękny kosz z owocami z naszego ogrodu prezentowali członkowie Zarządu - Marek Sapała i Grzegorz Wojciechowski.

 

Plony trafią do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Mościckiego 27 w Płocku.

W nagrodę otrzymaliśmy piękny dyplom za uczestnictwo w wystawie, który dumnie umieściliśmy w naszej galerii

Zakończenie składowania śmieci

Zarząd ogrodu informuje, że w dniu 27.10.2016 tj. czwartek zostaną zabrane pojemniki na śmieci.

 

Kończy się tym samym składowanie śmieci na terenie naszego ogrodu w roku 2016.

Zarząd zwraca się z prośbą, aby po upływie wskazanego terminu nie pozostawiać w miejscach gdzie w sezonie ustawione są pojemniki żadnych pozostałości, ponieważ ich usunięcie będzie możliwe dopiero z początkiem wiosny
 

Zakaz spalania na terenie ogrodu

Jesień to czas kiedy rozpoczynamy prace porządkowe na naszych działkach. Niestety często prowadzi to do łamania prawa i nagminnego spalania części roślin i innych pozostałości. Informujemy, że Straż Miejska nałożyła już mandaty na działkowców z naszego ROD.

Zarząd Ogrodu przypomina, że zgodnie z prawem zabronione jest spalanie na działkach.

Przypominamy, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie

jest surowo zabronione, ponieważ:

 • spalanie jest niebezpieczne bo może rozprzestrzenić ogień na sąsiednie tereny

oraz budynki;

 • spalanie powoduje zadymienie okolicy, co przeszkadza innym użytkownikom

ROD, społeczności lokalnej oraz kierowcom poruszającym się po drogach

zlokalizowanych w sąsiedztwie ogrodu;

 • spalanie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, co w konsekwencji może

wywoływać wiele chorób dróg oddechowych w szczególności u dzieci i seniorów;

 • spalanie powoduje spustoszenie wśród flory i fauny;

 • spalanie wyjaławia glebę;

 • spalanie niszczy dobrą reputację działkowców jaką cieszą się wśród lokalnej

społeczności i u władz miejskich;

 • spalanie jest niezgodne z przepisami prawa związkowego i powszechnie

obowiązującego;

 • za spalanie grożą kary finansowe, a nawet pozbawienia wolności.

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD

(§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.

 

KOMPOSTOWANIE

To najlepsza metoda pozbywania się części roślinnych w ROD. Regulamin ROD nakłada na każdego działkowca obowiązek prowadzenia na swojej działce kompostownika.

Wycinka drzew - informacje ogólne

I. Jakie drzewa i krzewy nie wymagają zezwolenia?

 • nie wymagają zezwolenia na wycinkę wszystkie drzewa owocowe oraz te, które na wysokości 5 cm od gruntu mają w obwodzie pnia do 35 cm (dotyczy tylko topoli, wierzby, kasztanowca, klonu, robinii akacjowej). 

 • inne drzewa nie wymagają zezwolenia jeżeli na wysokości 5 cm od gruntu w obwodzie pnia mają nie więcej niż 25 cm

 • nie wymagają zezwolenia krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat.

II. Regulamin ROD

Zgodnie z § 71 Regulaminu ROD usunięcie z terenów ogólnych ROD lub działki ozdobnych drzew następuje za zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej (…).

Zezwolenie wydawane jest na wniosek:

1. zarządu ROD – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ROD,

2. działkowca – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa z terenu działki.

Wnioskodawcą usunięcia drzewa z terenu ogólnego, a także z indywidualnej działki jest zawsze Zarząd ROD. Tak wymagają przepisy prawa.

1. Jeżeli działkowiec chce usunąć drzewo ze swojej działki wszelkie dokumenty wypełnia on sam w porozumieniu z Zarządem, który podpisuje się pod danym wnioskiem. Koszty wycięcia drzewa ponosi wówczas działkowiec.

2. Jeżeli Zarząd chce usunąć drzewo z terenu ogólnego pełnądokumentację przygotowuje Zarząd ROD. Koszty wycięcia drzewa ponosi Zarząd.

III. Wymagane dokumenty:

A. URZĄD MIASTA PŁOCKA – czynności zarządu ROD

 • złóż wniosek do Urzędu Miasta Płocka o wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów (wypełnia Zarząd)

 • mapa ogrodu z zaznaczonym drzewem do usunięcia (może być odręczna)

B. OKRĘG MAZOWIECKI PZD – czynności zarządu ROD

 • wyślij wniosek o udzielenie pełnomocnictwa dla członków Zarządu

C. URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Płocku

 • wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów                                   (wypełnia działkowiec lub Zarząd ROD);

 • zgodę właścicielską na usunięcie drzew/krzewów otrzymaną z Urzędu Miasta Płocka;

 • pełnomocnictwo dla członków Zarządu (otrzymane z OZM PZD)

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (wypełnia zawsze Zarząd ROD);

 • wykaz drzew wnioskowanych do usunięcia (wypełnia działkowiec lub Zarząd);

 • wykaz krzewów wnioskowanych do usunięcia (wypełnia działkowiec lub Zarząd)

 • mapka ogrodu z zaznaczonym drzewem do usunięcia (może być odręczna)

 

IV. Inne informacje

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Płocku,  ul. Kolegialna 19

 • Sprawami dot. wycinki drzew i krzewów zajmuje się p. Wioleta Traczyk,                             nr tel. 024 267-32- 88

 • Druki wniosków podanych w informacji do pobrania w Biurze ogrodu

Komunikat Zarządu

Zarząd ROD Złote Piaski zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 roku w ROD Nadwiślański ul. Dobrzykowska 60. Początek obrad w I terminie o godz. 10:00


W przypadku braku wymaganej ilości członków w I terminie zebranie odbędzie się w  II terminie tego samego dnia o godz. 10:30. Zawiadomienie zostanie wysłane również do wszystkich członków PZD pocztą na podany przez działkowca adres. 


Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.


Każdy członek PZD zaproszony na Walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Materiały sprawozdawcze zarządu ROD oraz Komisji rewizyjnej dostępne będą do wglądu w dniach 9 i 10 kwietnia w godz. 11-13 w Biurze ogrodu. 


Zarząd  ROD Złote  Piaski

Wiosenny wywóz śmieci

Zarząd ROD Złote Piaski informuje, że jak co roku wywóz odpadów komunalnych z terenu naszego ogrodu skończył się 31.10.2015 roku. Wznowienie wywozu na wiosnę planowane jest od dnia 01.04.2016 r.


Zarząd przypomina że spalanie liści, gałęzi i innych odpadów zielonych na terenie działek ROD jest surowo zabronione. Obowiązkiem każdego działkowca jest posiadanie na działce kompostownika i kompostowanie w nim pozostałości po uprawach.

Witamy nowych działkowców

W 2015 roku do naszego grona dołączyło 21 nowych działkowców, którzy pełni zapału i niewątpliwie naładowani ciekawymi pomysłami, przystąpili do uprawy działek. Życzymy im miłego wypoczynku oraz wytrwałości w urządzaniu i uprawie swoich działek.


Aktualnie Zarząd ROD Złote Piaski posiada jeszcze kilka nowych działek do zagospodarowania. Ponadto w 2016 roku planowane jest wytyczenie około 25 nowych działek. Zapraszamy do zapoznania się z ogrodem i wstępowanie w nasze szeregi.


Zarząd  ROD Złote  Piaski

Zasady wywozu śmieci

Radni Miasta Płocka przegłosowali projekt uchwały. Od 1 lipca 2016 roku powracamy do starych zasad wywozu śmieci. 


http://pzd.pl/artykuly/17191/188/Dobre-wiesci-dla-plockich-ogrodow.html

 


 

bottom of page