top of page
Aktualności

2021.01.29

   Z cyklu: INFO Złote Piaski

Zasady wjazdu na teren Naszego ogrodu

   Problemy i konflikty wynikające z  obowiązujących w PZD zasad wjazdu pojazdów mechanicznych

na teren ROD to ciągle żywy temat również na Naszym ogrodzie. Co pewien czas, szczególnie wśród

działkowców  którzy nabyli  prawa użytkowania  stosunkowo  niedawno i którzy  posiadają  działki

znajdujące  się stosunkowo  niedaleko parkingu, domaga się umożliwienia im dojazdu do własnych

działek samochodami. 

Stowarzyszenie Ogrodowe POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

 

ROZDZIAŁ IV Zagospodarowanie ROD

§ 32

Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ

na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.

§ 34

1. Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych ( alejek i dróg ogrodowych )

2. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych ( alejek i dróg komunikacyjnych , zwłaszcza poprzez

nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

 

 

ROZDZIAŁ VII Przepisy porządkowe

§ 68

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,

§ 69

Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Uchwała Walnego Zebrania nr 7/WZ/2017 ROD Złote Piaski umożliwia wjazd pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu. Zasady zostały podane w załączniku nr 1, który jest integralną częścią niniejszej uchwały.

Pkt. 7 załącznika

Zakaz parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD.

 

Pkt. 8 załącznika

W okresie od 1 listopada do 31 marca obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU na teren ogrodu.

W okresie tym kłódki do bram wjazdowych zostają zmienione na tzw. ,,zimowe" i nikt oprócz Gospodarza ogrodu nie posiada do nich kluczy. Po 31 marca zakładane są kłódki ..letnie" do których posiadamy klucze.

 

§ 70

1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.

2. Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).

3. Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.

4. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

   Z powyższego wynika więc, że uprawnienie dotyczące wjazdu na teren ROD przysługuje nie tylko osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 05-R (niepełnosprawność ruchowa), ale także osobom legitymującym się innym symbolem, które spełniają przesłankę jaką jest problem z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z § 70 ust. 2, osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe.

Zarząd ogrodu

IMG_20210124_125050.jpg

2021.01.25

Stanowisko ROD Złote Piaski w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu suszy

Obraz1.png

2021.01.12

INFORMACJA Biura ogrodu

   Biuro ROD Złote Piaski informuje działkowców naszego Ogrodu, że od miesiąca stycznia 2021 roku została uruchomiona nowa poczta elektroniczna do kontaktu z działkowcami i jednostkami organizacyjnymi PZD.

Adres nowej poczty: rodzlotepiaskiplock@pzd.pl

   Nasza poprzednia poczta zlotepiaskiplock@onet.pl będzie aktualna do końca miesiąca stycznia 2021 roku. Biuro ogrodu bardzo prosi o zmianę adresu mailowego w swoich adresach kontaktowych.

Sekretarz Zarządu - Diana Głoskowska

Working from Home

2021.01.09

UWAGA - opłata za zużytą energię elektryczną w roku 2020

   W dniu 08.01.2021 roku odbyło się pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Zarządu. Posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu.

   Zarząd oprócz innych ważnych uchwał z początkiem nowego roku, podjął uchwałę nr 5/III/2021 wysłania zawiadomień o wpłaty za zużytą energię elektryczną za rok 2020. Ze względu na opłatę pocztową dla każdego listu i zasadność rachunku ekonomicznego decyzja wysłania zawiadomienia dotyczy działek, gdzie zużycie energii dla działki wyniosło powyżej 25 złotych. Opłaty za zużycie energii poniżej 25 złotych zostaną naliczone i wysłane razem z opłatami rocznymi.

   Zarząd informuje, że opłaty za zużytą energię elektryczną były naliczane i wysyłane zawsze z opłatami rocznymi po Walnych Zebraniach. Jednak ze względu na pandemię Walne Zebranie w roku 2020 nie odbyło się i nadal nie wiemy kiedy będą mogły odbyć się w roku 2021. Zmuszeni jesteśmy poprosić działkowców o wcześniejsze wpłaty za zużytą przez nich energię elektryczną. Pamiętajmy że nie wpłacamy zaliczek z tego tytułu, a koszty opłaty za energię ponieśliśmy już w roku 2020 w wysokości 25 tysięcy złotych. Opłata tzw. stała energetyczna zostanie naliczona po Walnym Zebraniu.

   Zarząd ogrodu ma nadzieję, że podjęta uchwała będzie przyjęta ze zrozumieniem, a terminowa wpłata należności będzie odpowiedzią działkowców na trudną sytuację w jakiej przyszło Nam funkcjonować.

 

Skarbnik Zarządu - Agnieszka Janiszewska

Układ naprawa płyt wyłącznik

2021.01.09

Budujemy altanę zachowując obowiązujące przepisy prawa

   Za pośrednictwem mediów do opinii publicznej przekazywane są informacje o niezgodnościach związanych z użytkowaniem działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców. Najczęściej są to jednak informacje oparte na nierzetelnych i jednostronnych źródłach, przez co nie mają nic wspólnego ze stanem prawnym regulującym te kwestie. Ostatnimi czasy poruszany został temat tak zwanych - ponadnormatywnych altan, a właściwe domów jednorodzinnych, które zostały pobudowane na terenie ROD i stanowią niemały problem dla ich właścicieli.

 

   Art. 3. Ustawy o ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku określa podstawowe cele rodzinnego ogrodu działkowego, zwanego dalej „ROD”, są to:

1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;

2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;

3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;

4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;

5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;

6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;

7) ochrona środowiska i przyrody;

8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;

9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;

10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

Warto zapoznać się z tymi zapisami, bo pozwoli nam to na określenie naszych potrzeb dotyczących również budowy altany w kontekście nabycia praw użytkowania działki w ROD. 

Każdy działkowiec nabywający prawo użytkowania działki w naszym ogrodzie jest informowany o najważniejszych postanowieniach ustawy, statutu PZD oraz Regulaminu ROD obowiązujących w ogrodach w całej Polsce. Szczególny nacisk kładziony jest właśnie na kwestię budowy altany niezgodnej z obowiązującymi przepisami oraz skutków prawnych za nieprzestrzeganie tych zapisów. Drugim bardzo ważnym aspektem są przepisy regulujące nasadzenia na terenie ROD.

W przejrzysty sposób stan prawny istniejących oraz nowo powstających altan w świetle przepisów tj. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku oraz Regulaminu ROD wyjaśnia artykuł na stronie Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców który zamieszczamy poniżej.

Zarząd ogrodu

Rozmiary i funkcja altany – o czym trzeba pamiętać?

 

   Mając na uwadze powtarzające się zapytania, a także wątpliwości i nieporozumienia dotyczące dopuszczalnych wymiarów altan działkowych, przypominamy najważniejsze przepisy w tej sprawie.

 

   Parametry altan działkowych zmieniały się na przestrzeni lat i w przeszłości były one bardziej restrykcyjne niż obecnie. Działkowcy przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD mieli i mają obowiązek zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego Polskiego Związku Działkowców, które kompleksowo regulują to zagadnienie.

Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przede wszystkim w:

 • Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

 • Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.

 • Regulaminie ROD

 

   Zapisy w regulaminie ROD obowiązującym w okresie od 1.01.1982 r. do 31.12.1986 r. stanowiły, że powierzchnia zabudowy nie mogła przekroczyć 20m² w ogrodach znajdujących się w granicach miast oraz do 35m² w ogrodach znajdujących się poza granicami miast. Natomiast maksymalna wysokość altany to 4m.

Zapis w regulaminie obowiązującym w okresie od 01.01.1987 r. do 31.12.1994 r. stanowił, że powierzchnia zabudowy altany mogła wynosić do 25m² w ogrodach miejskich i do 35m² w ogrodach podmiejskich, a wysokość do 4m. W przypadku budowy altany o dachu dwuspadowym, którego płaszczyzny stykają się pod kątem ostrym, wysokość mogła być większa niż 4m, jednakże nie mogła przekroczyć 5m.

   W latach od 01.01.1995 r. do 30.06.2004 r. oraz od 01.07.2004 r. do 28.02.2014 r. powierzchnia zabudowy altany wynosiła do 25m² w ogrodach miejskich i do 35m² w ogrodach podmiejskich, a jej wysokość do 5 m przy dachu dwuspadowym i do 4 m przy innym kształcie dachu.

Po roku 2015 przepisy zniosły rozgraniczenia pomiędzy ogrodami miejskimi oraz podmiejskimi, a w okresie od 01.03.2014 r. do 31.12.2015 r. powierzchnia zabudowy wynosiła do 35m², wysokość do 5m przy dachy dwuspadowym stromym i do 4m przy innym kształcie dachu.

   Obecnie powierzchnia zabudowy może wynosić do 35m², przy zachowaniu wysokości 5 m przy dachu stromym i do 4m przy dachu płaskim, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, co wynika wprost z przepisów art. 2 pkt 9a ustawy o ROD.

Analizując powyższe zapisy, od razu widać, że posadowienie altan ponadnormatywnych na terenach ROD jest i było sprzeczne z przepisami związkowymi oraz prawem budowlanym. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ROD na terenie działki nie może znajdować się altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a ustawy o ROD ani obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.

 

   Na Zarządzie ROD spoczywa obowiązek zgłoszenia altan ponadnormatywnych do nadzoru budowlanego. Obowiązek ten wynika z art. 13 ustawy o ROD, ponadto działania w zakresie przeciwdziałania budowie altan z naruszeniem przepisów wynikają z Uchwały nr 362/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD, której § 2 pkt 2, który stanowi, że „W przypadku istnienia ponadnormatywnej altany na terenie działki zarząd ROD zobowiązany jest do: […] 2. Bezwzględnego zgłoszenia do nadzoru budowlanego każdej ponadnormatywnej altany w ROD.”.

   Działkowiec zobowiązany jest użytkować działkę zgodnie z zasadami obowiązującymi w rodzinnych ogrodach działkowych, przestrzegać przepisów statutu Polskiego Związku Działkowców i regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o ROD. Uregulowania dotyczące wymogów związanych ze sposobem posadowienia altany działkowej na terenie działki rodzinnej, powierzchni zabudowy altany działkowej oraz jej wysokości zostały określone w Regulaminie ROD przyjętym uchwałą Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r.: § 44 Regulaminu ROD powtarza w tym zakresie jednoznaczne przepisy ustawy o ROD oraz prawa budowlanego. Podobnie przepisy § 45 i 46 Regulaminu ROD wskazują na obowiązki działkowca dotyczące altan działkowych oraz skutki naruszeń zasad dotyczących altan, w szczególności § 45 ust. 3 Regulaminu ROD stanowi, że na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w Regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących natomiast § 46 ust. 4 Regulaminu ROD wskazuje, że stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, polegającego na budowie, nadbudowie lub rozbudowie altany działkowej z naruszeniem przepisów Regulaminu ROD, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej osób, które kupiły działkę z istniejącą na niej altaną ponadnormatywną należy wskazać, iż zgodnie z Komunikatem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną z dnia 2016 r. wszystkie konsekwencje za zakup takiej działki spadają na kupującego.

   Z doświadczenia Polskiego Związku Działkowców wynika, że budowanie ponadnormatywnych altan jest ściśle związane ze zjawiskiem zamieszkiwania na terenach ROD, co prowadzi do całkowitego zaprzeczenia funkcji jaką ROD ma spełniać. Zgodnie z art. 12 ustawy o ROD „na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej”. W zdecydowanej większości przypadków osoby, na których działkach posadowione są ponadnormatywne altany, zamieszkują na terenie działki, co jest zjawiskiem szkodliwym i należy z tym walczyć.

czerwony dach

2020.12.22

    ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Szczęśliwych, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz koniecznie lepszego upływającego w zdrowiu Nowego 2021 Roku 

                                                                                                                                                                               życzy Zarząd ROD Złote Piaski

Cacko

2020.12.08

    Zmiany w składzie Zarządu

Edited Image 2016-03-02 20-04-13

   Na posiedzeniu w dniu 07.12.2020 uchwalą nr 77/II/2020 na podstawie § 40 ust. 1 Statutu PZD Zarząd dokooptował do swojego składu Pana Romana Dąbrowskiego i powierzył mu funkcję Członka Zarządu. Pan Roman Dąbrowski jest długoletnim użytkownikiem działki w ROD Złote Piaski oraz członkiem zwyczajnym PZD. Witamy Pana Romana w gronie osób, które swoją bezinteresowną pracą wspierać będzie działalność ogrodu i przyczyni się do jego dalszego rozwoju.

   W związku z powyższym Zarząd serdecznie dziękuje Panu Markowi Sapała, który na skutek ustania członkostwa w PZD w związku przekazaniem praw użytkowania działki na inną osobę,  przestał być członkiem Zarządu. Pan Marek pełnił funkcję Członka Zarządu przez wiele lat z dużym zaangażowaniem. Zawsze aktywnie uczestniczył przy organizacji Walnych Zebrań w Naszym ROD. Życzymy wszystkiego najlepszego i sukcesów w realizacji swoich życiowych zamierzeń.

2020.12.11

BEZPIECZNY OGRÓD zimą

    

    Rozpoczął się sezon jesienno-zimowy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Coraz krótsze dni i szybko zapadająca noc sprzyjają „nieproszonym gościom” na działkach. Włamania do altan działkowych i kradzieże, czego już doświadczyliśmy, podpalenia i inne odmiany wandalizmu w ogrodach zdarzają się o każdej porze roku, jednakże zimową porą jest ich zdecydowanie więcej. Biorąc pod uwagę fakt, usytuowania ogrodów, które  w zdecydowanej większości położone są na uboczu, znacznie oddalone od głównych ulic i osiedli mieszkaniowych należy podejrzewać, że podobnie jak w latach minionych działki odwiedzą złodzieje i chuligani. Natomiast w altanach działkowych schronienia przed zimnem będą poszukiwać bezdomni. Podejmowane przez bezdomnych próby ogrzania się za wszelką cenę, są poza celowymi podpaleniami, główną przyczyną pożarów altan w ROD. W pożarach tracą zdrowie, a często nawet życie.
    By ograniczyć a w przyszłości wyeliminować tego typu zjawiska przynoszące działkowcom i ogrodom  same szkody, zniszczenia i straty finansowe należy wdrożyć wypracowane przez Polski Związek Działkowców standardy i środki ochrony. Ich skuteczność zależy w dużej mierze od podejmowanych działań, inwencji i zaangażowania całej społeczności ogrodowej. Dobra współpraca działkowców i Zarządów ROD ze służbami porządkowymi i Ośrodkami Pomocy Społecznej znajduje się na jednym z pierwszych miejsc zwiększających bezpieczeństwo w ROD. Dobrym rozwiązaniem jest również wykupienie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej.
Zakup rozszerzonej ochrony od ryzyka dewastacji i kradzieży z włamaniem pozwoli nie tylko zrekompensować koszty usuwania szkód, ale umożliwi odtworzenie i przywrócenie działki do pierwotnej postaci.  

Podstawowe zasady bezpieczeństwa o których nie należy zapominać, to:


1. Nie zostawiaj w altance i na  „widoku” przedmiotów wartościowych. Jeżeli mamy taką możliwość to zabierzmy je do swojego miejsca zamieszkania.
 
2. Nie opowiadaj nikomu o tym, co przechowujesz  w altance. W praktyce jest tak, że złodziej przychodzi do nas, bo wie co mamy na działce.

3. Obserwuj osoby nieznajome, które bez celu chodzą po Ogrodzie. Nie przyjmujmy postawy, że mnie to nie interesuje, że to nie moja sprawa. Zamykamy za sobą furtkę wejściową, nawet jeżeli wchodzimy na ogród na chwilę.

4. Powiadamiaj Ośrodek Pomocy Społecznej w przypadku podejrzenia zamieszkiwania w altanie działkowej osoby bezdomnej. Możesz uratować komuś życie.

5.  Powiadamiaj Policję o podejrzanie zachowujących się osobach. Szczególnie w dni deszczowe lub śnieżne. Osoby siedzące w samochodach i obserwujące bramy i furtki.
 
6.  Opuszczając działkę zabezpiecz pozostawione mienie. Nie zostawiaj nic co mogłoby wzbudzić zainteresowanie kogokolwiek.

7. Oznakuj swój sprzęt lub go ubezpiecz  (grawer, farba, polisy). Wysilmy swoją wyobraźnię. Każdy znak pozostawiony na skradzionych przedmiotach może doprowadzić do złapania złodzieja.

 

2020.11.09

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie funkcjonowania struktur PZD

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

   W związku z dynamicznym rozwojem epidemii COVID-19, w dniu 5 listopada 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny funkcjonowania biur Okręgów PZD w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami prawnymi,  w tym uchwałą nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii i wydał w tym zakresie stosowne zalecenia (uchwała nr 325/2020).

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny aktualnej sytuacji PZD i działkowców w związku z obecną sytuacją epidemiczną, w tym wydanymi przez rząd nowymi ograniczeniami i obostrzeniami, zmierzającymi do wprowadzenia lockdownu w Polsce. Krajowy Zarząd PZD uznał, że pomimo tak trudnej sytuacji, w której znalazło się nasze społeczeństwo, nie można zapominać o ważnych zadaniach PZD oraz potrzebach ROD i działkowców. Dlatego też działalność Polskiego Związku Działkowców powinna być kontynuowana. W szczególności, wszystkie biura jednostek organizacyjnych PZD (jednostki krajowej, Okręgów PZD oraz ROD) powinny funkcjonować w nieprzerwany sposób, jednakże z ograniczeniami zapewniającymi bezpieczeństwo interesantów, w tym działkowców oraz członków organów Związku oraz pracowników. 

 

W związku z powyższym przypominamy o najważniejszych zasadach związanych z funkcjonowaniem biur ROD oraz działalnością organów ROD:

 • osoby wchodzące w skład organów ROD mają bezwzględny obowiązek stosowania się do przepisów prawnych władz państwowych i lokalnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii, które w razie konfliktu - mają pierwszeństwo przed przepisami obowiązującymi w PZD,

 • obowiązuje całkowity zakaz organizowania w ROD wszelkich szkoleń, narad i innych podobnych imprez związanych z działalnością PZD oraz imprez i przyjęć okolicznościowych, z wykorzystywaniem infrastruktury PZD (świetlic, domów działkowca),

 • organy ROD powinny realizować swoje zadania statutowe, w szczególności rozpatrywać skargi, odwołania, wnioski, zatwierdzać umowy przeniesienia praw do działki oraz prowadzić korespondencję – na zasadach i w formach zapewniających bezpieczeństwo osób zainteresowanych, członków organów oraz ewentualnych pracowników biur ROD. W szczególności posiedzenia organów powinny odbywać się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków elektronicznych, umożliwiających komunikację w czasie rzeczywistym. W przypadku posiedzeń stacjonarnych – powinny zostać zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa, o których mowa w uchwale KZ PZD nr 295/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii.

 • obsługa działkowców powinna odbywać się przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej. W tym celu zarządy ROD powinny wywiesić na tablicy ogłoszeń ROD informację o adresach i kontaktach (powinny zostać wykorzystane formularze przekazane przez jednostkę krajową PZD) oraz podać stosowną informację na stronie internetowej ROD oraz Okręgu. Obsługa działkowców powinna mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa, o których mowa w uchwale KZ PZD nr 295/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii.

 • wpłaty od działkowców powinny być przyjmowane przede wszystkim przelewem na  konto bankowe ROD. W tym celu zarządy ROD powinny wywiesić na tablicy ogłoszeń ROD informację o numerze rachunku bankowego ROD (powinny zostać wykorzystane formularze przekazane przez jednostkę krajową PZD) oraz podać stosowną informację na stronie internetowej ROD,

 • komunikacja organów ROD z Okręgami PZD oraz jednostką krajową powinna być niezakłócona. Powinna ona polegać przede wszystkim na kontakcie telefonicznym, e-mailowym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (albo skrzynek pocztowych, które są ustawiane przed coraz większą liczbą Okręgów). Kontakty bezpośrednie w biurze Okręgu PZD (czy tez jednostki krajowej) powinny zostać ograniczone do minimum i dotyczyć wyłącznie spraw pilnych, niecierpiących zwłoki lub wymagających wyłącznie bezpośredniego kontaktu.

 • w zależności od sytuacji w danym ROD, zarządy ROD powinny korzystać z uprawnienia do podejmowania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w dostępie do terenu ROD dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin oraz o wyłączeniu części infrastruktury ogrodowej z ogólnego używania – zwłaszcza: świetlic, placów zabaw, siłowni plenerowych i innych ogólnodostępnych urządzeń.

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii w Polsce, Krajowy Zarząd PZD będzie dalej monitorował i systematycznie oceniał funkcjonowanie struktur PZD oraz w zależności od zmieniającej się sytuacji prawnej, podejmował działania mające na celu zabezpieczenie dalszej działalności PZD, z uwzględnieniem potrzeb ROD i działkowców.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r.

2020.10.19

 UWAGA ! Ważne informacje Zarządu

   Szanowni Działkowcy.

Poniżej ważne informacje dotyczące funkcjonowania ogrodu w najbliższym trudnym czasie spowodowanym epidemią COVID-19.

 

WALNE ZEBRANIE.

            W dniu 3 sierpnia 2020 roku uchwałą nr 25/II/2020 Zarząd ROD Złote Piaski podjął uchwałę o odbyciu walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w formie komisarycznej. Zgodnie z założeniami bezpiecznego odbycia zebrania, obradować w nim miał  Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz osoby które dobrowolnie zgłoszą chęć uczestnictwa. Niestety ze względu na zbyt małą liczbę członków ( 13 osób ) chętnych do wzięcia udziału w obradach, Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZD nie wyraził zgody na zebranie w zaproponowanej formie. W związku z powyższym na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr 4/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 roku  Zarząd w dniu 29.09.2020 roku podjął uchwałę o odstąpieniu zwołania  walnego zebrania sprawozdawczego członków zwyczajnych w roku 2020.

ŚMIECI

            W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, pojemniki na śmieci komunalne ze wszystkich trzech sektorów ogrodu, zostaną zabrane w dniu 23.10.2020 tj. piątek. Ponowne ustawienie pojemników nastąpi w kwietniu przyszłego roku. Prosimy wszystkich działkowców o niepozostawianie śmieci w miejscach w których zwykle ustawione są pojemniki. Pozostawmy te miejsca na okres zimowy w należytym porządku. Kontrole zachowania czystości przez Straż Miejską i ewentualne stwierdzenie nieprawidłowości, mogą skutkować nałożeniem mandatu karnego. Solidarnie zapłacimy wszyscy za pojedyncze osoby, które zasad nie będą przestrzegać. Za zrealizowany już wcześniej wywóz wersalek, tapczanów, mebli, lodówek itd. przy naszej biernej postawie na takie zachowania, również zapłaciliśmy solidarnie wszyscy.

           Podwyżka opłat w roku 2020 o ponad 130% przez firmę zabierającą śmieci z naszego ogrodu, przy jednoczesnym braku zmian w opłatach dla działkowców na utrzymanie ogrodu (za użytkowany metr kwadratowy) spowoduje  brak środków na ich opłacenie i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ROD. Roczna opłata wyliczona została na podstawie prognozy opłat z roku 2019 oraz aktualnie poniesionych kosztów już w roku 2020 i uchwałą Zarządu wynosi 120 zł na rok od działki. Dlatego wszyscy zobowiązani  jesteśmy dopłacić na ten cel po 80 zł w 2020 roku, gdyż zaliczkowo wpłaciliśmy już 40 zł. Jeżeli w rozliczeniu końcowym na koncie opłat za wywóz śmieci zostaną niewykorzystane środki to będą one zaliczone na poczet opłat za wywóz śmieci w roku 2021. Zarząd dziękuje wszystkim działkowcom, którzy ze zrozumieniem podchodzą do zaistniałej  sytuacji i już dokonali przelewu środków na konto ogrodu.

 

WJAZD NA OGRÓD

        Zgodnie z obowiązującym Nas Regulaminem ROD dla całego PZD na terenie  ogrodu obowiązuje  ZAKAZ WJAZDU  dla pojazdów mechanicznych. Decyzją działkowców Naszego ogrodu wyrażoną uchwałą nr 7/WZ/2018  Walnego Zebrania wjazd na teren naszego ogrodu jest dozwolony z zachowaniem ustalonych zasad. W okresie zimowym od 1 listopada do  31 marca obowiązuje Nas CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU NA OGRÓD. Na ten czas zostaną wymienione kłódki przy głównych bramach wjazdowych. Wchodzimy wyłącznie przez furtki do których klucze posiadamy wszyscy. Zarząd bardzo prosi o zorganizowanie sobie planów transportowych do końca października. Uszanujmy decyzję większości Działkowców i troskę o stan dróg ogrodowych, a co za tym idzie troskę o Nasze finanse. Ostatnie październikowe opady deszczu oraz ignorowanie próśb i zasad zdrowego rozsądku oraz zwykłego zrozumienia doprowadziło do dewastacji tego co udało nam się dotychczas naprawić.

Niestety godzimy się na to wszyscy, więc za naprawy będziemy płacić również wszyscy.  

 

BEZPIECZEŃSTWO

          W okresie ostatnich miesięcy tego roku dokonano trzech włamań do altan na terenie Naszego ogrodu. Wyrządzone szkody ograniczyły się do dewastacji drzwi i zamków, jednak należy zwrócić uwagę, że tego typu zdarzeń nie było na ogrodzie od kilku lat. Stąd prośba Zarządu o zamykanie furtek przy bramach głównych i bocznych. Niestety Zarząd musiał podjąć decyzję że od 1 listopada zostaną wyłączone niektóre lampy oświetlające alejki na Naszym ogrodzie. Spowodowane to jest wprowadzeniem planu oszczędnościowego na okres do Walnego Zebrania w roku 2021.

GOSPODARZ I ELEKTRYK OGRODU.

          Praca Gospodarza i Elektryka ogrodu z dniem 1 listopada zostanie ograniczona do minimum. Zostają aktywne telefony dyżurne w godzinach 16 – 18 w dni robocze. Korzystajmy z tych kontaktów wyłącznie w sytuacjach naprawdę ważnych i nie cierpiących zwłoki. Pamiętajmy, że Gospodarz i Elektryk są zatrudnieni na czas realizacji ustalonych prac, a nie na etat.

 

BIURO OGRODU.

         W miesiącu październiku Biuro ogrodu czynne w dniu 29-ego. w godzinach 16.00 – 18.00. W listopadzie i grudniu Biuro ogrodu czynne będzie jeden dzień w miesiącu. Termin podany będzie na tablicach ogrodowych i stronie internetowej ogrodu. Kontakt telefoniczny z Biurem  tel. +48 884 802 881 dostępny poniedziałek - piątek w godz. 17.00 - 18.00 oraz kontakt e-mail: zlotepiaskiplock@onet.pl celem uzyskania informacji w sprawach bieżących.

         

            W imieniu Zarządu z życzeniami zdrowia prezes Zarządu Sławomir Marciniak

2020.10.16

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD

SKM_554e20101615260_0001.jpg

2020.10.10

Edited Image 2016-03-02 20-04-13

    Zmiany w składzie Zarządu

   Na posiedzeniu w dniu 09.10.2020 uchwalą nr 48/II/2020 na podstawie § 40 ust. 1 Statutu PZD Zarząd dokooptował do swojego składu Panią Dianę Głoskowską i powierzył jej funkcję Sekretarza Zarządu. Pani Diana Głoskowska jest użytkownikiem działki w ROD Złote Piaski oraz członkiem zwyczajnym PZD. Witamy w gronie osób, które mamy nadzieję, swoją bezinteresowną pracą wspierać będzie działalność ogrodu i przyczyni się do jego dalszego rozwoju.

   Tym samym pragniemy serdecznie podziękować Pani Katarzynie Grzelak, która na skutek ustania członkostwa w PZD w związku przekazaniem praw użytkowania działki na inną osobę,  przestała być członkiem Zarządu. Pani Kasia pełniła funkcję Sekretarza Zarządu i poza swoimi statutowymi obowiązkami w bardzo dużym stopniu przyczyniała się do organizacji Dnia Działkowca oraz spraw wizerunkowych ogrodu m. in. wystroju baby dożynkowej. Życzymy wszystkiego najlepszego i sukcesów w realizacji swoich życiowych zamierzeń.

2020.10.02

Opłata za wywóz śmieci w roku 2020

   Na gruncie ustawy o ROD w przypadku podwyższenia opłat usługi przez firmę zewnętrzną, zastosowanie nowych stawek opłat wobec działkowców nie wymaga uchwały walnego zebrania.  Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika również z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to świadczenie usługi firmy zewnętrznej wobec naszego ogrodu i wszyscy działkowcy są zobowiązani do jej pokrycia zgodnie z art. 33 ustawy o ROD. Podwyżka opłat w roku 2020 o ponad 130% przy jednoczesnym braku zmian w opłatach dla działkowców na utrzymanie ogrodu (za użytkowany metr kwadratowy) spowoduje brak środków na ich opłacenie i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania ROD. Opłata wyliczona została na podstawie prognozy opłat z roku 2019 oraz aktualnie poniesionych kosztów już w roku 2020. Wszyscy użytkownicy działek Naszego ogrodu otrzymają stosowną informację. Zarząd ogrodu prosi o terminowe regulowanie należności. Zapoznaj się z treścią uchwały.

TRASH2.jpg

2020.10.02

Walne Zebranie członków PZD w ROD Złote Piaski w Płocku - odwołane

W dniu 3 sierpnia 2020 roku uchwałą nr 25/II/2020 Zarząd ROD Złote Piaski podjął uchwałę o odbyciu walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w formie komisarycznej. Zgodnie z założeniami bezpiecznego odbycia zebrania, obradować w nim miał  Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz osoby które dobrowolnie zgłoszą chęć uczestnictwa. Niestety ze względu na zbyt małą liczbę członków ( 13 osób ) chętnych do wzięcia udziału w obradach, Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZD nie wyraził zgody na zebranie w zaproponowanej formie. W związku z powyższym na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr 4/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 roku  Zarząd podjął uchwałę o odwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego w roku 2020. Uchwałę można odczytać tutaj.

2020.09.17

Nasza galeria - bądź jak Piotr Augustyniak

   

   Zachęcamy do przesyłania autorskich zdjęć ukazujących Nasz ogród oczami działkowców. Zdjęcia należy wysyłać na adres email: zlotepiaskiplock@onet.pl z klauzulą zgody na zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej ogrodu.

IMG_20200914_182816.jpg
IMG_20200914_182126.jpg
IMG_20200913_151918.jpg

2020.09.16

Prawo budowlane - nowelizacja

 

    3 marca 2020r. Prezydent A. Duda podpisał nowelizację prawa budowlanego. Ustawa m.in. umożliwia legalizację niektórych samowoli budowlanych, nawet gdy ich lokalizacja narusza przepisy ustawy. Dzięki kampanii przeprowadzonej przez PZD, wyłączenie nie obejmie jednak zakazów z ustawy o ROD. Nielegalnie wybudowany na działce w ROD budynek mieszkalny, czy pod działalność gospodarczą, pozostanie samowolą podlegającą rozbiórce. Dzięki temu ogrody zachowają swój charakter.

    Nowelizacja prawa budowlanego uchwalona ostatecznie przez Sejm 13 lutego 2020r. wprowadza m.in. uproszczoną legalizację. Procedura ta ma umożliwić legalizację samowoli budowlanych starszych niż 20-letnie, niezależnie od ograniczeń wynikających z innych przepisów, np. planów zagospodarowania przestrzennego. Pierwotnie znosiła również ograniczenia wynikające z ustawy o ROD, co zagrażało ogrodom. Dzięki kampanii społecznej PZD, w którą zaangażowały się okręgi, ogrody i indywidualni działkowcy, Senat skorygował przepisy. Ostatecznie obie izby Parlamentu niemalże jednogłośnie poparły zmianę wyłączającą uproszczoną legalizację wobec samowoli na działkach w ROD. Co ciekawe poprawka senacka dotycząca ROD była jedyną, którą uwzględnił Sejm. Działkowcy po raz kolejny skutecznie upomnieli się o swoje prawa.

    Należy odnotować, że początkowo głos działkowców pominięto. Senatorowie zgłosili zmiany dopiero po przedstawieniu konkretnych propozycji opracowanych przez prawników PZD. Wprawdzie poprawka senacka odbiegała od zgłoszonej przez PZD (idzie nawet dalej, niż postulaty Związku), to zrealizowała zasadniczy cel. Ustawodawca odstąpił od promowania interesów osób łamiących prawo kosztem działkowców. Zgłoszenia samowoli budowlanych dokonane przez organy ROD zachowają skutek, a samowole budowlane na terenie ROD będą traktowane tak jak dotychczas. Odpadnie ryzyko zaburzenia integralności ROD - samowole nierozłącznie wiążą się z nielegalnym wykorzystywaniem działek na cele mieszkalne, a nawet działalność gospodarczą, co zakłóca funkcjonowanie ogrodów i jest źródłem konfliktów.

    Warto też wspomnieć, że pierwsze działania w tej sprawie PZD podjął jeszcze w maju 2019r. Już wówczas, po zapoznaniu się z założeniami rządowego projektu, Krajowy Zarząd PZD w stanowisku skierowanym do ministerstwa zasygnalizował, że proponowane rozwiązania rodzą ryzyko dla praw działkowców i przyszłości ROD. Początkowo uwagi PZD resort zignorował. Jednak dzięki zaangażowaniu szerokiej rzeszy działkowców, ostatecznie ich postulaty znalazły poparcie w Parlamencie.

2020.08.20

Pismo do Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP w sprawie rozwoju ROD

   

W dniu 23 lipca br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady PZD, na której członkowie zapoznali się z informacją w zakresie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD. Ta tendencja wzrostowa jest szczególnie zauważalna od wybuchu pandemii w Polsce. Sygnały płyną zarówno z licznych doniesień medialnych, jak i od samych zainteresowanych. W większości dużych i średnich miast występuje znaczny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Jednocześnie możliwość pozyskania nowych terenów we własnym zakresie jest bardzo ograniczona i to często z przyczyn nie leżących po stronie Związku.

 

Dlatego też Krajowa Rada PZD skierowało pismo do Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, w którym została przedstawiona aktualna sytuacja Związku, ogrodów działkowych oraz rosnące wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na działki. Ponadto, KR PZD zwróciła się o pomoc w zainicjowaniu działań skierowanych na wdrożenie rozwiązań służących rozwojowi ROD, uznając, iż przystąpienie przez Rząd do takich działań spotka się z pozytywnym odbiorem w społeczeństwie.

 

Ponadto, KR PZD zadeklarowała gotowość do aktywnego włączenia się w realizację projektu w charakterze strony społecznej.

 

                                                                                                                                                       

2020.08.16

Komunikat Zarządu

Edited Image 2016-03-02 20-04-13

   

           W dniu 25 czerwca 2020 roku, Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców podjął Uchwałę nr 4/IV/2020 w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. W uchwale określono warunki jakie muszą być spełnione, aby zebranie nie stwarzało zagrożenia dla jego uczestników i jednocześnie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ze Statutem PZD.

 

           Na podstawie analizy treści w/w uchwały i oceny aktualnej sytuacji epidemiologicznej Zarząd ROD podjał decyzję o przeprowadzeniu Komisarycznego Walnego Zebrania ROD Złote Piaski, którego zasady określa Uchwała Nr 2/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 roku.

 

           Zarząd ROD Złote Piaski w Płocku podjął uchwałę o zawieszeniu walnego zebrania ROD Złote Piaski w Płocku (jako organu ROD) i powołanie Walnego Zebrania Komisarycznego ROD Złote Piaski w Płocku w 2020 roku oraz wystąpił do Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie z pismem o jego zatwierdzenie.

 

           Zgodnie z założeniami bezpiecznego odbycia zebrania, obradować w nim mają Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz osoby które dobrowolnie zgłoszą chęć uczestnictwa. Walne Zebranie odbędzie się na terenie Domu Działkowca ROD Kościuszki w Płocku.

 

           W związku z powyższym Zarząd ROD Złote Piaski prosi o zgłaszanie się działkowców, członków PZD, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Komisarycznego 2020 roku ROD Złote Piaski. Każdy członek PZD, który wyrazi taką chęć musi podpisać oświadczenie woli potwierdzając to na piśmie. Liczba osób ze względu na bezpieczne zachowanie odległości społecznej jest ograniczona. Chętni winni zgłaszać się do Biura Ogrodu ul. Dobrzykowska 61 w dniach 19-20-21.08.20 w godz. 17-18 

 

                                                                                                                                                                                                 Zarząd ROD Złote Piaski

2020.06.10

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku 

   Wszystkie struktury Polskiego Związku Działkowców przywiązują dużą wagę do przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, bowiem jest to najwyższy organ w ROD podejmujący najważniejsze decyzje dla funkcjonowania i przyszłości każdego ogrodu.

 

   Podstawą prawną do przeprowadzenia walnych zebrań jest art. 11 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, §§ 56- 67 Statutu PZD oraz Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 wprowadzone uchwałą Nr 403/2019  Krajowego Zarządu PZD z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwała w sprawie wprowadzenia wytycznych  opublikowana została w Biuletynie Informacyjnym nr 1/2020. Ponadto wytyczne i wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia walnych zebrań opublikowano w odrębnej broszurze pt. „Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020”, która została dostarczona do wszystkich jednostek organizacyjnych PZD. Jak co roku Jednostka Krajowa wydrukowała na swój koszt zawiadomienia na walne zebrania w formie karty pocztowej, wydrukowane dla każdego członka PZD.

   Krajowa Rada PZD zaznacza, że informacje z okręgów PZD, które pozwoliły na dokonanie oceny przedstawiają stan faktyczny na dzień 17 lutego. Podsumowanie zostało wówczas dokonane, ale z powodu braku możliwości odbycia posiedzenia Krajowej Rady, nie mogło być przedstawione i przyjęte. Stan przygotowań do walnych zebrań na ten dzień był bardzo zaawansowany. Należy podkreślić, że Okręgowe Zarządy intensywnie włączyły się w proces przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Wszystkie powołały zespoły do obsługi walnych zebrań, w skład których łącznie w całym kraju weszło 975 działaczy. Do czasu ogłoszenia stanu epidemii w kraju przeszkolono i przygotowano do udziału w  walnych zebraniach i konferencjach delegatów w ROD na specjalnie im dedykowanych szkoleniach osoby obsługujące z 15 okręgów. W pozostałych  okręgach, szkolenia dla zespołów do obsługi walnych zebrań zostały zaplanowane, ale stan epidemii uniemożliwił ich przeprowadzenie. Odrębne szkolenia zorganizowane zostały dla członków zarządów ROD, członków komisji rewizyjnych ROD i księgowych. W większości zostały przeprowadzone, zanim epidemia zahamowała ten proces.

   Krajowa Rada PZD stwierdza, że zarządy ROD w połowie lutego br. również były w trakcie zaawansowanych przygotowań. Sporządzały dokumenty sprawozdawcze, przygotowywały kalkulacje wysokości opłat ogrodowych, planowały inwestycje i ustalały terminy walnych zebrań. W celu usprawnienia przebiegu kampanii osobom wyznaczonym do obsługi walnych zebrań powierzono szereg obowiązków, w tym przede wszystkim stały kontakt z przydzielonym sobie zarządem ogrodu, weryfikację prawidłowości sporządzanej przez zarząd ROD dokumentacji sprawozdawczej lub pomoc w jej przygotowaniu. 

Krajowa Rada PZD pozytywnie ocenia proces przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020. Nie ulega wątpliwości, że okręgowe zarządy i zarządy ROD wykonały ogromną pracę przygotowując walne zebrania w ROD. Na dzień 17 lutego br. zaplanowanych było 1119 walnych zebrań, jednak przed pandemią udało się je odbyć jedynie w 115 ROD.

   W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 roku  w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 zadecydował o przesunięciu terminów walnych zebrań w ROD.

   Krajowa Rada PZD dziękuje wszystkim strukturom i działaczom za dobrą i efektywną pracę włożoną w proces przygotowania walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2020. Krajowa Rada PZD wyraża również nadzieję, że praca wykonana przez wszystkie struktury Związku nie pójdzie na marne i będzie mogła być wykorzystana podczas walnych zebrań w bezpiecznych warunkach sanitarnych.

Podsumowanie i ocenę  przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Krajowa Rada PZD zawarła w uchwale nr 3/III/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

 

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

circle-38630_1280.png

2020.05.29

Porady nie tylko dla nowych działkowców

Funkcja i użytkowanie działki zgodnie z regulaminem ROD

FUNKCJA DZIAŁKI.   

 

Najwięcej wytycznych dotyczy sposobu korzystania z działki, jej zagospodarowania oraz zachowania na terenie ROD. Kluczowe obostrzenia w tej materii to przede wszystkim całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej oraz innej działalności zarobkowej lub wynajmowania części lub całej działki. Ponadto, działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania (czyli stałego przebywania na niej z zamieram skupienia i realizacji swoich spraw życiowych), a altana działkowa na terenie działki nie jest obiektem mieszkalnym i przebywanie w niej nie może być podstawą do urzędowego potwierdzania czasowego, bądź stałego pobytu.

UŻYTKOWANIE DZIAŁKI.

Działkowcom oraz osobom znajdującym się na terenie ROD zabrania się w szczególności:

– zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z       działki, np. gałęzie, chwasty


– wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych


-  gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich   odpadów, w tym nie pochodzących z działki


– stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.


– spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych


– wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi oraz hodowli gołębi bez zgody walnego zebrania ROD parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD


– mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych polowania, detonowania petard i innych ładunków     wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD


– wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce


– naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,


– sadzenia, a także usuwania lub przycinania drzew i krzewów na terenach ogólnych ROD lub na innych działkach (z wyjątkiem przypadków określonych w regulaminie)


– prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym


– wstępu na inną działkę pod nieobecność jej użytkownika lub jego rodziny

Zielone odpady

2020.05.04

Komunikat Biura Ogrodu

  Zarząd ROD Złote Piaski informuje, że wznawia urzędowanie Biuro ogrodu w miesiącu maju i będzie czynne w dniach 14 i 28 w godzinach 16-18.

W biurze ROD osoby zainteresowane będą przyjmowane pojedynczo. Wszystkie osoby wchodzące do Biura zobowiązane są posiadać maseczkę osłaniającą usta i nos. 
 
  Informujemy również o konieczności zachowania bezpiecznej 2 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi przed Biurem.

  Zarząd bardzo prosi o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji w jakiej przyszło nam wspólnie realizować konieczne prace związane z działalnością statutową ogrodu.

Kolejne dni otwarcia Biura ogrodu będą podawane na bieżąco na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej ogrodu.

2020.04.30

Apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców i zarządów ROD w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii.

  Zbliża się weekend majowy, który corocznie sprzyjał licznym pobytom działkowców na działkach w ROD. W tym roku będzie się odbywał w czasie obowiązującego w kraju stanu epidemii.

  W związku ze stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD wprowadził na terenach ROD obostrzenia, zgodne z postanowieniami rządu RP, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród działkowców i ich rodzin, a także by ogrody i działki mogły być udostępnione do użytkowania przez działkowców.

Przypominamy, że nadal w ROD obowiązuje zakaz pobytu dla osób spoza najbliższej rodziny działkowca (z wyjątkiem wykonawców zadań remontowych lub inwestycyjnych na działce lub w ROD), wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, takich jak place zabaw, siłownie plenerowe czy świetlice itp. W okresie epidemii niezbędnym działaniem nie jest urządzanie grilla i stosując się do obowiązujących ograniczeń zaleca się powstrzymanie od tego typu aktywności. Ponadto działkowcom znajdującym się na terenach wspólnych ROD zalecane jest zakrywanie ust i nosa.

  Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że mimo iż działkowcy zrozumieli zaistniałą sytuację i dostosowali się do powyższych obostrzeń, docierają do nas pojedyncze sygnały, że w niektórych ogrodach i na niektórych działkach nakazy nie są przestrzegane. Do nielicznych ogrodów wpuszczane są osoby z zewnątrz, które wraz z działkowcami uczestniczą w biesiadach organizowanych na działkach. To nie jest czas na takie rozrywki i każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą tak nieodpowiedzialne zachowanie dla uczestników tych biesiad oraz dla innych działkowców w ROD.

Jako działkowcy uzyskaliśmy duże uprawnienia. Możemy korzystać z działek, uprawiać je, ale pod warunkiem zachowania rozsądku. Unikajmy zachowań, które mogłyby narazić nas na  niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia oraz stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodów i w konsekwencji spowodowałyby konieczność ich zamknięcia.

  Krajowy Zarząd PZD zwraca się z prośbą do zarządów ROD i działkowców o respektowanie  ROD tych postanowień i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Wszyscy korzystajmy z uroków działek, ale róbmy to racjonalnie i z rozsądkiem, by uprawianie działek było nie tylko przyjemne, ale przede wszystkim bezpieczne.

 

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

                                                                                                                                                                                    Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 roku                                                                                                                                                                                   

2020.04.06

5abf53de5e7b0_p.jpg

Zbliżają się długo wyczekiwane Święta Wielkiej Nocy.
Niestety w tym roku będą to Święta, bez spotkań przy rodzinnym stole, bez świątecznego śniadania w gronie najbliższych.
Życzymy wszystkim działkowcom, i ich rodzinom zdrowia i nadziei na lepsze jutro.
Niech te Święta, pomimo wielu przeciwnościom, upłyną Państwu w radosnym, wiosennym nastroju i wiarą, że niedługo wszystko wróci do normy i znów będziemy mogli cieszyć się urokami naszych działek. 

                                                                                                                                                                                            Zarząd ROD Złote Piaski

2020.04.03

KOMUNIKAT KR PZD W SPRAWIE DOSTĘPU DO DZIAŁKI W ROD

SKM_554e20040309210_0001.jpg
SKM_554e20040309210_0002.jpg

2020.03.30

KOMUNIKAT ZARZĄDU W SPRAWIE OPŁAT ZALICZKOWYCH

Scan.jpg

2020.03.30

Apel OZM PZD do działkowców. Działka w czasie pandemii ! ! !

   W obecnej sytuacji, dla bezpieczeństwa własnego i swoich bliskich, najlepiej zostać w domu i absolutnie nie organizować żadnych imprez na terenie działek i ROD. Gdy jednak wyjście na działkę pomaga w utrzymaniu prawidłowej kondycji fizycznej i psychicznej działkowców, nie zakazuje się skorzystania z tej formy aktywności – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, zgodnie z zarządzeniami rządowymi oraz stosownymi uchwałami KR PZD. Aby zapobiec zakażeniu COVID-19, na działce: 

• często myjmy ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich ostępu, używajmy płynów lub żeli dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%) po wejściu na działkę i przy jej opuszczaniu; 
• zachowujmy bezpieczną odległość od siebie (co najmniej 2 metry - trzy kroki); dla bezpieczeństwa najlepiej, żeby na jednej działce przebywała jedna osoba (maksymalnie 2 osoby) 
• zakładajmy rękawiczki, kiedy otwieramy i zamykamy bramę wejściową do ogrodu oraz furtki 
• przed użyciem narzędzi najlepiej wytrzeć miejsca, gdzie je najczęściej chwytamy nawilżaną chustką lub szmatką a następnie wyrzucić ją do śmieci 
• nie korzystajmy z terenów wspólnych rod oraz urządzeń się tam znajdujących, które zostały wyłączone z publicznego użytkowania 
• z działek korzystać powinni tylko działkowcy oraz ich najbliżsi (z zachowaniem wytycznych uchwały 71/2020 KZ PZD) 
• wszelkie kłopoty czy zapytania dotyczące funkcjonowania rod najlepiej zgłaszać bezpośrednio do zarządu ogrodu 


Uwaga: jeśli w najbliższym czasie zaostrzone zostaną restrykcje rządowe – należy się do nich bezwzględnie stosować! 

2020.03.16

BIURO OGRODU NIECZYNNE

    

Zarząd ogrodu informuje Naszych Działkowców, że Biuro ogrodu będzie nieczynne do odwołania. Wszystkie sprawy, które uznacie Państwo że wymagają załatwienia w trybie pilnym, prosimy kierować na podany niżej adres e-mail lub numery telefonu. Zarząd ogrodu prosi o uważne obserwowanie strony internetowej oraz tablic ogłoszeniowych na ogrodzie, gdyż będzie to miejsce przekazywania aktualnych informacji w zależności od istniejącej sytuacji.

 

Biuro ogrodu:

e-mail: zlotepiaskiplock@onet.pl

 

Prezes Zarządu:

Sławomir Marciniak

tel. +48 884 802 881

dostępny: poniedziałek - piątek w godz. 17.00 - 18.00

 

Elektryk ogrodu:

tel. +48 574 345 804

dostępny: poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 18.00

 

Gospodarz ogrodu:

tel. +48 537 931 150

dostępny: poniedziałek - piątek w godz. 16.00 - 18.00

2020.03.16

SKM_554e20031613330_0001.jpg
SKM_554e20031613330_0002.jpg

2020.03.13

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD ROD ZŁOTE PIASKI ODWOŁANE

    

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, podjęciem przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Uchwały nr 44/2020 z 11 marca 2020 w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów i zarządów ROD oraz Komunikatu nr 1/2020 Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 marca 2020 roku zobowiązuje się wszystkie zarządy ROD do bezwarunkowego odwołania zwołanych walnych zebrań. W związku z powyższym:

Zarząd ROD Złote Piaski odwołuje zwołane na dzień 21 marca 2020 roku walne zebranie.

O dalszych decyzjach Zarząd ogrodu powiadomi swoich członków w najbliższym czasie.

2020.03.11

UCHWAŁA Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19

 

Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) Statutu PZD oraz § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) i 7) Statutu PZD w zw. z art. 33 i 34 ustawy o ROD postanawia:

§1

1. Upoważnić okręgowe zarządy PZD do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów walnych zebrań (odpowiednio konferencji delegatów) ROD na termin do 31 lipca 2020r.

2. Zwrócić się do zarządów ROD o natychmiastowe przesunięcie terminów walnych zebrań w ROD na późniejszy termin.

§ 2

Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w 2019r.

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez władze publiczne w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tzw. koronawirusa, należy dążyć do unikania organizacji zgromadzeń publicznych. Jakkolwiek przypadające w okresie wiosennym walne zebrania ROD nie zaliczają się wprost do tej kategorii, to w praktyce mają one zbliżony charakter. Stąd też w obecnych warunkach dążenie do ścisłego przestrzegania terminów WZ w ROD określonych w § 59 Statutu PZD (tj. do 15 maja) należy uznać za niewskazane. Zwłaszcza jeżeli uwzględnić warunki, w jakich częstokroć odbywają się WZ w ROD, a także fakt, iż znaczna część uczestników WZ ROD z uwagi na wiek, zalicza się do kategorii osób z tzw. grup podwyższonego ryzyka. Dlatego KZ PZD uznał za stosowne skierować do jednostek organizacyjnych PZD zalecenie przesunięcia terminów WZ w 2020r. poprzez generalne skorzystanie przez okręgowe zarządy PZD z kompetencji do przesunięcia terminów WZ (§59 ust. 2 Statutu PZD).

Zdaniem KZ PZD zaistniała sytuacja wręcz nakazuje organom PZD sięgnięcie po rozwiązania, które zminimalizują ryzyko zachorowań.

Jednocześnie KZ PZD uznał za konieczne podjęcie działań, które stworzą warunki dla zabezpieczenia ekonomicznego funkcjonowania ROD przy jednoczesnym możliwie najdalej idącym poszanowaniu praw działkowców wynikających z ustawy o ROD.

Nadzwyczajne okoliczności uzasadniają przyjęcie, iż interpretując Statut, w szczególności należy uwzględnić fakt, że zasadniczym obowiązkiem PZD jest zapewnienie działkowcom możliwości korzystania z działki, z którym skorelowany jest obowiązek działkowców do współuczestniczenia w finansowaniu funkcjonowania ROD poprzez uiszczanie opłat ogrodowych.

Wpływ na sytuację finansową ROD ma systemowe przesunięcie terminu uchwalania opłat ogrodowych na dany rok w stosunku do terminu powstawania zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ROD. O ile ROD są standardowo przygotowane na istnienie tego stanu do 15 maja danego roku, o tyle przesunięcie terminu WZ może spowodować poważne zakłócenie w działaniu ROD. Dlatego też KR PZD uznał, że z uwagi na nadzwyczajny charakter sytuacji w jakiej mogą znaleźć się ROD w 2020r., zasadnym będzie umożliwienie zarządom ROD pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych w wysokości odpowiedniej do opłat uchwalonych w 2019r. Rozwiązanie takie zapewni środki na finansowanie bieżącej działalności ROD, a jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych standardów transparentności w funkcjonowaniu ROD oraz wykluczy zarzut naruszenia ustawowych uprawnień indywidualnych działkowców w zakresie możliwości skarżenia podwyższenia opłat ogrodowych (art. 34 ustawy o ROD). Na obecnym etapie działanie to należy zatem uznać za w pełni uzasadnione i jednocześnie wystarczająco zabezpieczające potrzeby ROD.

Mając powyższe na uwadze, KZ PZD postanowił jak na wstępie.

 

             I WICEPREZES                                                                                                                                                                   PREZES

          Tadeusz JARZĘBAK                                                                                                                                                    Eugeniusz KONDRACKI

  

2020.03.10

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA SENIORÓW

    Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
Często myj ręce.
    Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
    Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

 

2020.02.13

INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

   Zarząd ROD Złote Piaski w Płocku informuje wszystkich członków PZD w ROD Złote Piaski, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu 21.03.2020 roku o godz. 9.30

W przypadku braku wymaganej ilości członków w I terminie zebranie odbędzie się w II terminie tego samego dnia w tym samym miejscu o godz. 10.00

 

   Zebranie odbędzie się w świetlicy ogrodowej ROD T. Kościuszki na ulicy Narodowych Sił Zbrojnych 10.

Wyłożenie materiałów sprawozdawczych do wglądu w dniach 12.03.2020 i 13.03.2020 w godz. 15.00 – 18.00 w Biurze ROD Złote Piaski ul. Dobrzykowska 61

 

   Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu. Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien posiadać dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Zawiadomienie zostanie wysłane do wszystkich członków PZD ROD Złote Piaski pocztą na podany przez działkowca adres. Zgodnie z § 15 pkt 7, § 19 pkt 7 oraz § 24 pkt 4 Statutu PZD każdy członek zwyczajny, członek współdziałający i członek wspierający ma obowiązek aktualizować swoje dane osobowe i adres do korespondencji.

 

Konferencja audiowizualna

2020.01.20

Czy na działce można posadowić tzw. szambo ekologiczne?

   Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego w §41 wskazuje jakiego typu urządzenia mogą być posadowione na działce.

 

   Wśród nich są takie obiekty jak:

1) altana działkowa

2) szklarnia

3) tunel foliowy

4) okna inspektowe

5) studnia, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i sieć elektryczna

6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne

7) bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe,

8) pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe

9) piaskownica, huśtawka i inne urządzenia rekreacyjne.

   Według definicji mianem szambo ekologiczne potocznie nazywa się popularny rodzaj oczyszczalni ścieków, czyli oczyszczalnie z drenażem rozsączającym. Składają się one ze zbiornika do wstępnego oczyszczania ścieków (osadnika wstępnego) oraz układu drenów, czyli perforowanych przewodów, do ich rozprowadzania w gruncie na terenie działki.

   W  związku z powyższym wspomniane tzw. szambo ekologiczne NIE WYCZERPUJE definicji zawartej w §41 Regulaminu ROD w zakresie bycia bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe.

Mając na względzie powyższe, należy kategorycznie stwierdzić, że:
tzw. szambo ekologiczne NIE JEST dopuszczalnym urządzeniem wyposażenia ROD.

 

Magdalena Mroczek

Inspektor ds. terenowo-prawnych

OM PZD

 

2019.12.11

Ornaments _edited_edited.jpg

2019.11.18

Działkowcu nie daj się okraść – zabezpiecz altanę na zimę!

   Zbliża się najtrudniejszy pod względem bezpieczeństwa sezon. Późna jesień to czas, kiedy działkowcy opuszczają ogrody, co daje zwiększone pole do popisu i czyni niebywałą okazję dla złodziei i wandali. Mimo, że zarządy ROD robią wszystko, aby to bezpieczeństwo zapewnić – w wielu ogrodach jest dobre ogrodzenie, monitoring, czy nawet ochrona –  to jednak policyjne statystyki jasno pokazują, że w okresie jesienno-zimowym dochodzi do nawet 70% zdarzeń więcej, niż w trakcie sezonu działkowego. Złodzieje nie próżnują, ich łupem pada niemal wszystko, co przedstawia jakąkolwiek wartość. Drobni złodzieje, jak i zorganizowane grupy przestępcze z altan kradną wyposażenie, narzędzia, ale także elementy ogrodzenia działek. Słowem wszystko, na czym mogą zarobić odsprzedając kradzione towary osobom trzecim lub na złomowiskach. Forsowane przez złodziei zabezpieczenia altan (drzwi, zamki, okna) przyczyniają się do wzrostu kosztów wyrządzonych szkód. Zdarza się, że altany są przez nich doszczętnie dewastowane, a nawet celowo podpalane. O ile kradzieże w większości przypadku nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia, to z całą pewnością podpalenia stanowią takie zagrożenie. Do dzisiaj zdarzają się przypadki, że ktoś traci życie w pożarze na terenie ROD. Najczęściej są to bezdomni szukający schronienia przed zimnem i próbujący ogrzać się na wszelkie sposoby.

   Dlatego należy zrobić wszystko, aby zminimalizować zagrożenia kradzieży oraz podpaleń i odpowiednio zabezpieczyć swoją altanę na zimę. W jaki sposób?

Oto nasze porady:

– zainwestuj w solidne, najlepiej atestowane zamki w drzwiach, bramach, a nawet w kraty w oknach;

– nie pozostawiaj w altanie „na widoku” przedmiotów wartościowych;

– bardziej cenne przedmioty, tak jak kosiarki, piły, sprzęt elektroniczny czy agregaty najlepiej zabierz z altany;

– nie opowiadaj nikomu o tym, co pozostawiono w altanie;

– oznakuj sprzęt w trwały i widoczny sposób  (grawer, farba) ;

– odwiedzaj działkę w sezonie zimowym i zwracaj uwagę również na sąsiednie działki;

– wymieniaj się informacji z sąsiadami za pośrednictwem telefonów i innych komunikatorów o podejrzanych sytuacjach zaobserwowanych na działkach;

– powiadamiaj policję o podejrzanie zachowujących się osobach;

– bezwzględne i niezwłoczne zgłaszaj wszelkie, nawet najdrobniejsze przypadki kradzieży i akty wandalizmów;

– wykup indywidualną polisę ubezpieczeniową.

zamek klodka pixabay.png

2019.11.11

Kalendarz Działkowca na Nowy 2020 Rok

   Zachęcamy Naszych Działkowców do odbierania kieszonkowych „Kalendarzy Działkowca 2020”, w których można znaleźć podstawowe informacje o ogrodach działkowych, przepisach oraz Stowarzyszeniu PZD. Kalendarze można odebrać  w Biurze ogrodu w dniach otwarcia tj. 14 i 28 listopada oraz 12 grudnia w godzinach 16-18. Kalendarze są bezpłatne i w całości zostały sfinansowane przez KR PZD. 

 

 

75625499_3029779240579754_52604450203762

2019.10.28

Obradowała Okręgowa Rada Mazowiecka PZD

  W dniu 28 października 2019 r. obradowała Okręgowa Rada Mazowiecka PZD. To drugie posiedzenie Rady w nowej kadencji (pierwsze odbyło się w przerwie Mazowieckiego Zjazdu Delegatów PZD). Pełna relacja z obrad zostanie umieszczona w najbliższym terminie. Jednak już dziś informujemy, że podczas obrad m.in. powołano komisje problemowe Okręgu Mazowieckiego oraz opiniowano kandydatury na przewodniczących delegatur rejonowych na Mazowszu. Przedstawicielom naszej delegatury powierzono zaszczytne funkcje. Zachęcamy do zapoznania się w rozwinięciu. 

 

  Miło jest nam poinformować, że Okręgowa Rada Mazowiecka PZD pozytywnie zaopiniowała kandydaturę p. Marcina Wernera (ROD Goździk w Płocku) na stanowisko przewodniczącego Delegatury Rejonowej w Płocku OM PZD na 4-letnią kadencję. To już druga kadencja kiedy to p. Werner przewodniczył będzie w płockim rejonie.

  Pan Henryk Straus (ROD Bratoszewo w Gostyninie) członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, będący również członkiem Delegatury Rejonowej w Płocku, został członkiem Komisji ds. Bezpieczeństwa w ROD Inwestycyjnej OM PZD i powierzono mu funkcję przewodniczącego tej Komisji.

  Pan Józef Sielaczek (ROD Tulipan w Gostyninie), członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, będący również członkiem Delegatury Rejonowej w Płocku, został członkiem Komisji Inwestycyjnej OM PZD i powierzono mu funkcję sekretarza tej Komisji.

  Pan Sławomir Marciniak (ROD Złote Piaski w Płocku) członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, będący również członkiem Delegatury Rejonowej w Płocku, został członkiem Komisji Konkursowej OM PZD i powierzono mu funkcję sekretarza tej Komisji.

Wszystkim wybranym do składów komisji jak również i nowo wybranemu przewodniczącemu delegatury rejonowej w Płocku serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra działkowców z rejonu płockiego i dla całego Związku.

 

 

2019.10.18

Zakończył się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD - 18.10.2019

72781131_1238164799685776_32769719355939

   Zakończyły się obrady XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. W ostatniej części obrad informacje z pierwszego posiedzenia Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawił delegatom Piotr Gadzikowski. Krajowa Rada ze swojego grona wybrała 7-osobowy Krajowy Zarząd w składzie:

 

Eugeniusz Kondracki – prezes PZD

Tadeusz Jarzębak –  I wiceprezes

Zdzisław Śliwa – II wiceprezes

Józef Noski  – III wiceprezes

Izabela Ożegalska  –  sekretarz

Piotr Gadzikowski  – skarbnik

Edward Galus – członek zarządu.

   Swoje pierwsze posiedzenie miała także Krajowa Komisja Rewizyjna, która wybrała ze swego grona:

Maria Fojt – przewodnicząca

Bogusław Dąbrowski – I zastępca przewodniczącego

Barbara Korolczuk – zastępca przewodniczącego

Roman Żurkowski – zastępca przewodniczącego

Zenon Jabłoński – sekretarz.

Na zakończenie XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD głos zabrał prezes Eugeniusz Kondracki.

„Drodzy Delegaci, Działkowcy, Koleżanki Koledzy – po trudnej batalii jaką była kampania sprawozdawczo-wyborcza dotarliśmy dziś do mety. Odbył się Krajowy Zjazd – dokonaliśmy oceny, wybraliśmy organy krajowe – Krajową Radę i Krajową Komisję Rewizyjną, przyjęliśmy program działania, stanowiska. Cieszę, się że przebiegało to z dużym wzajemnym zrozumieniem. Uważam, że dokumenty, które przyjęliśmy są naprawdę ważne i będą miały ogromne znaczenie dla dalszego działania i rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku, szczególnie jeśli chodzi o stanowiska.  One są bardzo ważne – tymi stanowiskami będziemy posługiwać się na zewnątrz. Poprzez stanowiska wyraziliśmy politykę naszego Związku. Dziękuję za jedność i integrację. Za dotychczasową, ciężką pracę. Wyniki tego Zjazdu są naszym wspólnym osiągnięciem. Obiecuję Państwu, że to co dziś ustaliliśmy będziemy konsekwentnie realizować. Ważne, żebyśmy widzieli i potrafili reagować w sytuacjach, kiedy ogrody są zagrożone. Po to nas wybrano, dano nam mandaty. Dziękuję za wybór i zaufanie. Jestem pewny, że podołamy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w  Zjeździe, za rozumienie problemów i sytuacji, za popieranie tego, co jest dla Związku słuszne.  I oczekuję dalszej dobrej współpracy.  Deklaruję  pełne oddanie sprawom  Związku i działkowców. Zawsze z wami! ” – powiedział kończąc Zjazd prezes Eugeniusz Kondracki.

 

2019.10.15

Ważne informacje Zarządu

Szanowni Działkowcy.

   Zarząd ogrodu informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, pojemniki na śmieci komunalne z wszystkich trzech sektorów ogrodu, zostaną zabrane z w dniu 31.10.2019 tj. czwartek. Ponowne ustawienie pojemników nastąpi wiosną przyszłego roku. Prosimy wszystkich działkowców o niepozostawianie śmieci w miejscach w których zwykle ustawione są pojemniki. Pozostawmy te miejsca na okres zimowy w należytym porządku.

   Ponadto zgodnie z Regulaminem ogrodowym oraz decyzją działkowców Naszego ogrodu wyrażoną uchwałą nr 7/WZ/2018  Walnego Zebrania w okresie zimowym od 1 listopada do  31 marca obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu. Na ten czas zostaną wymienione kłódki przy głównych bramach wjazdowych. Uszanujmy decyzję większości Działkowców i troskę o stan dróg ogrodowych, a co za tym idzie troskę o Nasze finanse. Uprzejmie informujemy, że nie przestrzeganie tych ustaleń, będzie w sposób zdecydowany karane. 

DROGI.jpg

2019.10.08

APEL Zarządu - Nasze drogi ogrodowe

Szanowni Działkowcy.

   Jesień to pora roku, kiedy w związku ze zbliżającą się zimą, intensywność naszych prac porządkowych na ogrodzie wzrasta. Niestety jest to okres kiedy nasilają się również opady deszczu co prowadzi do nasiąkania wodą dróg dojazdowych i alejek wewnątrz ogrodu. Zwracamy się zatem z apelem do Naszych działkowców, przekazując informacje regulujące wjazd na ogród.

 

   W pierwszej kolejności należy wskazać, że ogólnie obowiązującą w Polskim Związku Działkowców zasadą jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Wynika on wprost z § 68 pkt 6 Regulaminu ROD. Niejako połączona z nim jest zasada zawarta w punkcie 7, która zabrania parkowania pojazdów na terenie ROD, poza wyznaczonymi w tym celu miejscami. Nie ma więc potrzeby podejmowania co roku przez walne zebrania uchwał w sprawie ustanowienia takich zakazów.

Zgodnie z § 68 pkt 6 i 7 Regulaminu ROD, walne zebranie może za to podjąć uchwałę zupełnie odmienną, tj. taką, która zezwala pojazdom mechanicznym na wjazd i parkowanie na terenie ROD. Powinna ona zostać podjęta w taki sam sposób jak wszystkie inne uchwały walnego zebrania. Nie ma więc mowy o wprowadzaniu możliwości wjazdu pojazdów przez zarząd ROD na podstawie np. ciągłych próśb działkowców, czy też w związku ze składanymi petycjami zawierającymi podpisy działkowców z danego ogrodu. Należy jednak pamiętać o tym, że niezbędne byłoby w takiej uchwale wyznaczenie ogólnych zasad, które będą regulować kwestie wjazdu i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie ROD. Walne zebranie może więc wyznaczyć zakres i sposób poruszania się pojazdów po ogrodzie – dni i godziny swobodnego wjazdu, trasę, prędkość, a w przypadku chęci parkowania pojazdu na terenie ROD – konieczność wyposażenia działki w odpowiednie miejsce postojowe itp.

Pomimo istnienia ogólnego zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodów działkowych, Regulamin ROD przewiduje oczywiście wyjątki od tej zasady. Pierwszym z nich jest ten, który wynika z § 69, czyli możliwość wjazdu na teren ogrodu pojazdów, które dowożą do działki nawozy, materiały budowlane itp. Zasady wjazdu pojazdów w takich przypadkach powinien określić zarząd ROD, uwzględniając istniejącą w ogrodzie infrastrukturę drogową i jej stan. Może więc określić w szczególności trasy dojazdu, maksymalną masę pojazdu wraz z ładunkiem itp.

   Drugim wyjątkiem od ogólnie istniejącej zasady zakazu wjazdu na teren ROD, jest § 70 Regulaminu ROD, mówiący o prawach osób niepełnosprawnych ruchowo. Pierwszy ustęp wskazanego powyżej paragrafu stanowi, że prawo wjazdu na teren ROD ma osoba niepełnosprawna ruchowo, a także pojazd dowożący tę osobę do działki. § 70 ust. 4 jako osobę niepełnosprawną ruchowo, w rozumieniu przedmiotowej regulacji, określa osobę, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Z powyższego wynika więc, że uprawnienie dotyczące wjazdu na teren ROD przysługuje nie tylko osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 05-R (niepełnosprawność ruchowa), ale także osobom legitymującym się innym symbolem, które spełniają przesłankę jaką jest problem z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z § 70 ust. 2, osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe. Dlatego też, jeżeli osoba niepełnosprawna ruchowo, która będzie dojeżdżać pojazdem mechanicznym do swojej działki, z powodu nieposiadania na niej odpowiedniego miejsca parkingowego, będzie parkować pojazd na terenie alejki lub w innym niedozwolonym miejscu, dopuści się naruszenia obowiązujących przepisów. Istotne jest także to, że pojazd mechaniczny dowożący osobę niepełnosprawną do działki, ma prawo wjazdu na teren ROD tylko wtedy, gdy rzeczywiście znajduje się w nim osoba niepełnosprawna. Członkowie rodziny takiej osoby nie mogą wykorzystywać posiadanego przez nią prawa, a co za tym idzie przyznanego jej klucza do bramy, i wjeżdżać na teren ogrodu także w każdym innym przypadku.

   W § 70 ust. 3 uregulowano ciążący na zarządzie ROD obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym ruchowo możliwości nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki. Oznacza to, że Zarząd ROD powinien na przykład pamiętać o tym, aby w każdym przypadku związanym ze zmianą kluczy do bram informować o tym fakcie osoby niepełnosprawne korzystające z prawa wjazdu na działkę, czy też w przypadku dłużej trwających remontów alejek i związanej z tym ich nieprzejezdności, zapewniać osobom niepełnosprawnym alternatywny dojazd do użytkowanych przez nie działek itp.

Omawiając kwestię wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodów działkowych, nie sposób nie wspomnieć o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności, które mogą przejściowo wpłynąć na ustalone w ogrodzie bądź wynikające wprost z przepisów Regulaminu ROD zasady wjazdu. Zarząd ROD bez wątpienia powinien dołożyć wszelkiej staranności, by ogrodowe alejki, którymi poruszają się zarówno piesi jak i pojazdy, były przejezdne. Niestety, niekiedy występują sytuacje takie jak na przykład potężna nawałnica, gwałtowne roztopy, zalania bądź inne tego typu zdarzenia, które są ciężkie do przewidzenia. Mają one ogromny wpływ na stan alejek, które w zdecydowanej większości są wykonane ze żwiru bądź obsiane trawą i mogą powodować ich czasową nieprzejezdność. W takich sytuacjach zarząd ROD, mając na uwadze duże koszty naprawy alejek, których stan w związku z ruchem pojazdów mechanicznych mógłby ulec jeszcze większemu pogorszeniu, może wprowadzić tymczasowy całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu. Musi być on jednak krótkotrwały i uzasadniony.

   W Naszym ogrodzie zasady wjazdu pojazdami mechanicznymi zostały ustalone UCHWAŁĄ NR 7/WZ/2017 ROD Złote Piaski z dnia 28 kwietnia 2018 roku, która umożliwia  wjazd pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu. Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1, który szczegółowo podaje te zasady. Zarząd ogrodu zwraca się z PROŚBĄ i zarazem APELEM o przestrzeganie tych ustaleń. W poprzednich latach My działkowcy, wydaliśmy znaczne kwoty na doprowadzenie dróg do należytego stanu. Wjeżdżając na ogród zadajmy sobie następujące pytania: czy mam rzeczywisty powód dla którego muszę wjechać, czy mój wjazd na ogród nie spowoduje zniszczeń drogi.

 

                                                                                                                                        Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/WZ/2018 z dnia 28 kwiecień 2018 roku

 

Zasady wjazdu na teren ogrodu uchwalone przez Walne zebranie ROD Złote Piaski w Płocku

 

 1. Wjazd na teren ogrodu ROD Złote Piaski zgodnie z obowiązującym w PZD Regulaminem § 68 pkt. 6 jest zabroniony.

 2. Walne zebranie na wniosek Zarządu zezwala na wjazd na teren ogrodu na poniższych zasadach.

 3. Czwartek jest dniem tygodnia, kiedy bramy ogrodu będą otwarte w godzinach od 8.00 do 18.00.

 4. W innych dniach wjazd i postój będzie możliwy pod warunkiem posiadania miejsca postojowego na terenie swojej działki lub w miejscach postojowych wyznaczonych przez Zarząd.

 5. Postój pojazdów mechanicznych na alejkach ogrodowych jest ZABRONIONY.

 6. Na teren ogrodu mogą wjeżdżać WYŁĄCZNIE działkowcy ROD Złote Piaski.

 7. W okresie złych warunków pogodowych mogących doprowadzić do zniszczenia i dewastacji dróg ogrodowych Walne zebranie zobowiązuje Zarząd do zamknięcia bram ogrodowych poprzez zmianę kłódek na bramach.

 8. W okresie od 1 listopada do 31 marca obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU na teren ogrodu.

 9. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma nieograniczone prawo do postoju swoim pojazdem na terenie działki z zachowaniem przepisów ogólnych.

 10. Statut osoby niepełnosprawnej określają odrębne przepisy.

     

2019.09.30

VI Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZD

        28 września br. w Warszawie obradował VI Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZD. W obradach uczestniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz wiceprezes Związku Stanisław Zawadka. Delegaci podsumowali ubiegłą kadencję, przyjęli plan na kolejne lata, a także wybrali ze swego grona nowy skład Okręgowej Rady Mazowieckiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej  i kandydatów na Krajowy Zjazd PZD. Delegatura Płock PZD liczy 34 ogrody ROD. W Okręgu Mazowieckim PZD obecnie funkcjonują 452 ogrody, na których jest ponad 77 tysięcy działek użytkowanych przez 160 tysięcy działkowców. 

Spośród delegatów zjazdu wybrano 39 osobowy skład nowej Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD oraz 11 osobowy skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  

 

     Miło nam poinformować działkowców Naszego ogrodu, że członkiem Rady na kadencję 2019 - 2023 został wybrany prezes zarządu             ROD Złote Piaski w Płocku Pan Sławomir Marciniak. 

     

Zjazd_okręgowy.jpg

2019.09.25

                                                                  Nowa brama wjazdowa na Sektor C ogrodu

         W miesiącu wrześniu  zrealizowaliśmy kolejne zadanie uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze. Została wykonana i zamontowana nowa brama wjazdowa na Sektor C. Brama została tak zaprojektowana, żeby w łatwy sposób mogła być otwierana i zamykana  bez użycia nadmiernej siły fizycznej. Rozwiązanie to ma służyć osobom starszym i niepełnosprawnym. Tym samym realizujemy program  przyjaznego korzystania z działki ROD przez Naszych działkowców. Kolejnym etapem realizacji uchwal Walnego zebrania będzie montaż nowej bramy wjazdowej na sektor A ogrodu.

 

WP_20191002_12_12_23_Pro.jpg

2019.09.24

                                                                                 Bezpieczniej na ogrodzie

 

       Zarząd ogrodu informuje Naszych działkowców że w miesiącu wrześniu został uruchomiony monitoring. Prace zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą nr 11/WZ/2019 Walnego zebrania Sprawozdawczo-wyborczego. W ramach zadania został zakupiony, zamontowany i uruchomiony ogrodowy monitoring. Kamery zostały zamontowane na czterech głównych bramach wjazdowych na Sektory ogrodu.

         Tym samym zyskaliśmy bardzo ważny instrument służący do identyfikacji osób niepożądanych na Naszym ogrodzie. Informujemy, że każdy z działkowców ma prawo do wglądu w monitoring dla zdarzeń, które mają związek z użytkowaniem przez niego działki na terenie Naszego ogrodu. Jest to kolejny ( po zainstalowaniu oświetlenia ) krok, mający na celu poprawienie bezpieczeństwa naszych altan i pozostawionego w nim mienia.

WP_20191004_16_07_23_Pro.jpg
WP_20191004_16_11_30_Pro.jpg
WP_20191004_16_11_47_Pro.jpg

2019.09.23

Dzień Działkowca w Naszym ogrodzie

IMG_20190921_134959.jpg

      Sobota 21 września była dniem, kiedy działkowcy ROD Złote Piaski w Płocku dziękowali za tegoroczne plony i uroczyście świętowali Dzień Działkowca. Obchody te od niedawna na stałe wpisały się w ogrodowy kalendarz. Uroczyste powitanie przybyłych gości przez prezesa zarządu Sławomira Marciniaka rozpoczęło świętowanie. Pan prezes na wstępie przekazał życzenia wszystkiego najlepszego oraz udanej zabawy od Przewodniczącego Delegatury Rejonowej OM w Płocku pana Marcina Wernera. Prezes Zarządu zwrócił uwagę, że z każdym miesiącem widać coraz większe zaangażowanie działkowców w sprawy ogrodu. Jest również coraz większa chęć integrowania się i troska o lepszy rozwój Naszego ogrodu. Świadczy o tym chociażby większa niż w zeszłym roku liczba uczestników pikniku.

IMG_20190921_131538.jpg

    Prezes w kilku zdaniach przedstawił stan realizacji uchwał z Walnego Zebrania na ten rok, oceniając go jako zadawalający. Wszyscy działkowcy stanęli do pamiątkowego zdjęcia na tle słomianej baby przystrojonej przez działkowców ogrodu. Pan prezes zaprezentował pierwszy numer informatora ogrodowego pod nazwą INFO Złote Piaski, który służyć ma do przekazywania najważniejszych informacji na linii zarząd – działkowcy.

IMG_20190921_142332.jpg

       Tradycyjnie wręczone zostały dyplomy oraz drobne upominki dla wyróżniających się działek. Piknik w dalszej części upłynął przy muzyce oraz pieczeniu kiełbasek. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że w przyszłym roku spotkają się ponownie.

                                                                                                                                                                                                             

2019.09.10

Zarząd ROD Złote Piaski zaprasza:

21_września.png

2019.07.10

Apel Zarządu ogrodu

Szanowni Działkowcy.


        Zarząd ogrodu zwraca się do WAS z prośbą o podjęcie stanowczych działań naprawczych, związanych z gospodarką odpadami w Naszym ogrodzie.
Informujemy, że w ostatnich dwóch miesiącach dokonuje się wyjątkowo zuchwałe i bezprawne pozbywanie się odpadów, które trudno nazwać bytowymi lub komunalnymi. Okazuje się, że nie wszyscy wiemy, jakie obowiązują zasady na terenie wszystkich ROD zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców w Polsce. 
      Trudno mówić o zachowywaniu ładu i porządku w ogrodzie, gdy działkowcy wrzucają do ogrodowych kontenerów wszystko co popadnie. W ogrodowych śmietnikach możemy znaleźć nie tylko gałęzie i odpady zielone, ale także stare wersalki, połamane meble, opony i felgi, okna z szybami, deski, cegły, beton i zepsuty sprzęt AGD? Jak to możliwe, że dbający z taką pasją o swoje działki działkowcy, potrafią jednocześnie wyrzucać do wspólnych kontenerów wszystko, co popadnie? Decydując się na wyrzucanie śmieci niezgodnych z obowiązującymi w całej Polsce na ogrodach PZD zasadami, działkowiec musi mieć świadomość,że rażąco narusza nie tylko ogrodowy Regulamin, ale także obowiązujące prawo. Dlaczego za pozostałości po budowie lub remoncie altany, szklarni, ogrodzenia itd. mają płacić wszyscy działkowcy. Przecież to są śmieci tych, którzy je wytworzyli i oni powinni zadbać o ich wywóz. Śmieci takie jesteśmy zobowiązani usunąć we własnym zakresie, na własny koszt. Wyrzucanie takich śmieci traktowane jest nie tylko jako zaśmiecanie terenu ogrodu, ale również terenu miasta.  Zarząd informuje, że narażamy się na grzywnę, która może w tym wypadku wynieść nawet 5 tys. złotych. Np. zużyte sprzęty AGD i RTV należy oddawać do punktu zbierającego elektrośmieci, punktu skupu złomu lub zakładu przetwarzania. Z tego tytułu nie są pobierane żadne opłaty, więc to nie kwestia oszczędności, ale to wyraz pogardy dla obowiązujących przepisów i cwaniactwa. Nic dziwnego, że firma SUEZ odbierająca śmieci z naszego ogrodu, odmówiła zabrania pojemników ze względu na załadowanie ich odpadami betonowymi. Zamiast odpadów bytowych w pojemnikach znaleźć można tzw. mydło i powidło, a więc praktycznie wszystko.  

 

Szanowni Działkowcy.


         Każdego roku dołącza do nas ok. 20 nowych użytkowników działek. Bycie działkowcem to nie tylko liczne przywileje i radość z użytkowania swojej działki, ale też liczne obowiązki, a wśród nich konieczność dostosowania się do zasad i przepisów obowiązujących w ogrodzie. Jednak oczywistym jest, że sprawcami tych nieprzyjemnych sytuacji są nie tylko nowi, ale także starzy działkowcy. Wydawałoby się oczywiste, że każdy działkowiec wie, jak korzystać z kontenerów postawionych w ogrodzie oraz co można do nich wyrzucać, a czego nie. Jeśli jednak nie wie, to należy zapoznać się przede wszystkim z zapisami Regulaminu ROD, który jasno wskazuje w paragrafie 68 pkt. 2, że działkowcy oraz inne osoby przebywające na terenie ROD mają ZAKAZ wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Działkowiec zobowiązany jest do postawienia na działce kompostownika (§ 42 Regulaminu ROD) i składowania w nich resztek roślinnych. 


                             UWAGA WAŻNA INFORMACJA !


Pozostałości organiczne, które nie nadają się do kompostowania MOŻEMY SKŁADOWAĆ WYŁĄCZNIE W JEDNYM WYZNACZONYM PRZEZ ZARZĄD MIEJSCU. MIEJSCE TAKIE JUŻ FUNKCJONUJE I ZNAJDUJE SIĘ W PASIE ZIELENI, PRZY ROWIE MELIORACYJNYM BIEGNĄCYM PO ŚRODKU OGRODU. MIEJSCE TO BĘDZIE OZNACZONE I WIDOCZNE. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA TAM JAKICHKOLWIEK INNYCH ŚMIECI – SKŁADUJEMY WYŁĄCZNIE TRAWĘ, LIŚCIE, GAŁĘZIE, KRZEWY.

 

RÓWNIEŻ W TYM REJONIE, PO DRUGIEJ STRONIE ROWU ZNAJDUJE SIĘ WYZNACZONE I OPISANE MIEJSCE DO SKŁADOWANIA WYŁĄCZNIE ZŁOMU STALOWEGO.
 

Szanowni Działkowcy.


        Ostatnie Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zdecydowało o wniesieniu rocznej opłaty w wysokości 40 zł od działki na wywóz śmieci. Miało to na celu odciążenie środków finansowych przeznaczonych na cele statutowe ogrodu. Niestety pewna grupa użytkowników działek ( świadomie nie nazywamy ich Działkowcami ) uznała, że w związku z powyższą opłatą,można wyrzucać co się chce oraz przywozić śmieci nawet od siebie z domu, bo i takie przypadki były. Informujemy zatem, że w miesiącu maju i czerwcu został wykorzystany w 70% budżet roczny,  przeznaczony na wywóz śmieci. Jeżeli w sposób zdecydowany nie zmieni się, Nasze Działkowców podejście do pozbywania się śmieci, to staniemy przed poważnym dylematem, jakim będzie brak pieniędzy na ich wywóz. Pociągnie to najprawdopodobniej za sobą poważny problem z domknięciem zakładanego budżetu oraz podwyżkę kwoty za wywóz śmieci w nowym roku. 

     
         
Apelujemy zatem do wszystkich Działkowców, by zadbali o porządek w ogrodzie i wokół niego. Należy pamiętać, że w § 85, pkt.1 Statutu PZD z 2 lipca 2015 r znajduje się zapis o tym, że PZD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowcowi, który „pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek”. Do takich uciążliwości należy także nie stosowanie się do zapisów regulaminu ROD i zaśmiecanie ogrodu.

 
Wszelkie przejawy łamania obowiązujących zasad i zuchwałości My Działkowcy , traktujmy jako wyraz pogardy i lekceważenia NAS. Nie płaćmy za śmieci tych którzy udają że nie wiedzą o co chodzi lub zwyczajnych cwaniaków. Nie bądźmy obojętni. Reagujmy na takie zachowania. Za wyrzucone śmieci płacimy wszyscy. Ogród to nie wysypisko śmieci.


Kontakt z Zarządem:
Prezes Zarządu – 884 802 881 / dni robocze w godz. 17 – 18 /
Biuro ogrodu w dni urzędowania.
Strona internetowa – email:
zlotepiaskiplock@onet.pl                                                                   

                                                                                                                                                                                                Zarząd ogrodu

Usuwanie meble

2019.04.05

Ogłoszenie

 

SPOŁECZNY INSTRUKTOR OGRODOWY

Zarząd ROD Złote Piaski informuje, że poszukuje działkowca Naszego ogrodu który będzie pełnił funkcję Społecznego Instruktora Ogrodowego.

 

Do zadań instruktora będzie należało m.in.:

 • Współpraca z Zarządem w opracowywaniu koncepcji nowoczesnego zagospodarowania ogrodu i działek.

 • Współpraca z Delegaturą Rejonową w Płocku w zakresie szkoleń, instruktażu, zagospodarowania i modernizacji ogrodu.

 • Wdrażanie przyjętych w Regulaminie zasad zagospodarowania ogrodu i działek.

 • Prowadzenie cyklicznych przeglądów zagospodarowania ogrodu i działek.

 • Współpraca  z instytucjami zajmującymi się ekologią i ochroną środowiska działającymi na terenie okręgu oraz placówkami oświatowymi z terenu miasta Płocka.

 • Organizacja i praktyczne pokazy wybranych prac ogrodowych.

 • Organizacja i prowadzenie działalności konkursowej na ogrodzie.

 • Udział w posiedzeniach Zarządu celem przedstawiania propozycji finansowania przedsięwzięć wynikających z inicjatywy działkowców ( np. zakupu narzędzi )

 

Wymagania:

 

 • Znajomość zagadnień z zakresu ogrodnictwa i ochrony środowiska

 • Samodzielność, komunikatywność, inicjatywa w działaniu.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do Biura ogrodu w godzinach jego otwarcia, na skrzynkę pocztową ogrodu zlotepiaskiplock@onet.pl lub bezpośrednio do Prezesa Zarządu tel.  +48 884 802 881

                                                                                                                                                                                     Serdecznie zapraszamy.

człowiek Ogrodnictwo

2019.04.08

Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

W dniu 29 marca 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD naszego ogrodu za kadencję 2015 - 2018. W zebraniu oprócz członków PZD naszego ogrodu wziął udział Pan Piotr Mańczak członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD.

Z uwagi na małą frekwencję członków PZD zebranie rozpoczęto w drugim terminie.

Na przewodniczącego zebrania zaproponowano panią Agnieszkę Janiszewską, która jak się okazało bardzo sprawnie poprowadziła zebranie, a na protokolanta panią Mariolę Marciniak. Obie kandydatury zostały przegłosowane jednomyślnie. Wybrano również Prezydium zebrania, po czym przystąpiono do realizacji przyjętego porządku zebrania.

Sprawozdanie zarządu (merytoryczne i finansowe) za 2018 rok i za kadencję 2015-2018, a także propozycje planu pracy i preliminarzy finansowych na rok 2019 oraz program działania na kadencję 2019-2022  przedstawił prezes zarządu. Prezes omówił szczegółowo zrealizowane zadania w roku 2018 i w całej kadencji. Komisja Rewizyjna ROD przedstawiła swoje sprawozdanie i opinię do preliminarzy finansowych na 2019 rok oraz ocenę pracy zarządu za minioną kadencję wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

Materiały przedstawione przez komisję zostały przyjęte. W wyniku głosowania udzielono zarządowi absolutorium. Następnie odbyły się wybory do zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2019-2022. W wyniku przeprowadzonego głosowania wszystkie zaproponowane kandydatury zostały przyjęte.

Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

Prezes zarządu - Sławomir Marciniak

V-ce Prezes zarządu - Henryk Kluska

Sekretarz zarządu - Katarzyna Grzelak

Skarbnik zarządu - Agnieszka Janiszewska

Członek zarządu - Marek Sapała

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała sie w nastepujacy sposób:

Przewodnicząca - Małgorzata Szumska

Z-ca Przewodniczącej - Anastazja Bentlewska

Członek - Wojciech Nowakowski

Na zebraniu łącznie podjęto 14 istotnych uchwał (patrz zakładka) dotyczących działania ogrodu, w tym opłat, które będą obowiązywały w roku 2019. Dzięki pani przewodniczącej na zebraniu panowała dobra atmosfera, a dyskusja i wyjaśnienia na zadane pytania były rzeczowe i wyczerpujące. Nowo wybrany prezes na kadencję 2019-2022 pan Sławomir Marciniak podziękował wszystkim obecnym za udział w zebraniu oraz tym, którzy nie tylko wspierają pracę zarządu, ale służą dobrymi radami i pomysłami. Przewodnicząca zebrania po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, pogratulowała nowo wybranym członkom organów naszego ogrodu, życzyła zdrowia i zamknęła obrady .

Zarząd ogrodu

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Naszym działkowcom niczym nie zakłóconej pogody ducha, rodzinnej i świątecznej atmosfery, smacznego jajka, suto zastawionych stołów, mokrego Dyngusa oraz wielu, wielu niepowtarzalnych i niezapomnianych chwil, spędzonych na Naszym ogrodzie

Zarząd ogrodu

Narcyz żółty

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragnę przekazać wszystkim działkowcom i przyjaciołom ogrodów działkowych najserdeczniejsze życzenia. Niech te piękne Święta będą źródłem radości, pokoju i wzajemnej życzliwości, a budząca się do życia natura niech napełni Państwa spokojem i optymizmem.
 

                                                                                                                                                                                     Prezes 

                                                                                                                                                                   Polskiego Związku Działkowców 

                                                                                                                                                                             Eugeniusz Kondracki 

2019.03.11

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd ROD Złote Piaski zawiadamia że w dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 16.30 w świetlicy ROD Nadwiślański ul. Dobrzykowska 59 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Polskiego Związku Działkowców zrzeszonych w ROD Złote Piaski. W przypadku braku wymaganej ilości członków w pierwszym terminie, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu i dniu pół godziny później tj. o godz. 17.00 - zgodnie z § 61 ust.2 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania, odbytego w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

 

Materiały sprawozdawcze udostępnione będą do wglądu w dniu 15 marca godz. 15-20 oraz 16 marca godz. 8 – 13 w Biurze ogrodu ul. Dobrzykowska 61.

 

Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany, przy podpisywaniu listy obecności.

 

                                                                                                                                                                                        Zarząd ROD Złote Piaski

2018.12.12

Zmiana Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

UCHWAŁA Nr 3/XXII/2018

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 55 ust. 2 i § 130 pkt 5  statutu PZD, postanawia co następuje: 

§ 1

W Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonym w dniu  1 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)    użytą w różnych przypadkach nazwę „okręgowy zarząd” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą „okręgowa rada”;

2)    użytą w różnych przypadkach nazwę „prezydium okręgowego zarządu” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą „okręgowy zarząd”;

3)    użytą w różnych przypadkach nazwę „Prezydium Krajowej Rady” zastępuje się użytą w odpowiednich przypadkach nazwą „Krajowy Zarząd”;

4)    § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

ROD powinien posiadać nazwę uchwaloną przez walne zebranie i nadaną przez okręgową radę PZD.
5)     § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez zarząd ROD lub okręgowy zarząd PZD na zasadach określonych w przepisach wydanych przez właściwe statutowo organy PZD, 

6)    § 9 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) niezwłocznie przywrócić stan zgodny z regulaminem na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia zasad wynikających z regulaminu,

7)    § 9 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku opóźnienia – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,

8)    § 17 – 20 otrzymują brzmienie:

 § 17

Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:
1)  pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2)  wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej,

3)  jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

4)  oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Szczegółowe zasady oraz tryb wypowiadania umowy dzierżawy działkowej określa statut PZD.
§ 18

Zarząd ROD przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd ROD podaje do wiadomości działkowców numer konta bankowego ROD.
W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez zarząd ROD (kasjer) może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty. Kasjerem nie może być członek komisji rewizyjnej ROD, członek zarządu ROD pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza, ani osoba prowadząca księgowość ROD.
Kasjer wydaje wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i wysokości wpłaty. Każdy rodzaj opłaty wyodrębnia się na pokwitowaniu. Pokwitowanie wydaje się na drukach obowiązujących w PZD, które stanowią dokumenty ścisłego zarachowania. 
§ 19

1.  W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

2.  Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

3.  Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto ROD albo datę wpłaty w kasie ROD.

§ 20

W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, zarząd ROD wzywa na piśmie działkowca do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.
Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają działkowca.
W razie niewykonania wezwania, o którym mowa w ust. 1, zarząd ROD może w odpowiednim trybie wytoczyć powództwo o zapłatę należności do właściwego sądu powszechnego.
9)§ 23 otrzymuje brzmienie:

Zarząd organizuje w ROD imprezy kulturalne i integracyjne, a w szczególności dzień działkowca, inicjuje współpracę z domami kultury oraz innymi placówkami i organizacjami pozarządowymi o celach społecznych.

10)§ 24 otrzymuje brzmienie:

Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna ROD. Zadania komisji rewizyjnej ROD określa statut PZD.

11) § 29 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

Zmiany w planie zagospodarowania ROD dokonuje okręgowy zarząd PZD w formie aneksu do planu, obejmującego obszar ROD, którego zmiana dotyczy.
Zmiany w planie zagospodarowania ROD nie mogą powodować zwiększenia powierzchni działki poza normę określoną w ustawie.

 

12) § 34 otrzymuje brzmienie:

Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).
Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.
13) § 36 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) działkowca – w odniesieniu do jego działki (z zastrzeżeniem § 67 pkt 3);

14) § 41 otrzymuje brzmienie:

Z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

1)       altanę działkową,

2)       szklarnię,

3)       tunel foliowy,

4)       okna inspektowe,

5)       studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,

6)       zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),

7)       bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe,

8)       pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,

9)       piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

15)§ 44 ust. 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

5. Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku ze względu na ukształtowanie działki, postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem. W przypadku braku planu zagospodarowania ROD, zarząd określa w drodze uchwały miejsce usytuowania altany działkowej, które powinno zapewniać funkcjonalność działki oraz być możliwie najmniej uciążliwe dla działkowców z sąsiednich działek.

16) § 45 otrzymuje brzmienie:

Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44.
Zarząd ROD sprawuje nadzór w zakresie realizacji wymogów określonych w § 44. W ramach tego nadzoru zarząd ROD sprawdza również, czy altana działkowa jest zgodna z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1. Postanowienie § 74 stosuje się odpowiednio.
Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowania altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących. 
17) § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Na działce mogą być usytuowane czasowe lub stałe zbiorniki wodne o powierzchni:

1)    basen i brodzik łącznie do 15 m2,

2)    oczko wodne do 10 m2.

18)  § 67 otrzymuje brzmienie:

Działkowiec obowiązany jest:

1)   dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2)   nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3)   utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a)   na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b)  na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

19)  § 68 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12) sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów oraz innych roślin na terenach ogólnych ROD,

20)  § 70 otrzymuje brzmienie:

Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).
Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.
Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.
21) § 80 otrzymuje brzmienie:

Działkowiec winny działania lub zaniechania, przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności obowiązek zrekompensowania kosztów poniesionych przez PZD w celu usunięcia naruszeń w infrastrukturze ogrodowej.
Działkowiec odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD.
22) § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.   W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku nieprzyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

23) § 83 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

4.  Na warunkach określonych w statucie PZD, działkowiec zalegający z opłatami ogrodowymi może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że za zgodą zarządu ROD bezpłatnie wykona osobiście lub poprzez osobę bliską prace na rzecz ROD odpowiadające wartości zobowiązania z tytułu opłat ogrodowych. 

§ 2

Do spraw wszczętych a niezakończonych, do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się dotychczasowe postanowienia regulaminu ROD. 

§ 3

Prezes Polskiego Związku Działkowców ogłosi w Biuletynie Informacyjnym jednolity tekst Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiany w regulaminie przyjęte niniejszą uchwałą wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, z wyjątkiem zmian określonych w § 1 pkt 1 – 3 niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z dniem podjęcia.

   

                                                    I WICEPREZES                                                                                    PREZES

                                                 Tadeusz JARZĘBAK                                                                     Eugeniusz KONDRACKI

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

06.12.2018

Szanowni Działkowcy!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w tym szczególnym czasie radości, wszystkim działkowcom, współpracownikom, przyjaciołom oraz sympatykom naszego ogrodu składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia

oraz osobistej i zawodowej pomyślności.
 

Niech te najpiękniejsze w roku Święta upłyną w ciepłej rodzinnej atmosferze, w gronie rodziny i przyjaciół. Niech będą pogodne, refleksyjne i szczęśliwe,  a Nowy 2019 Rok niech spełni wszystkie pragnienia i oczekiwania.

 

Zarząd ROD Złote Piaski

Christmas star dekoracje

INFORMACJE ORGANIZACYJNE ZARZĄDU

21.11.2018

Informujemy, że Biuro Ogrodu będzie czynne po raz ostatni w tym roku w czwartek 6 grudnia w godz. 16.00– 18.00. 
Zapraszamy do Biura celem dopełnienia aktualnych spraw jeszcze w 2018 roku oraz uzyskania ewentualnych informacji. Przypominamy, że zgodnie z uchwalą Walnego Zebrania, od dnia 1 listopada, obowiązuje zakaz wjazdu samochodami na teren ogrodu. Jest to zasadne w szczególności w odniesieniu do samochodów ciężarowych

z materiałami, które mogą doprowadzić do dewastacji alejek ogrodowych. Szanujmy nasze własne pieniądze, które przeznaczamy na naprawę dróg i alejek.

Informujemy również, że 08 grudnia 2018 roku (sobota) o godz. 10.00 w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku, przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych (dawna ulica Gwardii Ludowej) odbędzie się szkolenie dla nowych działkowców ROD Złote Piaski. Szkolenie dotyczy wszystkich działkowców, którzy w 2018 roku nabyli prawo użytkowania działki. Warto skorzystać z informacji prezentowanych na spotkaniu, tym bardziej, że od stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja Regulaminu ROD. Co roku spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do udziału. Serdecznie zapraszamy w imieniu Delegatury Płock OZM PZD która jest organizatorem szkolenia.

RODO dla ROD, czyli ochrona danych osobowych

15.10.2018

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO. Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych. 

W związku z tym Rodzinny Ogród Działkowy Złote Piaski informuje że:

 1. Zgodnie z tymi przepisami administratorem danych działkowców jest Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe (PZD).

 2. Dane osobowe działkowców są przetwarzane w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) a realizacja obowiązków dotyczących ich danych spoczywa na zarządzie ROD.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych działkowców przez PZD jest realizacja umowy dzierżawy działkowej i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD jest to również realizacja stosunku członkostwa w PZD.

 4. Odbiorcą danych osobowych działkowców przetwarzanych przez PZD mogą być podmioty, z których korzysta PZD przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

 5. Okres przechowywania danych działkowców to 10 lat od zakończenia stosunku wynikającego z umowy dzierżawy działkowej. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowców prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Dane osobowe działkowca pozyskane przez PZD w związku z nabyciem przez niego prawa do działki lub członkowstwa są konieczne m.in. do realizacji umowy dzierżawy działkowej i prowadzenia ROD, a przekazanie tych danych było i jest obowiązkowe.

OGŁOSZENIE - POJEMNIKI NA ŚMIECI

10.10.2018

Zarząd ogrodu informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, pojemniki na śmieci komunalne zostaną zabrane z ogrodu w dniu 25.10.2018 tj. czwartek. Ponowne ustawienie pojemników nastąpi wiosną. Prosimy wszystkich działkowców o niepozostawianie śmieci w miejscach w których zwykle ustawione są pojemniki. 

RAPORT Z PRACY ZARZĄDU

30.08.2018

  Bezpieczeństwo oraz ochrona Naszych działek i ogrodu jest sprawą bardzo ważną. Każdy troszczy się o swoją działkę, swoje mienie a tym samym o cały ogród. Korzystając z tej podstawowej zasady działkowcy ROD Złote Piaski w Płocku, na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w 2017 roku zaakceptowali wniosek Zarządu dotyczący budowy oświetlenia dróg wewnętrznych ogrodu. Realizacja uchwały ze względu na znaczny koszt, jest również realizowania w 2018 roku. Zarząd wielokrotnie podkreślał, że wspólnymi siłami należy troszczyć się o ogród, w tym też  o bezpieczeństwo. „Skorzystaliśmy z zapisów regulaminu ROD, w którym to na Zarząd nakłada się obowiązek działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD (…)” – wyjaśnia Prezes Zarządu Sławomir Marciniak.


  W ogrodzie najpierw zostały zamontowane cztery latarnie przy bramach wjazdowych na sektory ogrodu. ,, Zarząd chciał mieć pełną wiedzę związaną z realizacją projektu. Chcieliśmy wiedzieć i widzieć co będziemy realizować. Czy założenia projektu pokrywają się z naszymi oczekiwaniami. Czy oświetlenie będzie spełniało nasze wymogi, dlatego testowo zamontowaliśmy najpierw cztery latarnie przy bramach wjazdowych na ogród ” – uzupełnia wypowiedź prezesa wiceprezes Zarządu Henryk Kluska. Jak już wcześniej informowaliśmy, po testach próbnych i pozytywnej ocenie efektowności lamp oraz kosztami energii będzie realizowana budowa kolejnych lamp.

 

  Wiosną 2018 roku pojawiła się nowa możliwość dofinansowania inwestycji w postaci dotacji z Urzędu Miasta Płocka. Wśród dziewięciu ogrodów które otrzymały
dotacje znalazł się również nasz ogród. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 11 925, 46 zł.


  Rodzinny Ogród Działkowy Złote Piaski, staje się ogrodem, który dzięki działaniom obecnego Zarządu pod kierownictwem prezesa Sławomira Marciniaka rozwija się jak nigdy dotąd. W czasie niecałej kadencji w ogrodzie wybudowano Dom Działkowca z funkcjonalnym Biurem. Zostały wytyczone nowe działki w Sektorze C.
Wszystkie działki w błyskawicznym tempie znalazły użytkowników. Została zbudowana infrastruktura dla nowych działek w postaci elektryfikacji i dróg dojazdowych. Wymieniono lub zbudowano ok. 400 mb zewnętrznego ogrodzenia z nowym usytuowaniem bram i furtek. Został zakupiony laptop oraz wdrożony program, dzięki któremu powstała baza użytkowników działek. Ta bardzo ważna decyzja, pozwoli na pełną kontrolę nad procesem administrowania działkami i ich użytkownikami. Zatrudniony został na umowę zlecenie Gospodarz i Elektryk ogrodu. Zmieniona została strona internetowa ogrodu, dzięki której ogród zaczął żyć w sieci.
  Na stronie ogrodu zamieszczone zostały nr telefonów do osób administracyjnych ogrodu, co ułatwia kontakt działkowców Zarządem. „Mamy nadzieję, że te wszystkie działania Zarządu przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu Naszych działkowców na ogrodzie.. Chcemy też, aby ogród służył jak najlepiej naszym działkowcom, ich rodzinom i przyjaciołom. Gorąco apelujemy do nielicznych tzw. hamulcowych o działania dla dobra wszystkich działkowców i całego ogrodu, a nie do załatwiania swoich prywatnych interesów. Chcemy dalszego rozwoju naszego ogrodu. Mamy ambitne plany, które w przyszłości będziemy starać się konsekwentnie realizować. Rodzinny Ogród Działkowy Złote Piaski staje się - Wiślanym zakątkiem rodzinnego relaksu ” – mówi Prezes Zarządu Sławomir Marciniak.

     OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ URZĘDU MIASTA PŁOCKA

27.07.2018

Miło jest nam poinformować Naszych Działkowców, że w dniu 27.07.2018 roku podpisaliśmy umowę  na dotację że środków budżetu Miasta Płocka. Umowę ze strony Rady Miasta podpisał Zastępca Prezydenta Miasta Płocka Pan Piotr Dyśkiewicz, a ze strony ROD Złote Piaski Prezes Zarządu Pan Sławomir Marciniak oraz V-ce Prezes Zarządu Pan Henryk Kluska.


Wniosek Zarządu ogrodu był składany na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego oświetlenia dróg wewnętrznych ogrodu. Podpisana kwota dotacji to 11 925,46 zł. Środki własne oraz kwota dotacji pozwoli na zakończenie prac związanych z oświetleniem alejek wewnętrznych ogrodu. Zadanie ma na celu poprawienie warunków przebywania na ogrodzie oraz zwiększenie bezpieczeństwa altan szczególnie w okresie zimowym. Prace trwają.

Dotacja UM.jpg

     INFORMACJA ZARZĄDU

02.07.2018

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 27 kwietnia 2016 roku, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych informujemy, że Zarząd ROD Złote Piaski w Płocku jest administratorem Państwa danych osobowych.
    Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez Zarząd ogrodu do realizacji zadań zawartych w statucie Polskiego Związku Działkowców oraz ustawie sejmowej z 13 grudnia 2013 roku o ogrodach działkowych. Dostęp do danych osobowych posiadają osoby funkcyjne ogrodu. Prawo dostępu do danych osobowych posiadają również organy władzy publicznej.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018 

26.06.2018

W dniu 24.06.2018 roku w naszym ogrodzie odbył się Dzień Działkowca 2018, który okazał się udaną próbą nawiązania zwyczaju organizacji corocznych spotkań integracyjno-szkoleniowych w naszym ogrodzie. Zorganizowanie imprezy plenerowej po raz pierwszy od kilkunastu lat wiązało się z wyzwaniem, którego podjął się obecny Zarząd. Został wyznaczony termin oraz program jaki miał towarzyszyć obchodom. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody w tym dniu, impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. W trakcie można było zapoznać się z ofertą sklepu Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. Działkowcy którzy dokonali zakupu na stoisku otrzymali talony uprawniające do zakupów w sklepie z 20% rabatem. Natomiast na stoisku prezentowanym przez firmę Szuwarek można było zapoznać się z najnowszymi produktami producentów narzędzi oraz środków do uprawy i ochrony roślin. Zwiedzanie wystawy fotografii pod nazwą ,,Wczoraj” i ,,Dzisiaj” było okazją do wspomnień. Ogłoszone zostały wyniki konkursu na najładniejszą Działkę Roku 2018 w naszym ogrodzie. Komisja złożona z członków Zarządu wybrała pięć takich działek, które oprócz walorów estetycznych spełniały również zapisy Regulaminu dotyczące zagospodarowania działek na naszym ogrodzie.

 

Wyniki konkursu:
I miejsce – Kolankiewicz Anna i Artur
II miejsce – Tomczak Jolanta i Tomasz
III miejsce – Jankowscy Ewa i Paweł
IV miejsce – Jakrzewscy Barbara i Andrzej
V miejsce – Stołowska Edyta


Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki rzeczowe. Mamy nadzieję, że obchody Dnia Działkowca w ROD Złote Piaski wpiszą się na stałe w kalendarz imprez naszego ogrodu i staną się okazją do poszerzania wiedzy ogrodniczej, jak również okazją do ciekawych spotkań i wymiany
doświadczeń.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD Złote Piaski w Płocku

29.04.2018

W sobotę 28 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD Złote Piaski w Płocku. Z uwagi na brak quorum zebranie odbyło się w drugim terminie.

W trakcie oczekiwania na drugi termin działkowcy mogli wysłuchać informacji bieżących dotyczących ogrodu, które przedstawił Prezes Zarządu Sławomir Marciniak.
W zebraniu uczestniczył również Pan Józef Sielaczek członek Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD, który przedstawił kilka istotnych informacji dotyczących uchwał podejmowanych przez Walne Zebrania, jak również spraw bieżących m.in. projektu specustawy mieszkaniowej.


Informacje dotyczące obowiązujących opłat w roku 2018 znajdują się w zakładce OPŁATY.


Zarząd dziękuje wszystkim członkom PZD, którzy wzięli udział w zebraniu za podjęte decyzje i aktywne angażowanie się w życie ogrodu.


ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

12.04.2018

Zarząd Rodzinnego Ogrody Działkowego Złote Piaski zaprasza wszystkich działkowców, członków Polskiego Związku Działkowców w dniu 28.04.2018 roku o godzinie 9.30 na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

 

Zebranie odbędzie się w świetlicy ROD Nadwiślański ul. Dobrzykowska 59.


Zgodnie z paragrafem 56 ust.2 Statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy zaproszony członek PZD musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który będzie upoważniał do podpisania listy obecności.

KOMUNIKAT BIURA ZARZĄDU

10.02.2018

Zgodnie z § 15 pkt 7, § 19 pkt 7 oraz § 24 pkt 4 Statutu PZD każdy członek zwyczajny, członek współdziałający i członek wspierający ma obowiązek aktualizować swoje dane osobowe i adres do korespondencji.


Ponadto na podstawie § 9 ust. 2 pkt 6 Regulaminu ROD każdy działkowiec także ma w szczególności obowiązek aktualizować swoje dane osobowe i adres do korespondencji.


Aktualizacją danych osobowych oraz adresu do korespondencji zajmują się Zarządy ROD.


Niedopełnienie w/w obowiązków skutkuje doręczaniem korespondencji na niewłaściwy adres, a tym samym dostarczeniem do nieodpowiedniej osoby. Korespondencja taka powróci do nadawcy ze skutkiem doręczenia, a wszelkie terminy będą biegły dalej.

KOMUNIKAT - Uchwały Krajowej Rady PZD

16.12..2017

W dniu 15 grudnia 2017r. Krajowa Rada PZD podjęła Uchwałę Nr. 2/XVIII/2017 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2018 r.
 
Partycypacja ROD została ustalona w wysokości 0,08 zł za 1 m² powierzchni działki w ROD . 


Podział tych środków został ustalony następująco:


65% dla OZ PZD
30% dla jednostki Krajowej PZD
1% Fundusz Samopomocowy PZD
3% Fundusz Obrony ROD
1% Fundusz Rozwoju


Kwotę partycypacji Zarząd ROD zobowiązany jest przekazać do Okręgowego Zarządu do dnia 15 Lipca 2018 r. 

W dniu 15 grudnia 2017 roku Krajowa Rada w PZD podjęła Uchwałę Nr. 3/XVIII/2017 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2018 r.
Krajowa Rada zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowej składki w wysokości 6 zł.
Każdy z małżonków - współdziałkowców będącym członkiem Polskiego Związku Działkowców opłaca za 2018r. składkę w wysokości 3 zł.
Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych i pozostaje w całości w dyspozycji Zarządu ROD .

Składka powinna być zapłacona do dnia 30 czerwca 2018r.

STAN DRÓG WEWNĘTRZNYCH

Dzisiejszy spacer Zarządu miał na celu ocenę bezpieczeństwa ogrodu w okresie zimowym. Dziękujemy wszystkim działkowiczom, którzy rzetelnie przygotowali i zabezpieczyli swoje działki przed nadejściem mroźnych dni. Z przykrością stwierdzono także, że nie przestrzeganie zasad regulaminowego zakazu wjazdu samochodów na teren ogrodu doprowadziło do drastycznego pogorszenia stanu dróg wewnętrznych widocznego na załączonych zdjęciach. 

ZMIANY W ZARZĄDZIE OGRODU

04.12..2017

Informujemy, że podczas ostatniego posiedzenia Zarządu, zostały podjęte nowe uchwały dotyczące zmian osobowych oraz podziału obowiązków i pełnionych funkcji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Organizacja Ogrodu.

Nowym elektrykiem ogrodu został Pan Krzysztof Giłko - życzymy bezpiecznej pracy na rzecz ogrodu i witamy w Złotych Piaskach.

Zarząd pragnie podziękować Pani Sylwii Berlińskiej za bezinteresowną, społeczną pracę na rzecz Naszego ogrodu, jak również struktur PZD. Życzymy dużo zdrowia i realizacji wszystkich zamierzonych planów. 

SZKOLENIE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW

08.11..2017

Informujemy, że najbliższe szkolenie dla nowych działkowców, którzy nabyli prawo do działki w tym roku odbędzie się 18 listopada 2017 r. o godz. 10.00 (sobota) w ogrodowej świetlicy ROD im. Powstańców w Płocku, przy ul. Szpitalnej 7A (ogród za szpitalem). Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 17 listopada pod nr. tel. 888-364-568.


Zgodnie z § 7 pkt. 7 statutu PZD każdy działkowiec nabywający w danym roku prawo do działki, powinien wziąć udział w tego typu spotkaniu.

Program spotkania obejmuje m.in. tematykę prawną działki i ogrodu, ze szczególnym ujęciem prawa miejscowego, prawa działkowca wobec zarządu, praktyczną wiedzę związaną z różnymi problemami w codziennym użytkowaniu działki, w uprawach, w prowadzeniu trawników, w zwalczaniu szkodników itp. To tylko niektóre ciekawe tematy.


Zajęcia oraz poruszana tematyka szkoleń jest bardzo wysoko oceniana przez dotychczasowych uczestników, którzy podkreślają jej przydatność na przyszłość.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ponosi je Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w Warszawie, z opłaty ogrodowej pobieranej przez Zarząd ROD.

REALIZACJA UCHWAŁ INWESTYCYJNYCH

30.10.2017

W ciągu ostatnich miesięcy Zarząd ogrodu realizował uchwały Walnego Zebrania dotyczące zadań inwestycyjnych.


Dzięki przychylności Pana Tomasza Żulewskiego dyr. Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z pozyskanego bezpłatnie gruzu betonowego naprawiliśmy drogę dojazdową do placu postojowego przy bramie północnej Sektora A ogrodu. Ponadto został wybudowany nowy plac postojowy dla samochodów przed bramą wjazdową na Sektor C. Prawie w połowie została wykonana droga dojazdowa do planowanego placu postojowego od strony wschodniej Sektora C. Zostanie tam również zrobiona furtka wejściowa co pozwoli znacznie skrócić drogę do nowo wytyczonych działek w tym sektorze.


Przy bramach wjazdowych nr 1 i 2 na Sektor A, nr 3 na Sektor B oraz nr 4 na Sektor C zostały zainstalowane nowe lampy oświetleniowe typu LED. Lampy załączają się samoczynnie za pomocą czujników zmierzchu. Oświetlenie w znacznym stopniu powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa pozostawionych samochodów przed bramą w sezonie letnim, jak również lepszego monitoringu bram wjazdowych w okresie zimowym. Po okresie próbnym i pozytywną oceną związaną z efektywnością oświetlenia oraz kosztami energii będzie realizowana budowa kolejnych lamp na terenie ogrodu.


Od początku czerwca br. w nowym składzie rozpoczął swoją działalność Komitet Budowy Domu Działkowca. Po analizie możliwości oraz kosztów zostało rozesłanych kilkanaście zapytań ofertowych dotyczących budowy metodą segmentów kontenerowych. Swoje oferty przysłało kilka firm z których najkorzystniejszą przedstawiła firma IW-TOM. Została podpisana umowa na realizację. W tym czasie zostały wykonane prace związane z adaptacją działki pod budowę, jak również wykonania fundamentów.

 

Z końcem listopada oczekiwany jest przyjazd transportu z gotowymi segmentami oraz ich montaż. Dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu przyległego będą realizowane na wiosnę przyszłego roku.

ZAKOŃCZENIE WYWOZU ŚMIECI

18.10.2017

Zarząd ogrodu informuje, że w dniu 26.10.2016 tj. czwartek firma SUEZ zabierze pojemniki na śmieci.
 
Kończy się tym samym wywóz śmieci z terenu naszego ogrodu w roku 2017.

 

Ze wstępnej oceny wynika, że za wywóz i utylizację odpadów za rok 2017 zapłacimy więcej, niż w roku poprzednim.

Prosimy, aby po upływie wskazanego terminu nie pozostawiać w miejscach gdzie ustawiane są pojemniki żadnych odpadów, ponieważ ich usunięcie będzie możliwe dopiero z początkiem wiosny.
 

POZNAJ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA - PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

Zarządy ROD Złote Piaski, Nadwiślański, Oaza i Portowa zapraszają wszystkich działkowców, sympatyków i przyjaciół na spotkanie które odbędzie się w dniu 23.09.2017 ( sobota ) w godz. 13.00 – 15.00 w Domu Działkowca ROD Nadwiślański ul. Dobrzykowska 59.


Spotkanie ma na celu przybliżenie Projektu Budżetu Obywatelskiego Płocka pn. BUDOWA PŁOCKEGO DOMU DZIAŁKOWCA, który uzyskał pozytywną weryfikację formalno – prawną.


O tym, czy projekt będzie realizowany zadecyduje głosowanie mieszkańców Płocka, które rozpocznie się 18 września, a zakończy 01 października. Wszyscy którzy są zainteresowani projektem będą mogli uzyskać potrzebne informacje oraz pomoc w poprawnym głosowaniu.

 
Organizatorem spotkania jest Delegatura Rejonowa Okręgu Mazowieckiego w Płocku. W spotkaniu uczestniczyć będą członkowie Delegatury z jej Przewodniczącym p. Marcinem Wernerem oraz zaproszeni goście.

To wielka radość dla nas, działkowców. Cieszymy się, że przeszliśmy pierwszy etap tej drogi. Jednak do euforii jeszcze daleko. Dopiero teraz zacznie się głosowanie, w wyniku którego zostanie wyłoniony projekt do realizacji. Dlatego rozpoczynamy przygotowanie i opracowanie strategii głosowania, promocji i zachęcenia wsparcia tego projektu przez głosy płocczan” – skomentował ogłoszone wyniki Marcin Werner - Przewodniczący Delegatury Rejonowej w
Płocku OZM Polskiego Związku Działkowców.  

ZDECYDUJMY WSPÓLNIE
DLA POKOLEŃ – BO WARTO

PŁOCKI DOM DZIAŁKOWCA - głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 

14.09.2017

Z wielką radością działkowcy z Płocka przyjęli wyniki weryfikacji formalno-prawnej projektów złożonych w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Wśród nich znalazł się projekt zakładający budowę Płockiego Domu Działkowca.


To wielka radość dla nas, działkowców. Cieszymy się, że przeszliśmy I-szy etap tej drogi. Jednak do euforii jeszcze daleko. Dopiero teraz zacznie się głosowanie, w wyniku którego zostanie wyłoniony projekt do realizacji. Dlatego rozpoczynamy przygotowanie i opracowanie strategii głosowania, promocji i zachęcenia wsparcia tego projektu przez głosy płocczan” – skomentował ogłoszone wyniki Marcin Werner - Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Płocku OZM Polskiego Związku Działkowców.  


Przypomnijmy, że projekt ten zakłada budowę Płockiego Domu Działkowca, w którym miałyby się odbywać spotkania szkoleniowe dla działkowców, zarządów ROD, komisji rewizyjnych, walne zebrania tycz członków Rodzinnych Ogródków Działkowych, które nie posiadają tego typu obiektu czy też spotkania integracyjne. Miałoby się tam znajdować również biuro Delegatury Rejonowej w Płocku lub ośrodek szkoleniowo – księgowy dla płockich ROD. 


Takie miejsce jest nam potrzebne. W naszym ogrodzie nie mamy żadnego budynku, w którym moglibyśmy się spotykać, debatować, szkolić. Nie zrozumie sensu budowy tego Domu ten, który nie ma pojęcia o życiu w ogrodzie, o zarządzaniu ogrodem, o byciu działkowcem” – podsumował pan Stanisław, długoletni działkowiec.


O tym, czy projekt będzie realizowany zadecyduje głosowanie mieszkańców Płocka, które rozpocznie się 18 września, a zakończy 01 października.

 

Ostateczne wyniki poznamy 16 października.

„Musimy się zjednoczyć i spróbować zawalczyć o ten Dom. Dlatego będziemy w mieście promować projekt własnymi siłami. Chcemy zachęcać działkowców, ich rodziny oraz mieszkańców do oddania głosów i wsparcia tej inicjatywy. Natomiast szczegóły będą omawiane z władzami Miasta Płocka oraz Polskiego Związku Działkowców po ogłoszeniu wyników. Tymczasem trzymajmy kciuki za powodzenie” – zakończył Marcin Werner.

Zarząd ROD Złote Piaski prosi działkowców Naszego ogrodu o udział w głosowaniu i poparcie projektu. Wszystkie niezbędne informacje znajdują na plakacie poniżej:

Wolne działki w sektorze C - możesz mieć jedną z nich

12.06.2017

Zarząd ROD Złote Piaski informuje, że dysponuje wolnymi działkami wytyczonymi w sektorze C ogrodu (plan ogrodu).

 

Działki są wolne od jakichkolwiek naniesień oraz nasadzeń i mają zapewnione przyłącze elektryczne. Nie posiadają sieci wodociągowej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze ogrodu w godzinach urzędowania lub pisząc na adres skrzynki pocztowej ogrodu.

Zanim zdecydujesz się na zakup działki na terenie naszego ogrodu - sprawdź najważniejsze akty prawne ustawy o ROD, które poprowadzą do osiągnięcia upragnionego celu zostania działkowcem oraz członkiem PZD. Znajdziesz je klikając TUTAJ

Komunikat Prezydium KR PZD z dnia 5 czerwca 2017 r. ws. zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD

09.06.2017

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004

r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania

drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego

ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących nadziałkach –  o zezwolenie występują

działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, z

arząd ogrodu - przed wycinką - zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu

(art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych). 

 

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

 drzew owocowych można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

 krzewów tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m 2  nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m 2  należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

 

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

 

Prezydium Krajowej Rady PZD

Wezwanie elektryka ogrodu

06.05.2017

Zarząd ogrodu informuje, że każde wezwanie Elektryka ogrodu w celu usunięcia awarii na działce, spowodowane działaniami działkowca, a niezwiązanej z ogólną awarią sieci zgodnie z uchwałą Zarządu nr 6/III/2017 - będzie skutkowało obciążeniem działkowca kosztami przyjazdu w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych) - płatnymi z rocznymi opłatami ogrodowymi. Usunięcie awarii każdorazowo będzie wymagało podpisu działkowca potwierdzającego przyjazd elektryka na teren ogrodu.

"Walne Zebranie Sprawozdawcze" 

Zarząd Ogrodu zaprasza w dniu 01.04.2017 roku wszystkich członków PZD ROD Złote Piaski na Walne Zebranie Sprawozdawcze.  

 

Zgodnie z zaproszeniem wysłanym do wszystkich członków PZD naszego ogrodu - spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00 w świetlicy ROD Nadwiślański  ul. Dobrzykowska 59.

 

Serdecznie zapraszamy.

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27.04.2017

Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków. 

(z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych).

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków

utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych (§ 1 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem tych ptaków o których mowa powyżej) powinien ten fakt zgłosić osobiście Powiatowemu Lekarzowi

Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6 lub tel. (0-24) 262-77- 92 lub przesłać drogą e-mail na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku: piwplock@gmail.com

Szczegółowe informacje w pliku PDF.

Zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. 

13.01.2017

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. - 12.01.2017.


Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD. Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.


Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
•    100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
•    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.


Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.


Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.
 

Zmiany w Zarządzie ogrodu

W związku z pisemną rezygnacją Pani Hanny Skierskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu, na posiedzeniu w dniu 06.09.2016 roku uchwałą nr 27/II/2016 Zarząd zdecydował o jej przyjęciu. 


Zarząd pragnie podziękować Pani Hannie Skierskiej za bezinteresowną, społeczną pracę na rzecz Naszego ogrodu, jak również struktur PZD. Życzymy dużo zdrowia oraz zadowolenia z czasu spędzanego w Naszym ogrodzie.


Na podstawie §40 pkt. 1 Statutu PZD na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.11.2016 uchwałą nr 45/II/2016 z dniem 01.12.2016 roku Zarząd przyjął do swojego składu Pana Czesława Olszewskiego na Członka Zarządu ROD Złote Piaski oraz powierzył mu pełnienie funkcji skarbnika. Pan Czesław Olszewski jest wieloletnim działkowcem Naszego ogrodu oraz członkiem PZD. W dyskusjach określających wzajemne oczekiwania jakie niesie społeczna praca na rzecz działkowców oraz praca w Zarządzie, doszliśmy do wniosków i ustaleń, które są gwarantem owocnej współpracy w przyszłości. Życzymy wszystkiego najlepszego.

 

Zarząd ROD Złote Piaski
 

bottom of page